چ. مهر ۲ام, ۱۳۹۹

ماه: دسامبر 2018

پایان نامه رایگان با موضوع گروه کنترل

يمنمرزه20/6±94b لعل92/9±131a لعل+مرزه44/6±128a کنترل87/3±100b ايمنمرزه86/8±129 لعل97/11±151 لعل+مرزه17/7±147 کنترل20/6±126فعاليت سيستم كمپلمان(واحد بر ميلي ليتر)غير ايمنمرزه31/14±455 لعل36/15±431 لعل+مرزه70/6±440 کنترل94/8±435 ايمنمرزه50/13±460 لعل04/10±439 لعل+مرزه84/19±457…