منابع تحقیق درباره استان مازندران

سپاس و ستايش خدايي را که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درخشان. آفريدگاري که خويشتن را به ما شناساند و درهاي علم را بر ما گشود و عمر و فرصتي عطا فرمود تا بدان، بنده ضعيف خويش را از طريق علم و معرفت بيازمايد.
از استاد عالي قدرم جناب اقاي دکتر شريف که با سعه صدر و متانت و نظرهاي گوهر بارشان همواره رهگشاي من بودند، بسيار سپاسگزارم.
از استاد فرزانه جناب آقاي دکتر بابايي زاد که همواره با راهنمايي هاي دلسوزانه خود، در راه کسب علم و معرفت مرا ياري نمودند، قدرداني مي نمايم.
و سپاس آخر را به مهربانترين همراهان زندگيم به پدر و مادر و برادر عزيزم تقديم مي کنم که حضورشان در فضاي زندگيم مصداق بي رياي سخاوت بوده است.
چکيده
کپک سبز که توسط قارچ P. digitatum ايجاد مي شود مهم ترين عامل خسارت زا روي مرکبات انبار شده است. به طور معمول ميوه هاي برداشت شده با قارچکش هاي شيميايي تيمار مي شوند. از آنجا که ميوه ها پس از تيمار ممکن است به فاصله کوتاهي به مصرف برسند، کنترل اين بيماري با ترکيبات امن مي تواند راهکار مناسب و با ارزشي باشد. در اين تحقيق قابليت قارچ کشي اسانس و عصاره برگ گياه اکاليپتوس Eucalyptus camaldulensis و پوست ميوه پرتقال Citrus sinensis ، اثر قارچکش هاي بنوميل و تيابندازول و همچنين تاثير محلول ساليسيليک اسيد در کنترل اين بيماري مورد بررسي قرار گرفت. اسانس گيري توسط دستگاه کلونجر و تهيه عصاره ها با استفاده از پودر برگ خشک شده گياهان و دستگاه تبخير کننده گردان انجام شد. در بررسي اثر اسانس اکاليپتوس بر روي تعداد کلني و جوانه زني و بازدارندگي رشد ميسيليومي قارچ P. digitatum نتايج آزمايش نشان داد که بالاترين غلظت به کار برده شده يعني l /mlµ 5 اسانس موجب شد که هيچ کلني در سطح پتري طي چهارده روز تشکيل نشود همچنين غلظتl/ml µ 2 اسانس اکاليپتوس کمترين درصد جوانه زني را در مقايسه با شاهد و غلظت هاي 5/0وl/ml µ 1 نشان داد که درصد جوانه زني در طي پنج روز 2/72 درصد بود در حاليکه براي تيمار شاهد و ديگر غلظت ها % 100 بود. در بررسي بازدارندگي اسانس روي رشد ميسيليومي قارچ، نتايج نشان داد که غلظتl/ml µ 5 اسانس در طي 14 روز به طور کامل از رشد ميسيليومي قارچ جلوگيري کرد که درصد بازدارندگي غلظت هاي 5، 8/2، 5/1، 8/0 وµl/ml 5/0 در روز آخر به ترتيب 100، 2/97، 1/82، 4/57 و % 9/16 بود. استفاده از عصاره ي اکاليپتوس نيز در بالاترين غلظت استفاده شده يعنيmg/ml 30 موجب کاهش تعداد کلني قارچي در مقايسه با تيمار شاهد و ساير غلظت هاي عصاره گرديد. در روز چهاردهم تمام سطح ظروف پتري در غلظت پايين تر عصاره، با کلني هاي قارچ پوشيده شده بود. اين مقدار براي دو غلظت بالاتر يعني 2/22 وmg/ml 30 به ترتيب 7/162 و 7/4 عدد بود. در بررسي اثر اسانس پرتقال نتايج نشان داد که اين اسانس کارايي مناسبي براي کنترل اين گونه نداشت و در روز چهاردهم کل سطح ظروف پتري توسط قارچ اشغال شده بود. عصاره پرتقال نه تنها از رشد قارچ جلوگيري نکرد بلکه اثر افزايشي بر روي تعداد کلني قارچي نشان داد و هر چه غلظت عصاره ي پرتقال بيشتر بود اثر قارچکشي آن کاهش يافت. در مورد اثرات قارچکش هاي بنوميل و تيابندازول نتايج نشان داد که غلظت هاي بالاي به کار برده شده براي بنوميل و تيابندازول (به ترتيب 5/12 و µg ai/ml 18) اثرات کاهشي قابل توجهي بر تعداد کلني هاي قارچي داشتند. تيمار ميوه ها با ساليسيليک اسيد باعث شد که خسارت ميوه ها نسبت به شاهد کاهش قابل توجهي داشته باشد. نتايج اين تحقيق نشان داد که اسانس و عصاره اکاليپتوس گزينه هاي مناسبي براي جايگزين شدن با قارچکش هاي شيميايي هستند.
کليد واژه: Penicillium digitatum، اسانس، عصاره، Eucalyptus camaldulensis، پرتقال، بنوميل، تيابندازول، ساليسيليک اسيد
فهرست مطالب
عنوان
شماره
صفحه
فصل اول- مقدمه و کليات
1
فصل دوم: بررسي منابع
4
2-1- مرکبات و انبارداري
5
2-2- قارچ P. digitatum
5
2-2-1 چرخه بيماري
6
2-2-2- کنترل
6
2-3- بنوميل
7
2-4- تيابندازول
8
2-5- اسانس هاي گياهي
9
2-6- عصاره هاي گياهي
12
2- 7- معرفي گياه اکاليتوس
14
2-8- ويژگي هاي اسانس پوست مرکبات
15
2-9- ساليسيليک اسيد
16
فصل سوم: مواد و روش ها
18
3-1- کشت قارچ
19
3-2- تهيه اسانس
19
3-3- زيست سنجي اسانس ها
20
3-3-1- تعداد کلني
20
3-3-2- رشد کلني
20
3-3-3- جوانه زني اسپور ها
21
3-4- تهيه عصاره
21
3-5- زيست سنجي عصاره ها
21
3-6- زيست سنجي قارچکش ها
21
3-6-1- تيابندازول
21
3-6-2- بنوميل
22
3-7- تهيه ي محلول ساليسيليک اسيد
22
3-8- زيست سنجي ساليسيليک
22
3-9- تجزيه و تحليل آماري
22
فصل چهارم : نتايج
23
4-1- اثر اسانس ها و عصاره هاي گياهي
24
4-1-1- اسانس اکاليپتوس
24
4-1-1-1- تعداد کلني
24
4-1-1-2- رشد کلني
26
4-1-1-3- ميزان جوانه زني
28
4-1-2- اثر اسانس پرتقال روي رشد P. digitatum
30
4-1-3 اثر عصاره اکاليپتوس روي قارچ P. digitatum
32
4-1-4- اثر عصاره پرتقال روي رشد قارچ P. digitatum
34
4- 2- اثر قارچکش ها
37
4-2-1- سم تيابندازول
37
4-2-2- سم بنوميل
39
4-3- ساليسيليک اسيد
42
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
44
5-1- شمارش تعداد کلني ها
45
5-2- اندازه گيري قطر کلني
46
5-3- ميزان جوانه زني
47
5-4- اثر قارچکش ها
48
5-5- تيمار ميوه ها
48
5-6 ساليسيليک اسيد
50
5- 7- جمع بندي کلي
50
5- 8- پيشنهادها
51
منابع
52
فهرست اشکال
عنوان
شماره
صفحه
شکل3-1) دستگاه کلونجر
19
شکل3-2) دستگاه تبخير کننده دوار
20
شکل4-1) اثر اسانس اکاليپتوس بر روي تعداد کلني هاي قارچ P. digitatum
24
شکل4-2) مقايسه ميانگين تعداد کلني هاي قارچ Penicillium digitatum رشد کرده روي محيط کشت تيمار شده با غلظت هاي مختلف اسانس Eucalyptus amaldulensis
25
شکل4-3) روند تغييرات تعداد کلني هاي قارچ Penicillium digitatum روي محيط
کشت تيمار شده با غلظت هاي مختلف اسانس Eucalyptus camaldulensis
26
شکل4-4 ) اثر اسانس اکاليپتوس بر روي رشد کلني قارچ
26
شکل 4-5) ميانگين درصد بازدارندگي ناشي از اسانس Eucalyptus camaldulensis
روي رشد کلني قارچ Penicillium digitatum
27
شکل4-6) روند تغييرات درصد جوانه زني اسپور هاي قارچ Penicillium digitatum
در تيمار هاي غلظت هاي مختلف اسانس Eucaluptus camaldulensis
28
شکل 4-7) اثر اسانس پرتقال بر روي تعداد کلني ها
30
شکل 4-8) مقايسه ميانگين تعداد كلني‌هاي قارچ Penicillium digitatum رشد كرده
روي محيط كشت تيمار شده با غلظت‌هاي مختلف اسانس پرتقال ( اعداد مربوط به روز هشتم پس از تيمار)
31
شکل 4-9) تعداد كلني‌هاي قارچ Penicillium digitatum
رشد كرده روي محيط كشت تيمار شده با غلظت‌هاي مختلف اسانس پرتقال در روزهاي مختلف پس از تيمار
32
شکل 4-10) اثر عصاره اکاليپتوس بر روي تعداد کلني ها در تيمار شاهد و غلظتmg/ml 30
33
شکل 4-11) مقايسه ميانگين تعداد كلني‌هاي قارچ Penicillium digitatum رشد كرده
روي محيط كشت تيمار شده با غلظت‌هاي مختلف عصاره Eucalyptus camaldulensis (اعداد مربوط به روز پنجم پس از تيمار
34
شکل 4-12) تعداد كلني‌هاي قارچ Penicillium digitatum
رشد كرده روي محيط كشت تيمار شده با غلظت‌هاي مختلف عصاره Eucalyptus camaldulensis در روزهاي مختلف پس از تيمار
34
شکل 4-13) اثر عصاره پرتقال بر روي تعداد کلني ها
35
شکل 4-14) مقايسه ميانگين تعداد كلني‌هاي قارچ Penicillium digitatum
رشد كرده روي محيط كشت تيمار شده با غلظت‌هاي مختلف عصاره پرتقال(اعداد مربوط به روز هفتم پس از تيمار)
36
شکل 4-15) تعداد كلني‌هاي قارچ Penicillium digitatum
رشد كرده روي محيط كشت تيمار شده با غلظت‌هاي مختلف عصاره پرتقال در روزهاي مختلف پس از تيمار
37
شکل 4-16) اثر تيابندازول بر روي تعداد کلنيهاي قارچ در تيمار شاهد و غلظتg ai/ml µ 18
37
شکل4 -17) مقايسه ميانگين تعداد كلني‌هاي قارچ Penicillium digitatum رشد كرده
روي محيط كشت تيمار شده با غلظت‌هاي مختلف قارچكش تيابندازول(اعداد مربوط به روز هشتم پس از تيمار)
38
شکل 4-18) تعداد كلني‌هاي قارچ Penicillium digitatum رشد كرده
روي محيط كشت تيمار شده با غلظت‌هاي مختلف قارچكش تيابندازول در روزهاي مختلف پس از تيمار
39
شکل 4-19) اثر بنوميل بر روي تعداد کلني ها در تيمار شاهد و غلظتg ai/mlµ 5/12
39
شکل 4-20) مقايسه ميانگين تعداد كلني‌هاي قارچ Penicillium digitatum رشد كرده
روي محيط كشت تيمار شده با غلظت‌هاي مختلف قارچكش بنوميل (اعداد مربوط به روز هشتم پس از تيمار)
41
شکل 4-21) تعداد كلني‌هاي قارچ Penicillium digitatum رشد كرده روي محيط كشت تيمار شده با غلظت‌هاي مختلف قارچكش بنوميل در روزهاي مختلف پس از تيمار
41
فهرست جداول
عنوان
شماره
صفحه
جدول 4-1) ميانگين تعداد کلني هاي اسانس Eucalyptus camaldulensis در غلظت هاي مختلف در طي 14 روز
25
جدول 4-2) مقايسه ميانگين درصد بازدارندگي رشد کلني هاي قارچ P. digitatum در نتيجه تيمار با غلظت هاي مختلف اسانس E. camaldulensis در روز هاي مختلف پس از تيمار در چهار تکرار
27
جدول 4-3) تجزيه واريانس اثر اسانس اکاليپتوس بر مبناي رشد کلني قارچ
28
جدول 4-4) درصد اسپور هاي جوانه زده قارچ Penicillium digitatum در محيط کشت حاوي غلظت هاي مختلف اسانس
Eucalyptus camadulensis
29
جدول 4-5) تجزيه واريانس اثر اسانس اکاليپتوس بر مبناي درصد اسپور هاي جوانه زده
29
جدول 4-6) ميانگين تعداد کلني هاي اسانس پرتقال در غلظت هاي مختلف در طي 14 روز
31
جدول 4-7) ميانگين تعداد کلني هاي عصاره اکاليپتوس در غلظت هاي مختلف در طي 14 روز
33
جدول 4-8) ميانگين تعداد کلني هاي عصاره پرتقال در غلظت هاي مختلف در طي 14 روز
36
جدول 4-9) ميانگين تعداد کلني هاي قارچکش تيابندازول در غلظت هاي مختلف در طي 14 روز
38
جدول 4-10) ميانگين تعداد کلني هاي قارچکش بنوميل در طي 14 روز
40
جدول4-11) تجزيه واريانس اثر اسانس ها، عصاره ها و قارچکش ها روي قارچ P. digitatum بر مبناي تعداد کلني ها
42
فصل اول
مقدمه و کليات
مقدمه
استان مازندران با 38% توليد مرکبات رتبه اول کشوري را دارا ست.

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *