چ. مهر ۲ام, ۱۳۹۹

ماه: دسامبر 2018

منبع پایان نامه با موضوع دریای خزر، محیط زیست، آلودگی محیط زیست، فاضلاب های صنعتی

فهرست اشکالعنوان صفحه شکل ٤-١-باکتری جدا شده در محیط Medium Salt  Mineral و در زیر میکروسکوپ نوری……………………………………………………………………………………………………………………..۴١ شکل ۴-۲-انطباق مقدار…