دانلود پایان نامه با موضوع آموزش و پرورش، خانواده ها، روزنامه اطلاعات

5- بررسي تاثير امكانات آموزشي و فضاي آموزشي بر افت تحصيلي دانش آموزان
6- بررسي تاثير شيوه مديريت آموزشگاه بر افت تحصيلي دانش آموزان
فرضيات تحقيق:
فرضيه :
راه حل پيشنهادي پژوهشگر براي حل مساله است.يا به عبارت ساده تر فرضيه ها به طور معمول راهنماي پژوهشگر در انتخاب روش اجراي پژوهش و نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده است.
بنابراين فرضيه هايي که در اين تحقيق به بررسي آنها اقدام خواهد شد عبارتند از :
1- بين ميزان درآمد خانواده و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد.
2- بين ميزان تحصيلات والدين و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد.
3- بين ويژگيهاي معلمان و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد.
4- بين ميزان علاقه به تحصيل و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد.
5- بين امكانات آموزشي و فضاي آموزشي و افت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد.
6- بين شيوه مديريت آموزشگاه وافت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد.
اهميت و ضرورت تحقيق
تحليل مسئله افت تحصيلي در علل آن و توصيه در جهت ايجاد امکانات و شرايط لازم به منظور کاهش ميزان افت تحصيلي يکي از موضوعات تحقيق و پژوهشي در نظام آموزش و پرورش مي باشد.بديهي است توجه به نتايج حاصل از آن نظام را در جهت تحقق اهداف عاليه ياري خواهد کرد.
افت تحصيلي و مردودي را نمي توان فقط به عنوان يک مشکل فردي مورد توجه قرار داد . زيرا ابعاد و پيامدهاي ناشي از آن خيلي فراتر و وسيع تر از مسائل شخصي و فردي است . از آنجائي که مسئله افت تحصيلي و مردودي پيامدهاي گسترده را در بر مي گيرد به اختصار به برخي از آنها اشاره مي کنيم.
پيامهاي افت تحصيلي و مردودي :
? – اثرات افت تحصيلي بر کودکان
? – اثرات افت در محيط خانواده
? – هزينه هاي تحميل شده بر دولت
? – اثرات افت تحصيلي بردانش آموزان :
پايان سال تحصيلي براي دانش آموزي که مردود شده است لحظه اي بحراني است . زيرا شکست ، تصوري را که دانش آمور از خود دارد دگرگون مي سازد و نيز عقيده ديگران را نسبت به او عوض مي کند . اين تغييرات در شخصيت در حال تکوين آثار نامطلوب به جاي مي گذارد . بسيارند دانش آموزان شکست خورده که از خانه مي گريزند يا به مواد مخدر پناه مي برند و يا حتي اقدام به خودکشي مي کنند . در ضمن تجربيات موفق مدرسه باعث نگرش مثبت به خود مي شود . اما تجربيات ناموفق مدرسه به مفهوم منفي مي انجامد که در نتيجه آن فرد ممکن است دچار ديدي منفي نسبت به خود شود . اگر محيط مدرسه براي دانش آموزان شواهدي که حاکي از شايستگي و لياقت وي در کار مدرسه باشد طي چندين سال خصوصاً سالهاي نخست تحصيلي فراهم بياورد و اين تجارب موفقيت آميز در چهار پنج سال بعد نيز تکرار شوند . مطمئناً براي مدت نامحدودي در فرد نوعي مصونيت در برابر بيماريهاي رواني ايجاد مي شود . چنين فردي قادر خواهد بود تا بدون تحمل رنج و عذاب بر بحرانها و فشارهاي شديد زندگي غلبه کند . اگر يک کودک صرفنظر از سابقه زندگي اش بتواند در مدرسه موفق شود براي موفقيت در زندگي نيز شانس فوق العاده اي دارد و در صورتي که در يکي از مراحل آموزش خود ( مدارس ابتدائي ، دبيرستان يا دانشگاه )‌ با شکست مواجه شود شانس او براي موفقيت در زندگي به مقدار زيادي کاهش پيدا مي کند( سلطاني ،شهناز ، روزنامه ايران 86 ، ص 117).
? – اثرات افت تحصيلي در محيط خانواده :
براي خانواده ها قبول چنين شکست در تحصيلات فرزندانشان بسيار سنگين و دردآور است و باعث مي شود که رفتارشان نسبت به کودک شکست خورده تغيير کند و در هر حال اين واقعه موجب برهم خوردن تعادل عاطفه خانواده و مخصوصاً تعادل بين کودک شکست خورده و خانواده مي گردد . براي خانواده ها نيز شکست فرزندان دردناک است و بر آن مي شوند تا مسئول آن را پيداکنند و معمولاً يا مدرسه را مسئول مي دانند يا فرزند خود را در هر حال اين واقعه موجب برهم خوردن تعادل محيط خانوادگي مي شود . بسياري از خانواده هاي کم درآمد از ادامه تحصيل فرزند خود نااميد مي شوند و او را وادار به کار مي کنند واين خود سبب ترک تحصيل مي شود(سلطاني, شهناز, روزنامه ايران 86, ص 12)
? – هزينه هاي تحميل شده بر دولت :
در اينجا با توجه به اين که اثرات فردي موضوع را نمي توان به صورت کمي مشخص کرد به زبان هاي مالي ناشي از آن اشاره مي شود.در سال تحصيلي 63-62 در مجموع مقاطع تحصيلي کشور 5/16 درصد مردودي وجود داشته است که براي آنها تعداد 46928 کلاس تکراري تشکيل شده است در برنامه منبع ساله اول 517 ميليارد ريال ميزان خسارتهاي ناشي از شکست تحصيلي در کشور بوده است در حاليکه در مجموع هزينه هاي جاري آموزش و پرورش در طي برنامه اول 2500 ميليارد ريال بوده است (گلشن فومني، محمد رسول، 1375)
بنابه اظهار نظر معاونت محترم وزارت آموزش و پرورش با آنکه ميزان افت تحصيلي در کشور سير نزولي داشته و از 5/10 درصد در سال 76 به 5/8 درصد در سال 77 رسيده است و لي با اين حال خسارت افت تحصيلي دانش آموزان در کشور سالانه به 800 ميليارد ريال مي رسد.(روزنامه اطلاعات 11 خرداد 1378) اگر ترميم فوق را با خسارات وارده در برنامه پنج ساله اول مقايسه کنيم به سرسام آور بودن ارقام پي خواهيم برد و اين نکته روشن خواهد شد که خسارات ناشي از افت تحصيلي از برنامه اول توسعه تا سال 77 سير صعودي داشته و تقريبا به 8 برابر در سال رسيده است که اين خود رقم تکان دهنده اي مي باشد.
بدون ترديد افت تحصيلي را نبايد ناديده گرفت ، زيرا از طرفي بين افت تحصيلي ، مردودي و ترک تحصيل رابطه وجود دارد. مطالعاتي که به بررسي ارتباط بين مردودي و ترک تحصيل در دبيرستان پرداخته اند، همواره نشان داده اند اکثر دانش آموزاني که تجربه مردودي دارند، عاقبت مدرسه را رها مي کنند.
متغير هاي تحقيق:
-متغير : يک مفهوم است که دو يا چند ارزش به آن نسبت داده مي شود و بر اساس نقشي که در تحقيق بر عهده دارد به متغير هاي متغير و وابسته تقسيم مي شود (دکتر دلاور ،علي، 1370).
-متغير مستقل: متغير محرک يا درون داد است و در تحقيق آزمايشي به وسيله پژوهشگر دستکاري مي شود(دکتر دلاور ،علي، 1370).
– متغير هاي مستقل تحقيق :
1- ويژگيهاي خانواده ( سطح تحصيلات ، درآمد خانواده )
2-ويژگيهاي فردي دانش آموز( علاقه به تحصيل )
3-ويژگيهاي معلمان
4- ويژگيهاي مديران
5- امكانات و فضاي آموزشي
-متغير وابسته : که به آن برون داد يا مدرک گفته مي شود متغيري است که مشاهده يا اندازه گيري مي شود تا تاثير متغير مستقل بر آن معلوم و مشخص شود(دکتر دلاور ،علي، 1370).
متغير وابسته تحقيق: افت تحصيل
تعاريف مفهومي واژه ها :
معناي لغوي افت عبارت از کمبود ، کمي ، کم و کاست .
افت تحصيلي به معناي کمبود و نقصان در فرايند تحصيل است. يا بعبارت تحت اللفظي آن بخش علل آمار تجديدي و مردودي دانش آموزان است(بيابانگرد ، اسماعيل، 1375).
تكرار پايه تحصيلي:عبارت ايت از تكرار يك كلاس براي دانش آموزي كه در خلال يك سال تحصيلي در همان كلاس و پايه اي كه در سال قبل به سر مي برده به ادامه تحصيل ادامه مي دهد ، و همان كاري را انجام مي دهد كه در سال گذشته انجام داده است (پور ظهير، تقي،1370).
ترك تحصيل زود رس: عبارت است از وضع دانش آموزي كه پيش از پايان آخرين سال يك دوره آموزشي كه در آن ثبت نام كرده است آن دوره را ترك كند(پور ظهير، تقي،1370).
فصل دوم
بررسي ادبيات نظري
و
پيشينه تحقيق
ادبيات نظري :
افت تحصيلي و تعاريف آن :
کاربرد اصطلاح افت تحصيلي يا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده و آموزش و پرورش را به صنعتي تشبيه مي کند که بخشي از سرمايه و مواد اوليه را که بايد به محصول نهايي تبديل مي شود و نتيجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نياورده است. البته کاربرد اصطلاح قصور و واماندگي در تحصيل مطلوب تر است.وقتي صحبت از افت تحصيلي مي شود منظور تکرار پايه در يک دوره ترک تحصيل پيش از پايان دوره است.به عبارت ديگر افت تحصيلي شامل جنبه هاي مختلف شکست تحصيلي چون غيبت مطلق از مدرسه-ترک تحصيل قبل از موعد مقرر ، تکرار پايه تحصيلي ، نسبت ميان سنوات تحصيلي دانش آموز و سنوات مقرر آموزش و کيفيت نازل تحصيلات مي شود(گورکي ، معصومه 1381).
افت تحصيلي نوعا فردي را در بر مي گيرد که مدرسه را ترک مي کند و با کلاس خود فارغ التحصيل نمي شود.ديوسک مي گويد که استفاده از اين تعريف براي سنجش شکست تحصيلي است و چيزي را اندازه گيري مي کند که بر گروهي از دانش آموزان در يک دوره از زمان اتفاق مي افتد و مشخص مي کند که چه تعداد از کساني که کلاس معيني را شروع کرده بوده اند دچار افت شده اند. اين نرخ نشان دهنده نسبت دانش آموزاني است که مدرسه را قبل از اتمام سال تحصيلي و بدون تمام کردن برنامه دبيرستان ترک مي کنند, اعم از اين که سال بعد برگردند يا خير. مرکز آمار آموزش و پرورش آمريکا تعريفي را استفاده مي کند که مبتني بر مقايسه دانش آموزان در آغاز سال تحصيلي با کساني است که از تحصيل محروم شده اند و از آن جا که دولت ها بر روي تعريف افت تحصيلي توافق ندارند, نرخ افت تحصيلي متفاوت مي باشد. در قالب يک استعاره يک اتوبوس پر از دانش آموزان را در نظر مي گيريم که مقصد آن فراغت از تحصيل است. آنچه مي خواهيم بدانيم اين است که چند نفر از کساني که انتظار مي رفته سوار شوند (ثبت نام کنند) واقعا سوار شده اند (ثبت نام کرده اند) و چند نفر چهار سال بعد (تعداد سال هاي دوره متوسطه) در ايستگاه فراغت از تحصيل پياده شده اند و زماني که پياده شده اند کجا رفته اند (انصراف, انتقال, يا درجازدن) به علاوه چند نفر در طول راه سوار شده اند (انتقال از مدارس ديگر يا اعضايي که از گروه جدا شده بوده اند و برگشته اند).
آژانس فرهنگي تگزاس افت تحصيلي را اين چنين تعريف مي کند: “فردي که بدون عذر موجه يا انتقال مستند غايب است و تا آخر سال به مدرسه برنمي گردد, يا کسي که سال تحصيلي را تمام مي کند, اما نمي تواند در سال تحصيلي آينده ثبت نام کند”.
منظور از افت تحصيلي کاهش عملکرد تحصيلي و درسي دانش آموز از سطح رضايت بخش و سطح نامطلوب است(بيابانگرد،اسماعيل،1375).
افت تحصيلي به عنوان شاخص اتلاف آموزشي از نظر مفهوم عام به هر گونه ضعف در سواد آموزي يا وجود بي سوادي گفته مي شود اما از نظر مفهوم خاص عبارت از محقق نشدن انتظارات آموزشي و شکست در اهداف آموزشي است و نابساماني در فرايند ياددهي،يادگيري را دربر مي گيرد(گورکي ، معصومه 1381).
افت تحصيلي ،از ديرباز مورد نظر سياست گذاران برنامه ريزان آموزشي ، مسئولان آموزشي و خانواده ها بوده و همگي از خسارات ناشي از افت تحصيلي دانش آموز در جنبه هاي مادي و انساني آن آگاهي داشته اند.
به نظر مي رسد افت تحصيلي به مفهوم عام از گذشته دور حتي دوران باستان و از صدر اسلام در ايران و جهان وجود داشته است. اما افت تحصيلي به معناي خاص آن يعني ناکامي در تحقق انتظارات آموزشي و شکست در موفقيت هاي تحصيلي (آموزشي ) در 100 سال اخير در ايران و در چند قرن اخير در کشورهاي ديگر جهان به وجود آمده است(گورکي ، معصومه 1381).
افت تحصيلي داراي مفهومي وسيع و گسترده است و مواد گوناگوني را شامل مي شود و به طور کلي هر موردي که نشان دهنده عدم موفقيت در راه رسيدن به اهداف و مقاصد مورد نظر در يک جامعه شايسته نوعي افت ، شکست ضايعه يا اتلاف تحصيلي به حساب مي آيد.در رابطه با اين معني نمونه هايي را مي توان اشکالي از افت محسوب نمود:
الف) زير پوشش قرار نگرفتن کليه افراد واجب التعليم يک جامعه به علت فراهم نبودن آموزش و پرورش همگاني در آن

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *