منبع پایان نامه درباره عرضه کنندگان، بهره بردار، نفت و گاز

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي تطبيقي بهاي تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاري فعاليتها وتعيين سهم اجزا تشکيل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي)
نگارش:
مهديه فرح بخش
تابستان 1389
هيأت داوران:
1- استاد راهنما: دکتر قدرت اله طالب نيا
2- استاد مشاور: دکتر ايرج نوري
3- استاد داور: دکتر مجيد زنجير دار
4- مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقاي دکتر قدرت اله طالب نيا استاد راهنما و همچنين جناب آقاي دکتر ايرج نوري استاد مشاور ، صميمانه تشکر مينمايم و برايشان توفيقات روز افزون در خدمات علمي و فرهنگي و آموزشي آرزو ميکنم .
هم چنين تشکر ويژه دارم از مديريت پژوهش دانشکده سرکار خانم کيوانفر و از خداوند متعال موفقيتهاي بزرگتر در زندگي را برايشان آرزومندم.
تقديم به :
” پدر و مادر عزيزم كه توفيق خود را نتيجه راهنمايي‌ها ، زحمات، فداكاريها و دعاي خير ايشان مي‌دانم و همچنين همسر عزيزم كه با صبر و حوصله مرا در تهيه و تنظيم اين رساله ياري دادند. باشد كه قطره‌اي از درياي بي‌كران محبت‌ هايشان را سپاس گفته ‌باشم. ”
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاريخچه مطالعاتي 4
3-1بيان مساله 5
4-1پرسش هاي تحقيق 7
5-1فرضيات تحقيق 7
6-1اهداف تحقيق 8
7-1اهميت انجام تحقيق 8
8-1حدود مطالعاتي 9
1-8-1قلمرو زماني تحقيق 9
2-8-1قلمرو موضوعي تحقيق 9
9-1تعاريف واژه ها 9
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 12
2-2 بخش اول :تاريخچه ومفاهيم برون سپاري و مزايا و معايب آن 13
1-2-2 تاريچه برون سپاري 13
2-2-2 تعريف برون سپاري : 15
3-2-2 مفهوم برون سپاري : 15
4-2-2 مزاياي برون سپاري 16
5-2-2 معايب برون سپاري 17
6-2-2 براي برون سپاري چه اقداماتي لازم است ؟ 18
7-2-2چرا برون‌سپاري ؟ 20
8-2-2چه نوع فعاليت هايي را مي توان برون سپاري کرد؟ 20
9-2-2 عوامل موثر بر موفقيت روابط برون سپاري 22
10-2-2برون‌سپاري‌هاي موفق 24
11-2-2مراحل 10 گانه گارتنر جهت موفقيت در برون سپاري 25
3-2 بخش دوم :شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي و ميزان فعاليتهاي آن و فعاليتهاي که قابل برون سپاري هستند. 25
1-3-2تاريخچه صنعت آب در ايران 25
2-3-2تاريخچه شرکت آب و فاضلاب شهري استان مرکزي 27
3-3-2موضوع وهدف شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي 28
4-3-2مرکز شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي 28
5-3-2چه خدماتي را بايد برون‌سپاري كرد؟ 29
6-3-2فعاليتهاي شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاري هستند. 29
4- 2 بخش سوم: بررسي بهاي تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزاي آن 30
1-4-2 حسابداري بهاي تمام شده: 30
2-4-2 کاربرد حسابداري بهاي تمام شده : 31
3-4-2تعريف بهاي تمام شده کالاو خدمات 31
4-4-2 عوامل بهاي تمام شده: 32
5-4-2 هدف و کاربرد بهاي تمام شده 33
6-4-2بهاي تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب 34
1-6-4-2 تعريف بهاي تمام شده آب شرب 34
2-6-4-2 تعريف بهاي تمام شده خدمات دفع فاضلاب 35
3-6-4-2 هزينه هاي فرايندي توليد آب شرب 35
4-6-4-2 هزينه هاي فرايندي خدمات دفع فاضلاب 36
5-6-4-2 هزينه هاي غير فرايندي بهاي تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب 37
5- 2 بخش چهارم -بررسي تطبيقي بهاي تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاري فعاليتها وتعيين سهم اجزاي تشکيل دهنده آن . 37
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه 41
?-? روش تحقيق 41
3-3مدل تحليلي تحقيق 42
4-3 جامعه آماري 43
5-3 نمونه و تعيين حجم نمونه 43
6-3 روش گرد آوري داده ها 43
7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها 44
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 47
2-4 تجزيه و تحليل داده ها 47
3-4نتايج آزمون آماري ويل کاکسون 49
1-3-4فرضيه اول: 49
2-3-4فرضيه دوم: 50
3-3-4فرضيه سوم: 52
4-3-4فرضيه اصلي: 53
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 57
2-5خلاصه يافته هاي تحقيق 58
1-2-5 نتيجه گيري بر اساس فرضيه فرعي اول 58
2-2-5 نتيجه گيري بر اساس فرضيه فرعي دوم 58
3-2-5 نتيجه گيري بر اساس فرضيه فرعي سوم 59
4-2-5 نتيجه گيري بر اساس فرضيه اصلي 59
3-5نتيجه گيري 59
4-5 پيشنهادها 60
1-4-5 ارائه پيشنهاد بر مبناي نتايج حاصل از تحقيق 60
2-4-5 ارائه پيشنهاد جهت انجام پژوهش هاي آتي 61
5-5 محدوديت هاي تحقيق 61
پيوست ها
خروجي نرم افزار 63
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 66
منابع لاتين: 67
چکيده لاتين 68
جدول1-4 آماره آزمون z 49
جدول2-4آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه وابسته ميانگين حقوق ودستمزد قبل وبعد از برون سپاري 50
جدول3-4آماره آزمون z 51
جدول4-4آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه وابسته ميانگين هزينه تعميرات ونگهداري قبل وبعد از برون سپاري 51
جدول5-4آماره آزمون z 52
جدول6-4آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه وابسته ميانگين هزينه خدمات قرارداري قبل وبعد از برون سپاري 53
جدول7-4آماره آزمون z 54
جدول8-4آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه وابسته ميانگين بهاي تمام شده خدمات قبل وبعد از برون سپاري 54
جدول9- 4خلاصه نتايج آزمون فرضيات 55
نمودار 1-3 مدل تحليلي تحقيق 43
چكيده:
مطالعات متعددي اثبات كرده اند که تعيين بهاي تمام شده محصولات و خدمات در هر بنگاه اقتصادي يکي از فرضيات انکارناذير مي باشد .با تعيين دقيق بهاي تمام شده مي توان ضمن حضور در صحنه رقابت با ساير توليدکنندگان آن محصول با آناليز سفارشات مشتريان و يا تقاضاي بازار حجم توليد ساليانه را تعيين نمود. از سويي با توجه به نقش اطلاعات به عنوان يکي از ابزارهاي مديريت جهت تصميم گيري و برنامه ريزي مدون ، برون سپاري فعاليتهاي يک بنگاه اقتصادي مي تواند در جهت کاهش هزينه ها که منجر به کاهش بهاي تمام شده خدمات خواهد شد ، موثر واقع شود.
در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات مالي 27 شهر تابعه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي در طي سالهاي1378 -1387 به بررسي تطبيقي بهاي تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاري فعاليتها و تعيين اجزاي تشکيل دهنده آن با استفاده از آزمون هاي مقايسه ميانگين با دو نمونه وابسته و آزمون ويل کاکسون مورد بررسي قرار گرفته است .
يافته هاي تحقيق حاکي از اين است که برون سپاري فعاليتها در شرکت آب وفاضلاب باعث کاهش هزينه نگريده است .
كليد واژه: بهاي تمام شده ، برون سپاري فعاليتها ، خدمات شرکت آب و فاضلاب ، آزمون ويل کاکسون، آزمون مقايسه ميانگين وابسته
مقدمه:
برون سپاري1 در بسياري از سازمانهاي امروزي (غربي ، شرقي يا ايراني ) از امري غير عادي وعجيب ، به فعاليتي متداول تبديل شده است . کمي تفکر در اين واژه ، ما را به بررسي و مطالعه مفاهيمي چون ساختارهاي سازماني ، بنگاههاي دولتي و خصوصي ، بازاريابي رقابتي و انحصاري ، ايجاد ارزش افزوده بيشتر ، کاهش هزينه و افزايش سود آوري ، پروژه و مديريت آن ، مديريت مخاطرات و انعطاف پذيري ، نفوذ به بازارهاي جديد وبسياري ابزار و دانشهاي تخصصي ديگر سوق مي دهد.
برون سپاري که اين روزها به عنوان يک روش واگذاري بخشي از کارها به خارج از سازمان يا داخل سازمان به صورت پيمانکاري مطرح است . مانند هر روش ديگري همانطور که مي تواند مفيد باشد ، اگر داراي شرايط استاندارد هاي تعريف شده و شفافي نباشد ممکن است ضرر و زيانهاي بسياري را به همراه داشته باشد.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
امروزه ، بسياري از شرکت ها با تمرکز بر يک تخصص و يا مهارت ويژه فقط و فقط براي ارائه خدمات به مجموعه اي بيرون از خود فعاليت مي کنند.تحقيقات نشان مي دهد منافع حاصل از برون سپاري براي بسياري از شرکتها، زياد بوده و مهمترين آنها صرفه جوئي در وقت و هزينه و ارتقاي کيفيت و آزاد سازي منابع داخلي بمنظور استفاده بهينه از آنها بوده است .
در کشور ما بدليل مختلف ، برون سپاري به مفهوم وسيع و گسترده خود مورد استفاده و توجه مديران ومسئولان قرار نگرفته است .از اين رو لازم است محققان و مديران صنعتي در جهت بکارگيري آن ونيز بايدها ونبايدها در انجام آن به مطالعه و تحقيق بپردازند تا طبق شرايط مشخص علمي بدانيم چه چيز را ، چه وقتي و به چه طريقي و به چه کسي بسپاريم .
مقايسه بهاي تمام شده خدمات بعد از برون سپاري فعاليتها با بهاي تمام شده خدمات قبل از برون سپاري در شرکت آب وفاضلاب استان مرکزي ، هدف محوري اين پژوهش قلمداد مي شود.
در اين فصل به شرح بيان مساله ،‌ضروتهاي انجام تحقيق، پرسش اصلي تحقيق، اهداف تحقيق ، فرضيات تحقيق،‌روش تحقيق ، مدل تحليلي تحقيق ، قلمرو زماني ، مكاني و موضوعي تحقيق ، تعاريف واژه ها و اصطلاحات بپردازد.
2-1 تاريخچه مطالعاتي
مطالعات و تحقيقات زيادي درباره اهميت برون سپاري صورت پذيرفته است .در بسياري از اين مطالعات به نقش برون سپاري در کاهش هزينه ها توجه شده است و به عنوان مثال شرکت کرايسلر در سال 1997 از طريق برون سپاري 325 ميليون دلار به سود خود افزود و بالغ بر 1.2 ميليارد دلار صرفه جويي نموده است . شرکت هاي معتبري که مجله معروف فورچن نام آنها را جزء شرکتهاي برتر اعلام مي کند ، معمولا تمامي يا بخش از فعاليت هاي خود را برون سپاري مي کنند. نقشي که استراتژي رقابتي يک شرکت در تعيين کارکردهاي سازنده استراتژي هاي مديريتي عملکرد تجاري سازمانها بازي مي کند ، موضوع اصلي پيکره تحقيقات پيشين بوده است .تحقيقات صورت گرفته در زمينه برونسپاري در ارتباط عرضه کنندگان ، مديريت عرضه کنندگان ، ارتباط عرضه کنندگان و استراتژي هاي تدارکات و ريسک ها و فوايد برون سپاري و . . . مي باشد (عباسپور ، 1387، 45)1.
آقاي احسان عباسپور به بررسي اثر محرک هاي برون سپاري و اولويت هاي رقابتي بر عملکرد تجاري شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون و همچنين بررسي اولويت هاي رقابتي بر محرک هاي برون سپاري شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون پرداخته اند که نتايج اين تحقيق وجود يک رابطه معني دار بين محرک هاي برون سپاري با عملکرد تجاري و اولويت هاي رقابتي شرکت وجود دارد وليکن بين اولويت هاي رقابتي و عملکرد تجاري رابطه معني داري وجود نداشت .
دانشي و دلاوري به بررسي اثرات برون سپاري بخش اتفاقات و عمليات شرکت توزيع نيروي برق اهواز در کاهش هزينه ها در سال 1387 پرداخته اند که ماحصل نتايج اين است که با توجه به خصوصي سازي در کشورهاي ديگر و مزايا و محدوديتهاي هر کدام از روش ها و شرايط خاص صنعت ، شايسته است قبل از هر گونه اقدامي در شرکت توزيع نيروي برق اهواز اهداف برون سپاري و اثرات مورد انتظار از طريق کميته برون سپاري مشخص و ازطريق برنامه مرتبط هدف گذاري گردد.
شيراني و نبي زاده به بررسي برون سپاري و شرکت هاي توزيع برق شهرستان اصفهان پرداخته اند که نتيجه حاصله اين بود که برون سپاري فعاليتها در شرکتهاي توزيع راهي الزامي جهت دستيابي به افزايش کارايي ، کيفيت عملکرد و کاهش هزينه خواهد بود ، لذا جهت رسيدن به اين منظور نياز به انجام برنامه ريزي

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *