<span>Monthly Archives</span><h1>بهمن ۱۳۹۷</h1>
  پایان نامه مدیریت

  پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : زنان سرپرست خانوار

  بهمن ۸, ۱۳۹۷

  گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه پیش رفتن جریان زندگی بر اساس برنامه ریزی، بیشتر پاسخگویان 9/42 گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد کمک کردن به اعضای خانواده برای مستقل شدن، اکثریت پاسخگویان 1/45درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه موثر بودن، بیشتر پاسخگویان 42درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد نان اور خوب بودن برای خانواده، بیشتر پاسخگویان 6/43درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد ایمان داشتن به توانایی های خود، اکثریت پاسخگویان 9/37درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه کار کردن فرصتی برای رشد است، بیشتر پاسخگویان 7/36درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد احساس استقلال کردن، بیشتر پاسخگویان 6/38درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه اینکه اعضای خانواده نمی توانند برای زن سرپرست خانواده دستور بدهند، بیشتر اعضای خانواده 9/37درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه اختیار نداشتن بر منابع مالی، بیشتر پاسخگویان گزینه تا حدودی مخالف را علامت زده اند. در مورد گویه وادار شدن به انجام بعضی کارها علیرغم میل باطنی بیشتر پاسخگویان 6/27درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند.
  جدول (16-4-) آمار توصیفی متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار را نشان می دهد که از طریق عمل (جمع زدن گویه های 56-40) میانگین برای این متغیر 65 می باشد و ماکزییمم آن 94 و مینیمم آن 20 می باشد. همچنین پیوستار مربوطه نشان می دهد که میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار (65) در سطح بالا می باشد. همچنین میانگین میزان توانمندی اقتصادی زنان 41/11 و میانگین میزان توانمندی روانی زنان 4/54 می باشد.
  جدول 16-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار
  انحراف استاندارد کشیدگی
  انحراف استاندارد چولگی
  کشیدگی
  چولگی
  مینمم
  ماکزیمم
  انحراف معیار
  میانگین
  متغیر وابسته
  27/0
  13/0
  27/1
  55/0-
  20
  94
  09/1
  65
  میزان توانمندی کل
  27/0
  13/0
  16/0-
  98/0-
  4
  21
  35/3
  41/11
  میزان توانمندی اقتصادی
  27/0
  13/0
  23/1
  45/0-
  16
  78
  19/9
  4/54
  میزان توانمندی روانی
  2-4-آزمون فرضیه های تحقیق

  1-2-4- رابطه بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی کل و ابعاد آن
  برای بررسی رابطه ی بین دو متغیر جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار بدلیل فاصلهای بودن سطوح سنجش دو متغیر یاد شده از rپیرسون استفاده شد، نتایج نشان داد:
  الف) بین متغیرهای جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی دار مشاهده نشد.
  ب) بین متغیر جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی اقتصادی رابطه معنی دار مشاهده شد. به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت آن مستقیم است.
  ج) بین متغیر جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی روانی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی دار مشاهده نشد.
  جدول(17-4): ضریب همبستگی بین جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار
  نوع رابطه
  شدت همبستگی
  نتایج آزمون
  تعداد
  ضریب همبستگی
  سطح معنی داری
  متغیر وابسته
  متغیر مستقل


  رد
  319
  11/0
  83/0
  میزان توانمندی کل
  جامعه پذیری جنسیتی
  مستقیم
  ضعیف
  قبول
  319
  14/0
  010/0
  میزان توانمندی اقتصادی
  جامعه پذیری جنسیتی


  رد
  319
  03/0-
  48/0
  میزان توانمندی روانی
  جامعه پذیری جنسیتی
  2-2-4-رابطه بین مشارکت فعال زنان و میزان توانمندی کل و ابعاد آن
  برای بررسی رابطه بین دو متغیر میزان مشارکت فعال زنان سرپرست خانوار و متغیر وابسته میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار بدلیل فاصلهای بودن سطوح سنجش دو متغیر یاد شده از پیرسون استفاده شد، نتایج نشان داد که:
  الف) بین متغیر میزان مشارکت فعال زنان سرپرست خانوار و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی داری مشاهده نشد.
  ب) بین متغیر میزان مشارکت فعال زنان و توانمندی اقتصادی رابطه معنی دار مشاهده شد به طوریکه شدت رابطه ضعیف و جهت رابطه معکوس است.
  ج)بین متغیر میزان مشارکت فعال زنان و توانمندی روانیرابطه معنی دار مشاهده نشد.
  جدول 18-4-ضریب همبستگی بین میزان مشارکت فعال زنان و ابعاد میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار
  نوع رابطه
  شدت همبستگی
  نتایج آزمون
  تعداد
  ضریب همبستگی
  سطح معنی داری
  متغیر وابسته
  متغیر مستقل


  رد
  319
  059/0-
  29/0
  میزان توانمندی کل
  میزان مشارکت فعال زنان
  مستقیم
  ضعیف
  قبول
  319
  23/0
  000
  میزان توانمندی اقتصادی
  میزان مشارکت فعال زنان
  معکوس
  ضعیف
  قبول
  319
  155/0-
  006/0
  میزان توانمندی روانی
  میزان مشارکت فعال زنان
  3-2-4-رابطه ی بین میزان سلامت کل، ابعاد سطح سلامت و میزان توانمندی کل و ابعاد آن
  برای بررسی رابطه ی بین دو متغیر میزان سلامت زنان سرپرست خانوار و متغیر میزان توانمندی زنان بدلیل فاصلهای بودن سطوح سنجش دو متغیر یاد شده از پیرسون استفاده شد، نتایج نشان داد:
  الف) بین متغیر مستقل میزان سلامت زنان سرپرست خانوار و متغیر وابسته میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی دار مشاهده شد، شدت رابطه متوسط و جهت رابطه مستقیم است.
  ب) بین متغیر میزان سلامت زنان سرپرست خانوار و میزان توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی دار وجود دارد به طوری که شدت رابطه متوسط و جهت رابطه مستقیم است
  .ج)بین متغیر میزان سلامت زنان سرپرست خانوار و میزان توانمندی روانی رابطه معنادار وجود دارد به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت رابطه مستقیم است.
  د) بین متغیر سطح سلامت جسمانی و متغیر میزان توانمندی زنان رابطه معناداری وجود دارد به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت ان مستقیم است.
  ه) بین متغیر سطح سلامت روانی و متغیر میزان توانمندی رابطه وجود دارد به طوری که شدت رابطه متوسط و جهت آن مستقیم می باشد.
  ی) بین متغیر سطح سلامت معنوی و متغیر میزان توانمندی رابطه وجود دارد به طوری که شدت رابطه مستقیم و جهت آن ضعیف است.
  19-4- ضریب همبستگی بین سطح سلامت زنان ، ابعاد آن و متغیر میزان توانمندی زنان و ابعاد آن
  تعداد
  متغیر وابسته
  متغیر وابسته
  متغیر مستقل
  319
  میزان توانمندی روانی
  میزان توانمندی اقتصادی
  میزان توانمندی کل
  سطح معنی داری = 000
  ضریب همبستگی=22/0
  سطح معنی داری= 000
  ضریب همبستگی=35/0
  سطح معنی داری=000
  ضریب همبستگی=30/0
  سطح سلامت
  319
  سطح معنی داری= 04/0
  ضریب همبستگی=26/0
  سطح معنی داری= 000
  ضریب همبستگی=26/0

   
   
  سطح معنی داری= 002
  ضریب همبستگی=17/0
  سطح سلامت جسمانی
  319
  سطح معنی داری = 000
  ضریب همبستگی=32/0
  سطح معنی داری = 000
  ضریب همبستگی=27/0
  سطح معنی داری=000
  ضریب همبستگی=35/0
  سطح سلامت روانی
  319
  سطح معنی داری = 28/0
  ضریب همبستگی=26/0

  پایان نامه
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
  رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  سطح معنی داری = 001/0
  ضریب همبستگی=18/0
  سطح معنی داری =000
  ضریب همبستگی=28/0
  سطح سلامت معنوی
  الف) بین متغیر سطح سلامت جسمانی و متغیر میزان توانمندی اقتصادی رابطه معنی دار وجود دارد به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت آن مستقیم است.
  ب) بین متغیر سطح سلامت جسمانی و متغیر میزان توانمندی روانی رابطه معنی دار وجود دارد به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت آن مستقیم است.
  الف) بین متغیر سطح سلامت روانی و متغیر میزان توانمندی اقتصادی رابطه وجود دارد به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت آن مستقیم است.

  پایان نامه مدیریت

  رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره زنان سرپرست خانوار

  بهمن ۸, ۱۳۹۷

  مقایسه با سال 1375 یک درصد رشد داشته است (فروزان،10:1387 به نقل از بلداجی و همکاران). این زنان با مشکلات فراوانی برای ادامه و اداره زندگی خویش روبرو هستند و آسیب های ناشی از آن موجب مشکلات بسیاری برای جامعه چون فقر و بزهکاری برای این گروه از زنان دامن گیر است و از آنجا که توانمندسازی به عنوان راهکاری برای حل مشکلات زنان سرپرست خانوار مطرح است مسئله اصلی این است که چه عواملی می تواند موجب توانمندسازی این گروه از زنان شود.
  3-1- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
  پژوهش انجام گرفته توسط خسروی پور و همکاران تحت عنوان مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی در سال 1390 و پژوهشی دیگر تحت عنوان نقش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه انسانی انجام گرفته در سال 1383 نشان داده است که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. بررسی هایی که در زمینه مشارکت زنان در امور جامعه انجام گرفته نشان داده است که عوامل اجتماعی، فرهنگی و انتظارات متفاوت جامعه از مرد و زن موانع مهمی بر سر راه مشارکت زنان است. از این رو، در دهه 1980، به جای اصطلاح زن در توسعه اصطلاح «جنسیت و توسعه» به کار گرفته شد و در پی آن، در بسیاری از کشورهای جهان سوم، راهبردهایی برای بالا بردن مشارکت عملی زنان در توسعه و برطرف شدن موانع اتخاذ شد (کتابی و همکاران،6:1382).
  محرومیت زنان جامعه از دسترسی به فرصتهای برابر، ناامنی اقتصادی زنان و فقر می تواند توسعه یافتگی را تحت تاثیر قرار دهد و آسیب های مختلف اجتماعی ممکن است زندگی زنان و (زنان سرپرست خانوار) را تهدید کند (قلی پور و همکاران،33:1388).
  یکی از راهبردهای توانمندسازی زنان تأکید بر این نکته است که مشارکت زنان صرفا به منظور بهره مندی آنان از مزایا و نتایج برنامه های توسعه نیست، بلکه آنان باید در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه مشارکت فعالانه داشته باشند(کتابی و همکاران،1382: 6).
  با این وجود، وفاق عمومی که بر سر مساله آسیب پذیر دانستن زنان سرپرست خانوار وجود دارد موجب شده که بسیاری از دستگاه های محلی، ملی و جهانیخود را دست اندرکار گره گشایی از مسائل این زنان و خانواده های آن ها بدانند و در جهت توانمندسازی آنها و حمایت از ایشان تا رسیدن به سطح توسعه ی اقتصادی و اجتماعی مطلوب فعالیت کنند (محیط فر و همکاران،1386: 132).

  امروزه در مباحث توسعه در سطح بین المللی بر حضور شهروندان در فرآیند تدوین سیاست ها و اجرای آنها تاکید می شود. مسلما شهروندانی می توانند مشارکت داشته باشند که ظرفیت، قابلیت و توانمندی لازم را داشته باشند. با توجه به نقش محوری زنان در تحقق توسعه ی پایدار و با علم به آن که اغلب زنان سرپرست خانوار زیر خط فقر قرار دارند در این تحقیق این گروه از شهروندان مورد توجه قرار گرفته اند.
  بر اساس مطالعات پژوهشگران، زنان بیشتر از مردان در معرض خطر فقر قرار دارند زیرا از قابلیتها و امکاناتی که برای توانمندی و کاهش فقر لازم است، محرومند (شادی طلب و همکارانش،38:1384).
  زنان سرپرست خانوار به دلیل شرایط ویزه ای که دارند، یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه به حساب می آیند، شرایطی که سبب می شود این گروه از زنان آسیب پذیر به نظر آیند عبارتنداز:نبود فرصتهای شغلی و مشاغل مناسب، دستمزدهای پایین نسبت به مردان در فرصت های شغلی برابر، بالا بودن میزان بزهکاری در میان نوجوانان (مطیع، 1378: 20 به نقل از جوان و همکارانش).
  برای اینکه یک جامعه در روند توسعه گام بردارد و پیشرفت کند نیاز به مشارکت همه ی اعضای جامعه می باشد. بنابراین، برای اینکه بخواهیم به فکر پیشرفت و توسعه جامعه باشیم بایستی به قشر زنان نیز توجه کرده و موانع و یا عواملی که باعث پیشرفت آنان می شود را مطمح نظر داشت. زنان سرپرست خانوار بالقوه دارای ویژگی هایی هستند که می توانند جهت دستیابی به توسعه انسانی پایدارموثر باشند. برخی از این ویژگیها به تایید مطالعات ملی و بین المللی عبارتند از: زنان سرپرست خانوار درآمدشان را صرف بهبود وضعیت خانواده خود میکنند بنابراین، افزایش درآمد آنان به صورت مستقیم به بهبود وضعیت خانواده می انجامد. در حالیکه در مورد مردان وضعیت چنین نیست و به ضرورت، افزایش درآمد مرد به بهبود وضعیت خانواده منجر نمیشود. یک پژوهش انجام شده در گواتمالا (با نتایج مشابه در شیلی، جامائیکا، کنیا و مالاوی) نشان داد که میزان افزایش درآمد زن که منجر به بهبود وضعیت تغذیه کودک می شود،معادل 15/1 برابر میزانی است که درآمد مرد باید افزایش یابد تا نتایج مشابه به دست آید(قلی پور و همکارش،1388: 35).
  در این پژوهش سعی بر آن است که عوامل مرتبط با توانمند شدن زنان سرپرست خانوار تا حدی شناسایی شوند و زنانی که تحت عنوان زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد امام خمینی تبریز عضو هستند عوامل یا موانع توانمندیشان شناسایی و برای توانمندشدن هر چه بیشترشان از سوی مسئولین از طریق کمک گرفتن از این پژوهش اقداماتی انجام گیرد.
  4-1-اهداف تحقیق
  اهدافی که در این پژوهش دنبال می شود شامل هدف کلی و اهداف اختصاصی است :
  هدف کلی یا اصلی در این پژوهش عبارت است از : بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

  پایان نامه
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
  رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  اهداف اختصاصی در این تحقیق عبارتند از :
  – شناخت رابطه بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل ونوع مسکن) و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.
  – شناخت رابطه بین مشارکت و حضور فعال درجامعه و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.
  – شناخت رابطه بین سطح سلامت زنان و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.
  – شناخت رابطه بین میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.
  – شناخت رابطه بین شیوه جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.
  فصـل دوم
  مبانی نظری و ادبیات تحقیق

  1-2- چارچوب نظری
  1-1-2- نظریه توانمند سازی
  یکی از نظریه های مهم در رابطه با مسایل زنان نظریه ی توانمندسازی لانگه (1998) است که از نظر طرفداران این نظریه، برآورده ساختن نیازهای اساسی از حقوق اولیه ی تمام افراد است و هر فردی باید امکان این را داشته باشد که از تمام توانایی ها و خلاقیت های خود استفاده کند. بنابراین زنان باید بیاموزند که با خودباوری و اعتماد به نفس در پذیرش و توزیع مسئولیت ها چه در خانواده و چه در جامعه شرکت کنند. در چارچوب این نظریه ترویج تفکرات نوین برای تولید بیشتر و آموزش برای ایجاد کار در بخش های رسمی و غیررسمی و تمرین حضور در سازمان های اجتماعی، هدف های کوتاه مدت در نظریه ی تواناسازی تلقی می شود، این نظریه که ترکیبی از نظریه ی رفاه، برابری و فقرزدایی است تلاش می کند با تواناسازی زنان از طریق ترویج فکرهای نو، آموزش های مهارتی برای فعالیت در بخش های اقتصادی، ارتقای آگاهی همه ی اعضای جامعه از نقش های زنان(مخصوصا زنان سرپرست خانوار) و بهبود سطح رفاه آن ها پایه های استواری برای اقدامات بعدی در تامین نیاز های راهبردی و حذف نابرابری- ها در همه ی عرصه ها فراهم شود برای این منظور پنج مرحله توانمندسازی مشخص شده است :- رفاه: در این مرحله به امکانات رفاهی و اولیه و کمبود هایی که در این زمینه وجود دارد توجه می شود مانند تامین آموزش – دسترسی: منظور دسترسی به منابع و تسهیلاتی برای بهبود وضعیت زندگی است مانند دسترسی به اعتبارات –افزایش آگاهی: مرحله ای است که زنان به مشکلات ازجمله نابرابریهای جنسیتی و به دلایل بروزآن حساس شوند – مشارکت: مرحله ای است که زمینه ی حضور فعال برای زنان فراهم شده و آمادگی برای مشارکت داوطلبانه به وجود آید- کنترل: مرحله ای که زنان قدرت تصمیم گیری پیدا می کنند و علاوه بر این که در مورد مشکل فکر می کنند، بهترین راه حل را پیشنهاد می کنند و بر اجرای راه حل تسلط می یابند(اشتری،1382: 7-126). سطح نهایی از توانمندسازی، برقراری تعادل قدرت میان زنان و مردان و نه تسلط زنان است. در اینجا منظور این است که زنان قادر به تصمیم گیری در مورد زندگی خود و زندگی فرزندان خود و بازی نقش فعال در فرآیند توسعه باشند(لانگه، 1997: 26 به نقل از زوئی).

   
   
  براساس مطالب فوق می توان استنباط نمود که مجموعه ای از عوامل هستند که می توانند بر توانمندسازی تاثیر داشته باشند که عبارتند از سطح رفاه (تامین حداقل رفاه)، دسترسی به منابع و امکانات، آگاهی سازی یا افزایش آگاهی و توجه به مسائل و مشکلات، مشارکت وحضور فعال، کنترل و قدرت تصمیم گیری در امور مختلف.
  2-1-2- نظریه فمنیستی
  بر اساس نظریه فمینیستی دو مانع عمده توسعه ای و غیر توسعه ای بر توانمندسازی زنان مؤثر می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود :
  1- موانع توسعه ای که شامل
  الف – موانع فرهنگی
  ب – موانع اجتماعی
  موانع فرهنگی
  با وجود اینکه عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بیشترین اهمیت می باشد، ولی مطالعات و بررسیهای صورت گرفته نشان داده است که ارزشها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ایران، فرهنگ پذیرفته شده در جامعه این باور را به وجود آورده است که در صورت عدم موافقت شوهر با کار زن حتی در صورت تمایل او به ادامه کار، زن باید از کار خود چشمپوشی نماید. از مهمترین موانع فرهنگی بر سر راه اشتغال زنان در ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
  باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیتها
  عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق شهروندی خود
  عدم آگاهی زنان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت
  4- بالا بودن نرخ بیسوادی زنان نسبت به مردان
  5- پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان (ساعی ارسی و همکاران،1388: 24).
  موانع اجتماعی
  در بررسی موانع مشارکت زنان، جنبه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنان را نمی توان کاملاً از هم تفکیک کرد و موانع اجتماعی اشتغال زنان از موانع فرهنگی، اقتصادی آنان جدا نیست، ولی با این حال مهمترین راه دستیابی به توسعه فرهنگی را آموزش و پرورش زنان می دانند که در این زمینه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهمترین عامل در آموزش، تربیت و جامعه پذیری زنان ارزیابی می کنند. ناکافی بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصیت وجودی زنان را دچار مشکل می نماید و شرایط سختی برای اشتغال آنان ایجاد می کندکه باعث می شود زنان در زمینه های شغلی، یا شرایط مساوی با مردان را نداشته و اگر هم در شرایط مساوی با آنان باشند، کارفرمایان و مدیران با ابهاماتی که برای آنان نسبت به زنان وجود دارد و تصورات و پیشداوریهای منفی نسبت به کار زنان، مردان را بر آنان ترجیح خواهند داد (همان: 75).

  2-موانع غیر توسعه ای
  از جمله این موارد که مربوط به ویژگی های زنان می باشد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  الف) وجود استعداد سرشار زنان ایرانی
  ب) تمایل و علاقه مندی بانوان ایرانی جهت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی
  ج) وجود نظر مساعد مسئولان مبنی بر گسترش میزان مشارکت زنان
  د) امکان دستیابی به مسئولیت های مهم مملکتی توسط بانوان
  به طور کلی، مشارکت و برنامه ریزی برای رفع تدریجی موانع و محدودیت ها با شناخت دقیق مسائل زنان در ابعاد منطقه ای و ملی می توان در رشد و توسعه مشارکت تاثیر بسزایی داشته باشد (زنجانی، 1381: 20-18 به نقل از ارسی و همکارش).
  یکی از حوزه های مورد توجه فمنیستها، آثار توسعه اقتصادی و اجتماعی بر زندگی زنان بوده است. به نظر تیانو، سه دیدگاه در این زمینه با هم رقابت می کنند. در نظریه « ادغام» گفته می شود توسعه، با درگیر کردن هر چه بیشتر زنان در اقتصاد و زندگی عمومی، به رهایی زنان و برابری جنسی می انجامد. در نظریه « حاشیه ای شدن» گفته می شود توسعه سرمایه داری، زنان را بیش از پیش از ایفای نقش های تولیدی باز می دارد و به قلمرو خصوصی و خانه محدود می کند. در این توسعه، زنان کنترل خود را بر منابع مادی از دست می دهند و از نظر مالی به مردان وابسته می شوند. در نظریه « بهره کشی» نیز گفته می شود نوسازی به پیدایش نوعی نیروی کار ارزان زنانه منجر می شود. زنان در بخش تولید صنعتی نقش مهم تری پیدا می کنند، اما از آنجا که نیروی کار درجه دوم محسوب می شوند، در معرض بهره کشی قرار می گیرند(کتابی و همکاران،1382: 9-10).
  به عبارتی دیگر توانمندسازی در نظریات فمنیست های لیبرال یعنی اینکه زنان موقعیت پایین تری نسبت به مردان به لحاظ فرصتهای اجتماعی دارند، فقدان سرمایه های اجتماعی نظیر پایین بودن سطح آموزش و پرورش، محدودیت های خانوادگی، عدم مالکیت قانونی، عدم تناسب جهت اشتغال و نگاه های قالبی جامعه به زنان از جمله تبعیض های اجتماعی- فرهنگی است (مقدس جعفری و همکاران، 1385: 3).فمنیستهای مارکسیست نیز به ستمگری های اجتماعی علیه زنان صحه می گذارند و معتقدند مالکیت مردانه همواره منجر به تابعیت زنانه شده است. در این تئوری طبقه ی اقتصادی بیش از جنسیت میتواند ایجاد نابرابری کند. عدم استقلال مالی موجب ظلم علیه زنان می شود. بر طبق نظریه ی فمنیستهای مارکسیست بهره مند بودن از وضعیت مالی مناسب جدا از جنسیت می تواند نقش یک عنصر موثر را جهت ارتقای توانایی های بالقوه داشته باشد(ریتزر،1382: 477).
  فمنیستهای اصلاح گرا نیز بر ایجاد فرصت های برابر تأکید می کنند. به اعتقاد این گروه از فمنیستها مشغولیت زنان به اموری چون خانه داری، بچه داری مانع از مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنان می شود تغییر چنین نگرشهایی توانمندسازی را تسهیل و تسریع می کند (سارجنت، 1385: 4 به نقل از مقدس جعفری و همکاران).
  فمینیسم اگزیستانسیالیسم: اگزیستانسیالیسم نظریه ای فلسفی است که افراد را آزاد و مسئول می داند که تا از فراز نقش های اجتماعی خود فراتر روند و رشد خود را تعیین کنند. فمنیسم اگزیستانسیالیسم از گرایش های فمنیستی معاصر است که مبتنی بر تفسیر سیمون دوبوار و سارتر از رابطه زن و مرد است این گرایش به دنبال ارائه تبیینی اگزیستانسیالیستی و از منظری فمنیستی در باب موقعیت زنان است و با اظهار ناخرسندی از تبیین های مرسوم زیست شناختی، روان شناختی و اقتصادی در باب ستمدیدگی زنان با تکیه بر بینش فلسفی اگزیستانسیالیسم، تبیینی زیستی فرهنگی ارئه می کند که پایه آن را موجودیت زن تشکیل می دهد. ویژگی بارز این گرایش فمنیستی این است که ب

  پایان نامه مدیریت

  رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره تحلیل واریانس-پایان نامه آماده

  بهمن ۸, ۱۳۹۷

  3-3- نمونه و روش نمونه گیری 36
  4-3- اعتبار و پایایی 37
  5-3-روش های تجزیه و تحلیل آماری 40
  فصل چهارم: یافته های تحقیق 42
  1-4- توصیف متغیرها 43
  1-1-4- توصیف متغیرهای زمینه ای 43 2-1-4-آمار توصیفی متغیر سن 43
  3-1-4- آمار توصیفی متغیر تحصیلات 44
  4-1-4- آمار توصیفی متغیر درآمد 45
  5-1-4- آمار توصیفی متغیر شغل 45
  6-1-4- آمار توصیفی متغیر وضعیت تاهل 46
  7-1-4- آمار توصیفی متغیر نوع مسکن 47
  8-1-4- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق 48
  9-1-4-آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی 48
  10-1-4- آمار توصیفی متغیر میزان مشارکت فعال زنان 50
  11-1-4- آمار توصیفی سطح سلامت زنان 51
  12-1-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی 54
  13-1-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان 57
  2-4- آزمون فرضیه های تحقیق 60
  1-2-4-رابطه بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی زنان و ابعاد آن 60
  2-2-4- رابطه بین میزان مشارکت فعال زنان و میزان توانمندی زنان و ابعاد میزان توانمندی 61
  3-2-4- رابطه ی بین ابعاد سطح سلامت زنان و متغیر میزان توانمندی زنان و ابعاد میزان توانمندی 62
  4-2-4- رابطه بین ابعاد میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و ابعاد میزان توانمندی 65
  5-2-4- رابطه بین سن آزمودنی ها و میزان توانمندی آنان و ابعاد میزان توانمندی زنان 67
  6-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین سطح تحصیلات ومیزان توانمندی کل 68
  1-6-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی اقتصادی 69
  2-6-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانی 70
  7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین میزان درآمد و میزان توانمندی کل 71
  1-7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین میزان درآمد و میزان توانمندی اقتصادی 72
  2-7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه میزان درآمد و میزان توانمندی روانی 73
  8-2-4- آزمون t بین شغل و میزان توانمندی کل و ابعاد میزان توانمندی 74
  9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی کل 75
  1-9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی 76
  2-9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی روانی 77
  10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی کل 78
  1-10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی اقتصادی 79
  2-10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی روانی 80
  3-4- تحلیل رگرسیون چند متغیره 81
  فصل پنجم: جمع بندی نتایج تحقیق 86
  1-1-5- جمع بندی نتایج توصیفی تحقیق 87
  2-1-5- جمع بندی نتایج استنباطی تحقیق 88

  3-1-5- بحث پیرامون یافته های نظری و تجربی تحقیق 88
  2-5- پیشنهادات تحقیق 95
  3-5- محدودیت های تحقیق 97
  پیوست ها
  فهرست جداول
  جدول 1-3- تخصیص نمونه به تفکیک منطقه 37
  جدول 2-3- ضرایب پایایی مرتبط با سازه های مورد بررسی 39
  جدول3-3- نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 41
  جدول1-4- آمار توصیفی مربوط به وضعیت سنی پاسخگویان 43
  جدول2-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تحصیلی 44
  جدول 3-4- توزیع نمونه آماری بر حسب درآمد 45
  جدول 4- 4- توزیع نمونه آماری بر حسب شاغل یا غیرشاغل بودن 45
  جدول 5-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل 46
  جدول 6-4- توزیع نمونه آماری بر حسب نوع مسکن 47
  جدول 7-4- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی 48
  جدول 8-4- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی 49
  جدول9-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان 50
  جدول 10-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان 51
  جدول 11-4- آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان 51
  جدول 12-4- آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان 53
  جدول 13-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی 54
  جدول 14-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی 56
  جدول 15-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان 57
  جدول 16-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی 59
  جدول 17-4- ضریب همبستگی بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی کل و ابعاد آن 60
  جدول 18-4- ضریب همبستگی بین میزان مشارکت فعال زنان ومیزان توانمندی کل و ابعاد آن 61
  جدول 19 -4- ضریب همبستگی بین ابعاد سطح سلامت زنان و میزان توانمندی کل و ابعاد آن 63
  20-4- ضریب همبستگی بین ابعاد میزان برخورداری از حمایت اجتماعی و میزان توانمندی کل و ابعاد
  آن 65
  21-4- ضریب همبستگی بین سن و میزان توانمندی کل و ابعاد آن 67
  جدول 22-4-تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی کل 68
  جدول 23-4- تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی اقتصادی 69
  جدول 24-4- تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانی 70
  جدول 25-4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی کل 71
  جدول26-4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی اقتصادی 72
  جدول27 -4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی روانی 73
  جدول 28-4- آزمون t بین متغیر شغل و میزان توانمندی کل و ابعاد آن 74
  جدول 29-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی کل 75
  جدول 30-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی 76
  جدول31-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی روانی 77
  جدول32 -4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی کل 78
  جدول 33-4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی اقتصادی 79
  جدول34 -4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی روانی 80
  جدول 35-4- Model Summary 81
  جدول 36-4-Anova 82
  جدول 37-4- coefficient 84
  فصـل اول
  کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه
  توانمندسازی برای دست یافتن به توسعه متوازن و پایدار جزو روش های کارآمد معرفی شده است. یکی از گروه های هدف مهم در توانمندسازی، زنان هستند. برای این که هر کشور در جهت توسعه پایدار گام بردارد بایستی به زنان که نیمی از سرمایه جامعه را تشکیل می دهند توجه کرد. توانمندسازی زنان تلاشی است برای ارتقاء سطح فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنان.
  به دلایلی در سال های اخیر شاهد روند رو به رشد زنان سرپرست خانوارهایی هستیم که به تنهایی مسئولیت زندگی خود را به دوش می کشند. اغلب این خانواده ها با مشکلات فراوانی روبرو هستند فزونی این گروه از زنان به عنوان مشکل اجتماعی مطرح می شود. زنان سرپرست خانوار به دلیل فقر اقتصادی و فقر فرهنگی مجبور به سکونت در جاهایی هستند که با میزان درآمد آنان باشد سکونت در حاشیه شهرها انواع بزهکاری و آسیب های اجتماعی را در پی دارد. توانمندسازی این گروه از زنان باعث می شود که زندگی خود را بهبود بخشیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ارتقاء یافته و به تبع آن مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و اجتماعی شان نیز کاهش یابد.
  از جمله سازمان هایی که از این گروه از زنان در جامعه ما حمایت می کند سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) است. سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه انواع کمک های اقتصادی و غیراقتصادی از زنان سرپرست خانوار حمایت می کند. در این تحقیق سعی شده عوامل موثر بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار چه عوامل موثر از طرف کمیته امداد امام خمینی(ره) و چه برخی عوامل موثر دیگر بر میزان توانمندی آنان تحت بررسی درمی آید.
  2-1- بیان مسئله
  امروزه اغلب کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار ” توانمندسازی” را کارآمدترین روش ها دانسته اند، که در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز به خصوص در مورد اقشار آسیب پذیر، به عنوان یک راهکار مهم بدان اشاره شده است زنان سرپرست خانوار هم بخشی از اقشارآسیب پذیر در نظر گرفته شده اند. (کیمیایی،63:1390). توسعه وگسترش برنامه های تأمین رفاه اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در ارتقای توانایی های بالقوه یک جامعه در تحقق اهداف توسعه آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور به حساب می آید. از این رو، در این برنامه یعنی برنامه ی چهارم توسعه «توانمندسازی» هدف نهایی برنامه های رفاه و مددکاری اجتماعی است (کیمیایی،64:1390).
  هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تلاش نمایند بر ضعف هایشان غلبه، جنبه های مثبت زندگیشان را بهبود بخشیده، مهارتها و توانایی
  هایشان را برای کنترل عاقلانه بر زندگی افزایش داده و آن را در عمل پیاده نمایند (مک رایتر، 1994). که دارای 5 بعد رفاه، دسترسی، افزایش آگاهی، مشارکت و کنترل می باشد(لانگه به نقل از زوئی و همکاران،1997: 28). کلر(1991) توانمندسازی زنان را فرایندی تعریف می کند که به وسیله ی آن زنان برای سازمان دهی خودشان توانمند می شوند و اعتماد به نفس خودشان را افزایش می دهند و از حقوق خود برای انتخاب مستقل و کنترل بر منابع، که منجر به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان می گردد، دفاع می کنند.
  طرفداران نظریه ی زنانه شدن فقر معتقدند که؛ خانوارهای زن سرپرست نه تنها در همه کشورهای جهان گسترش یافته اند، بلکه به طور فزاینده بر تعداد خانوارهای زن سرپرست که در جمعیت کم درآمد قرار می گیرند افزوده می شود)همان، 64).این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند که در صورت فقدان حمایت‌های همه جانبه هزینه‌های آسیب‌زایی را به جامعه تحمیل خواهند نمود (بختیاری، 1385). با زنانه شدن فقر و نگرانی از پیوستن زنان سرپرست خانوار به گروه” فقیرترین فقرا” آن دسته از متخصصان توسعه که نسبت به مسائل جنسیتی آگاهی بیشتری دارند با مطالعات گسترده تر و نقد برخی تجربیات گذشته، درصدد ارائه رویکردهای متفاوت و راهکارهای عملی برآمده اند(مالهوترا و همکاران به نقل از شادی طلب و همکاران،1383: 50).
  آن چه که در خصوص فقر و تبعیض جنسیتی مهم تلقی می شود و سبب دغدغه فراوان برنامه ریزان و صاحب نظران شده، پیامدهای نامطلوب آن در مورد رشد مهارت ها و قابلیت های زنان است. به زعم بسیاری از آن ها، فقر زنان به معنی محروم ماندن آنان از توانمندی های شناختی و پرورش قابلیت های اساسی و در پی آن ناتوانی آن ها در رویارویی با مشکلاتی هم چون گرسنگی و بیماری است. غالبا استدلال می شود که زنان به دلایل تاریخی، از قبیل حاکمیت و تداوم نگرش های سنتی، باورهای تبعیضی در زمینه واگذاری نقش به آن ها و هم چنین اجرای سیاست های سوگیرانه (مردمحور)، به مالکیت منابع محدودتر، سطح پایین آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای دسترسی دارند و در نتیجه بیشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند و به این ترتیب از امکانات و قابلیت های لازم برای مبارزه با فقر محروم اند (شکوری، 1387: 30).
  در کشور ما نیز به منظور مبارزه با فقر و کاهش محرومیت، سازمان ها و نهادهای رفاهی متعددی در قالب راهبردهای حمایتی ایجاد شده اند. یکی از نهادهای عمده کمیته امداد امام خمینی (ره) است که با هدف شناخت محرومیت های مادی و معنوی افراد جامعه و خانواده های محروم و حمایت از آنان به منظور فقرزدایی از طریق اجرای خدمات مالی، بهداشتی، آموزشی و خودکفایی به نیازمندان از جمله زنان تشکیل شده است. یکی از فعالیت های مهم کمیته امداد در این باره، اجرای طرح خودکفایی
  زنان سرپرست خانوار است که مشتمل بر اقداماتی چون پرداخت وام خودکفایی، تهیه و واگذاری مواد اولیه و وسیله کار، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای، کاریابی برای مددجویان و ایجاد زمینه های لازم برای جذب مددجویان آموزش دیده در بازار کار و تامین فضای خودکفایی است(همان، 131-2).
  در سطح جهانی، برنامه ی توسعه ی سازمان ملل «ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطح گسترده را (به عنوان) یکی از اهداف کلیدی اعلامیه ی هزاره ی سوم» اعلام کرده اند و به تبع آن درکشور ما نیز، توانمندسازی زنان و مشارکت آنها در فرایندهای مختلف زندگی در عین حال خود، به عنوان یکی از نشانگرهای مهم موفقیت مبارزه با فقر تلقی شده است (شکوری و همکاران،1386 : 4-3).
  از این منظر توانمندسازی سبب ایجاد قابلیت در افراد و گروه های محروم برای مشارکت فعال و آگاهانه درتامین رفاه فردی و اجتماعی می شود. اگرچه برنامه ی توانمندسازی افراد و جوامع در قلمرو حمایت های اجتماعی است اما با توجه به این که هدف نهایی آن منجر به فقر زدایی می شود، نیازمند طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی است (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، 1384).
  نتایج تحقیق انجام شده توسط بلداجی و همکاران تحت عنوان کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی حاکی از آن است که زنان سرپرست خانوار با مشکلات بسیاری روبرو بوده و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را تجربه می‌کنند. تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی جامعه شناختی عوامل و علل اجتماعی مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای توانمندی زنان سرپرست خانوار است و استفاده در زمینه برنامه ریزی ها در این زمینه باشد. بر این اساس می توان سؤالات اصلی تحقیق را چنین مطرح کرد:

  پایان نامه
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
  رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) چقدر است؟
  2- چه رابطه ای بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل و نوع مسکن) و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز وجود دارد؟
  3- چه رابطه ای بین مشارکت و حضور فعال در جامعه و میزان توانمندی زنان سپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟

   
   
  4- چه رابطه ای بین سطح سلامت زنان و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟
  5- چه رابطه ای بین میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟
  6- چه رابطه ای بین شیوه جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمند ی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟
  می توان چنین جمع بندی نمود از آنجایی که آمار زنان سرپرست خانوار به دلایلی چون، افزایش امید به زندگی، طلاق، فوت همسر، در جامعه ما در حال افزایش است اغلب این خانواده ها دارای مشکلات فراوان هستند، به گونه ای که فزونی این گروه از زنان به صورت یک مساله اجتماعی مطرح می شود. داده های آماری حاکی از روند رو به افزایش تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار در سه دهه ی اخیر است، به طوریکه در سالهای 1355، 65 و 75 خانوارهای زن سرپرست به ترتیب، 1/3، 7/4 و 7/7 درصد از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل داده اند. این نسبت در سال 1385 به 4/9 رسید که در

  پایان نامه مدیریت

  فایل پایان نامه مدیریت ساختار سرمایه-فروش و دانلود فایل

  بهمن ۸, ۱۳۹۷

  زمانی و مکانی قرار دارد:
  قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق رابطه کارآفرینی (عدم کارایی شرکت ها) و تامین مالی از طریق بدهی می باشد.
  قلمرو مکانی: قلمرو مکانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد
  قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده از سال 1386 تا 1390 می باشد
  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  فصل دوم:ادبیات تحقیق
  2-1بخش اول :تأمین مالی از طریق بدهی
  2-1-1. مقدمه:
  امروزه پیشرفت در هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. منابع این سرمایه گذاری ها از طریق سود انباشته، انتشار سهام، تسهیلات بانکی یا به وسیله ترکیبی از این منابع قابل تأمین است. مؤسسات و بنگاه های اقتصادی برای ادامه حیات و فعالیت های تولیدی خود و همچنین توسعه فعالیتها، به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه های اقتصادی برای تأمین سرمایه خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازارها (مالی) در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای مؤسسات و شرکت هاست. (ابزری و همکاران، 1386)
  از این رو، یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تأمین مالی است . این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین، تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن است. در نتیجه، یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تأمین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام است . معمولا روش های تأمین مالی در دو گروه تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مطالعه میشود. امروزه مسأله تأمین مالی، یکی از مسائلی مهمی است که هر شرکتی به نحوی با آن روبه روست . تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند. در تصمیم های سرمایه گذاری، شرکت از بعضی از مزایای فعلی به امید تحصیل مزایای بیشتر در آینده چشم پوشی می کند. سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات میتواند مصداق آینده نگری در کسب سود و بازده سرمایه گذاری باشد. چرخه تولید و توسعه و پیشرفت شرکتهای سهامی به وسیله منابع مالی مناسب به حرکت درمی آید . برای اجرا و تکمیل پروژه های صنعتی و اجرایی منابع مالی لازم است منابع سرمایه مناسب تهیه و تدارک دیده شود و همین امر باعث اهمیت مقوله روش تأمین مالی میشود . ازجمله مهمترین روش تأمین مالی در میان شرکتهای سهامی فعال در بورس اوراق بهادار، وام های بلندمدت بانکی و انتشارسهام عادی است. با توجه به اینکه برای تأمین مالی شرکتها، هر دو منبع مذکور استفاده می شود و از طرفی، واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده متجلی میشود، لذا منابعی که شرکت ها برای تأمین سرمایه استفاده میکنند، حائزاهمیت بسیار است . در این میان، با توجه به ادبیات موضوع، عوامل متعددی ممکن است برتأمین مالی شرکت ها تأثیر بگذارند؛ لذا با توجه منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین، تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. (شیخ و همکاران، 1392) مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. (Shahid Ebrahim et al, 2014)
  همانطور که یک شرکت برای مخارج خود طرح ریزی می کند،باید برای تامین مالی فعالیت های خود نیز تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی داشته باشد. منابع مالی بلند مدت به منابع مالی گفته می شود که سررسید آنها بیش از یک سال باشد. منابع مالی بلند مدت شامل وام های با سررسید بیش از یک سال، اوراق قرضه با سررسید بیش از یک سال، سهام ممتاز، سهام عادی و .. شرکت می باشد. یک شرکت باید در انتخاب ترکیب منابع مالی مانند بدهی های بلند مدت،استفاده از سهام ممتاز و سهام عادی که به منظور سرمایه گذاری های مالی به کار می روند عوامل متعددی را ارزیابی نماید و مناسب ترین روش را انتخاب کند. در انتخاب نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام طبق معمول مانند سایر تصمیمات مدیریت مالی اقدامی انتخاب می شود که ارزش سهام شرکت و اساسا ارزش شرکت را حداکثر می کند. (صفرنژاد، 1391)
  2-1-2. تأمین مالی:
  شرکت ها در تصمیمات تأمین مالی، با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند. منابع تأمین مالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع خارجی در برگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلا
  ت مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. (Shahid Ebrahim et al, 2014)
  مدیر مالی باید هزینه ی تأمین مالی از منابع متع
  دد را مشخص و آثاری را که این منابع مالی بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند تعیین نماید تا بتواند با حداقل کردن ریسک ساختار سرمایه و هزینه موزون سرمایه، ثروت سهام داران را به حداکثر برساند . ریسک و بازد ه دو عامل مهم کلیدی در انواع سرمایه گذاری ها می باشند. منبع تأمین مالی (بدهی یا سهام) یکی از عواملی است که ریسک و بازده را تعیین می کند (کریم زاده و همکاران، 1392)
  انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندی میشود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته ی منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم میشود. پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و از طریق آن پشتوانه ی عظیمی در اقتصاد هر کشور به دست میآید. منابع این سرمایه گذاری ها از طریق سود انباشته، فروش سهام جدید، تسهیلات بانکی یا به وسیله ی ترکیبی از این منابع قابل تأمین است. یکی از اهداف مهم مدیریت مالی حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. به این منظور، هدف مدیران مالی یافتن راه های تامین منابع مالی برای رسیدن به این هدف است. (ابرزی و همکاران، 1386)
  2-1-3 تئوری سلسله ی مراتبی روش های تأمین مالی:
  نظریه ی سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی برای اولین بار توسط مایرز به صورت زیر عنوان شده است:
  1- شرکتها منابع تامین مالی داخلی را ترجیح میدهند.
  2- یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیتهای سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.

  3- برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده ی داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است. اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت میکند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از مانده ی حسابهای بانکی خود استفاده میکند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.
  4- در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی، شرکتها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می دهند. بر این اساس شرکتها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده می کنند. (Carbonara et al, 2014)
  2-1-4روش های مرسوم تأمین مالی:
  تأمین مالی در شرکت ها به دو صورت انجام می شود: 1) تأمین مالی از طریق بدهی و 2) تأمین مالی ازطریق سهام. در زیر به معرفی این دو روش تأمین مالی و بیان مزایا و معایب آنها می پردازیم.
  2-1-4-1 تأمین مالی از طریق بدهی:
  بدهی پولی است که معمولاً در مقابل یک وثیقه به مالک کسب و کار داده می شود؛ مشروط بر این که اصل بدهی به همراه بهره ای ثابت یا متغیر در زمانی خاص باز پرداخت شود. (شیخ و همکاران، 1392)
  روش تأمین مالی از طریق بدهی شامل وجوهی است که مالکان کسب و کارهای کوچک، استقراض کرده اند و باید با بهره، آن را بازپرداخت کنند. اگر چه وجوه قرضی گرفته شده این اجازه را میدهد که مالکیت کامل شرکت را در اختیار داشته باشد، با این حال او باید بدهی ایجاد شده در ترازنامه را تعهد کند و به همین ترتیب آن را به همراه بهره متعلق به آن، در آینده بازپرداخت نماید. افزون بر این ، به دلیل مخاطره بیشتر کسب و کارهای کوچک، آنها باید نرخ بهره بیشتری را نیز پرداخت کنند. با وجود این، هزینه تأمین مالی از طریق استقراض اغلب پائین تر از تأمین مالی از طریق سهام می باشد. شرکتی که در جستجوی تأمین مالی از طریق استقراض است، به سرعت با دامنه گسترد های از گزینه های اعتباری (وام) روبرو می شود. منابع تأمین مالی از طریق بدهی، به کارگزاری ها، شرکت های بیمه، اتحادیه های اعتباری، اوراق قرضه، قرضه های خصوصی، کمکهای دولتی، مؤسسات وام و پس انداز، وام دهندگان به پشتوانه دارایی (وام رهنی)، اعتبار تجاری، عرضه کنندگان تجهیزات، شرکت های تأمین مالی تجاری، حساب های پرداختنی و بانک های تجاری تقسیم می شوند (آقاجانی و همکاران، 1392)
  نقاط قوت تامین مالی کارآفرینان صنایع کوچک و متوسط از طریق استقراض بانک ها
  کارآفرینان کسب و کار مالکیت کامل خود را حفظ می کند.
  هزینه بدهی پایین است.
  پرداخت های وام قابل پیش بینی است.
  دوره 5 تا 7 ساله برای باز پرداخت آن وجود دارد.
  بدهی می تواند شامل ارزش افزوده وام دهندگان باشد.
  بدهی یک سری مزایای مالیاتی ایجاد میکند.

  پایان نامه
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
  رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  نقاط ضعف:
  ضمانت شخصی مورد نیاز است.
  وام دهنده می تواند باعث ورشکستگی کسب و کار شود.
  مقدار وام ممکن است محدود به میزان دارایی شرکت شود.
  پرداختها باید بدون توجه به سود شرکت انجام پذیرد. (شیخ و همکاران، 1392)
  تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران ، راه حل مطلوب تری برای تامین مالی محسوب می شود. (امیری و محمدی خورزوقی، 1391)
  منابع اصلی این نوع تأمین مالی، پس اندازهای شخصی، خانواده و دوستان، فرشتگان کسب و کار، مؤسسات خیریه، دولت، بانکها، حق العمل کارها، تأمین مالی از طریق مشتری، تأمین مالی از طریق عرضه کنندگان، تأمین مالی از طریق سفارش خرید و کارت های اعتباری است. (Rogers, 2009)
  2-1-4-2 تأمین مالی از طریق سهام
  سرمایه سهام پولی است که از طریق انتقال مالکیت شرکت، تهیه میشود. سرمایه گذار سهام، درصدی از مالکیت شرکت را به دست میآورد که به طور ایده آل متناسب با رشد شرکت، قیمت گذاری میشود. همچنین، سرمایه گذار ممکن است بخشی از سود سالانه شرکت را دریافت نماید که سود تقسیمی نام دارد که بر مبنای درصد مالکیت تعیین میگردد.
  مزایا و معایب این نوع تأمین مالی عبارتند از:
  مزایا :
  هیچ ضمانت شخصی مورد نیاز نیست.
  هیچ وثیقه ای مورد نیاز نیست.
  پرداخت های وجه نقد منظم مورد نیاز نیست.
  چنین سرمایه گذارانی ممکن ا ست سرمایه گذاران با ارزش افزوده ای باشند.
  سرمایه گذاران سهام نمی توانند شرکت را به ورشکستگی مجبور کنند.
  به طور میانگین، شرکتهایی که از طریق سهام سرمایه گذاری میکنند، رشد سریعتری دارند.
  معایب :
  سودهای تقسیمی قابل کاهش نسیت.
  مالک شریک جدیدی پیدا میکند.
  این روش خیلی گران است.
  کارآفرین ممکن است قدرت خود را از دست بدهد.
  2-1-5 منابع سرمایه سهام
  بسیاری از منابع سرمایه بدهی می توانند به عنوان سرمایه سهام نیز در نظر گرفته شوند.(Rogers, 2009)
  2-1-6 شرایط تامین مالی از طریق ایجاد بدهی
  تنها معیار تعیین کننده ایجاد بدهی به عنوان اهرم مالی برای یک شرکت،مقایسه بازده سرمایه شرکت با نرخ متوسط بهره پرداختی میباشد.در مقایسه سه حالت میتواند وجود داشته باشد:
  1-بازده سرمایه بیشتر از نرخ بهره:اگر بازده سرمایه بیشتر از نرخ بهره باشد،بدین معنی است که شرکت از طریق دریافت وام توانسته عایدی هر سهم را افزایش دهد.در این شرایط دریافت وام یک راه معقول برای ادامه فعالیت شرکت است و شرکت دارای اهرم مالی مناسبی است.
  2-بازده سرمایه مساوی نرخ بهره:در این حالت عایدی شرکت دقیقا مساوی بهره ای است که برای استفاده از وجه دریافتی میپردازد.در این صورت،اخذ وام روش عاقلانه ای نیست مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.
  3-بازده سرمایه کمتر از نرخ بهره:در این حالت شرکت با دریافت وام و استفاده از منابع مالی زیان میدهد.بنابراین اخذ وام توجیه ندارد،زیرا سود حاصل از فعالیت شرکت از هزینه بهره وام دریافتی کمتر است،این حالت را اهرم مالی نامناسب میگویند.
  ساختار سرمایه یک شرکت رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام است،که نیاز مالی را برای تهیه دارایی ها تامین میکند. (هامپتون، 1385)

   
   
  میزان کل دارایی های دائمی به شکل دارایی های جاری و ثابت مداوما افزایش مییابد.افزایش هایی از این قبیل را باید از محل ابزار مالی بلند مدت یعنی سرمایه یا افزایش های خودکار بدهی ها(مثل مالیات و حساب های بستانکاران) تامین مالی کرد.
  “دارایی های دائمی و دارایی های موقت”
  جمع دارایی های دائمی
  دورهی زمانی

  نمودار1-2دارایی های دائمی و داراییهای موقت
  (وستون و بیرگام، 1386)
  یک شرکت باید در انتخاب ترکیب منابع مالی مانند بدهی های بلند مدت،استفاده از سهام ممتاز و سهام عادی که به منظور سرمایه گذاری های مالی به کار میروند عوامل متعددی را ارزیابی نماید و مناسب ترین روش را انتخاب کند.(هامپتون، 1385)
  2-1-6-1مزایای تامین مالی از طریق بدهی:
  1-هزینه ی بهره ی بدهی،هزینه ی قابل قبول مالیاتی می باشد.
  2-بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزان تر تمام خواهد شد.
  3-برنامه ریزی و کنترل شرکت به واسطه ی تامین مالی از طریق بدهی بلندمدت مناسب تر می باشد.
  4-با اعمال شرط بازخرید در قرارداد،تامین مالی شرکت انعطاف پذیرتر می شود.چنین شرطی به شرکت اجازه می دهد تا قبل از سررسید اوراق قرضه،بدهی خود را پرداخت کند.
  5-بدهی بلندمدت م

  پایان نامه مدیریت

  مقاله رایگان درمورد بورس اوراق بهادار تهران

  بهمن ۸, ۱۳۹۷

  ت توزیع برق شهرستان مشهد ، صص 1-10
  مراد زاده فرد، م.، رضاپور، ن. و فرزانی، ح. ( 1389 ). بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوه شهای حسابداری مالی، . ،(5)، 116 -101.
  مرادزاده فرد، مهدی، احدیان، وحید، میرزاده، سیداصغر (1391). تاثیر کارایی سرمایه فکری بر سودآوری شرکت ها تحقیق تجربی در بورس ایران، دهمین همایش ملی حسابداری ایران، صص 1-22.
  مرادی، مهدی( 1386 )؛”بررسی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، تحقیقات مالی، شماره 24 ، صص 99-114.
  نظری پور، محمد، پیروزرام ، امیر، خزدوزی، بیژن (1391). بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فروغ تدبیر، صص 8-24.
  وستون، فرد، بیرگام، یوجین (1386). مدیریت مالی، مترجمان: عبده تبریزی، حسین، مشرزاده مویدی، پرویز. تهران، انتشارات آگاه.
  هامپتون، جان (1385). مدیریت مالی، ترجمه: وکیلی فرد، مسعود، تهران: انتشارات ثمره.
  هامپتون، جان، هرت، بلاک، استوارت، فرانسیس، ونس، هل (1390). تصمیم گیری در مسائل مالی، مترجم: وکیلی فرد، حمیدرضا. تهران : انتشارات جنگل، چاپ هفتم
  یداللهی، سوده احمدیان راد، ،(1385)،« اثر سیاست های دولت ها بر صنعت سرمایه گذاری خطر پذیر کشورها دومین همایش سرمایه گذاری خطر پذیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،.
  Andreasen. Martin M., Marcelo Fermanc, Pawel Zabczyk (2013). The business cycle implications of banksʼ maturity transformation. Review of Economic Dynamics . Vol 16(4) : 581-600.
  Armstrong,C. Guay,W. and Weber,J(2010);”The Role of Information and Financial Reporting in Corporate Goverance and Debt Contracting”,Journal of Accounting and Economics, vol.50 pp.179-234.
  Azadeh. A., M. Saberi, f, M. Anvaria, A. Azaron, M. Mohammadi (2011). An adaptive network based fuzzy inference system–genetic algorithm clustering ensemble algorithm for performance assessment and improvement of conventional power plants. Expert Systems with Applications .Vol 38( 3): 2224–2234.
  Bhattacharya, Prasad. S. and Graham, Michael .A. (2009). On Institutional Ownership and Firm Performance: A Disaggregated View. Journal of Multinational Financial Management, Vol: 19, Issue:5, pp: 370-394.
  Bosse, D.A. (2009), “Bundling governance mechanisms to efficiently organize small firm loans”, Journal of Business Venturing, Vol. 24 No. 2, pp. 183-195.
  Brinckmann. Jan, Soeren Salomo and Hans Georg Gemuenden (2011). Financial Management Competence of Founding Teams and Growth of New Technology-Based Firms. Entrepreneurship Theory and Practice . Vol 35( 2) : 217–243.
  Carbonara. Nunzia Nicola Costantino ,Roberta Pellegrino (2014). Concession period for PPPs: A win–win model for a fair risk sharing , International Journal of Project Management. Book
  Castello, A and R.Wittenberg (2011) ; ” The Impact of Financial ReportingQuality on Debt Contracting:Evidence from Internal ControlWeakness Reports”,Journal of Accounting Research,vol 49,pp.97-136.
  Chowdhury, Reza , Min Maung,(2013), Corporate entrepreneurship and debt financing: evidence from theGCC countries, International Journal of ManagerialFinance, Vol. 9 No. 4, pp. 294-313.
  Chung, H., Sheu, H. & Wang, J. (2009). Do firms’ earnings management practices affect their equity liquidity?. Finance Research Letters. 6,152– 158.
  Chan. Lilian H. Kevin C. W. Chen , Tai-Yuan Chen , Yangxin Yu (2014). Substitution between Real and Accruals-Based Earnings Management after Voluntary Adoption of Compensation Clawback Provisions. Substitution between Real and Accruals-Based Earnings Management after Voluntary Adoption of Compensation Clawback Provisions.
  Darshana D. Palkar,(2011), Seasoned equity offerings: stock market liquidity and duration of the completion cycle, Managerial Finance, Vol. 37 No. 4, pp. 380-405.
  Driffield N, Jim Love, Sandra Lancheros, Yama Temouri (2013). How attractive is the UK for future manufacturing foreign direct investment? Government Office for Science.
  Ghani Mehdi, Salanghouch Mohsen Hooshangi, Mobaraki Mohammad Hassan, Mirzaei Ebrahim(2013). The Effect of psychological capital on university of Tehran Students’ Entrepreneurial Intention. Asian Journal of Research in Business Economics and Management., Volume : 3, Issue : 10
  Ghosh.A. and Moon,D(2010);”Corporate Debt Financing and Earning Quality”,Journal of Business Finance & accounting, vol37, pp. 538-559.
  Goel. S, I Jussila, T Ikäheimonen, L Melin (2013). Governance in family firms: A review and research agenda. The SAGE handbook. Book.
  Gompers P. and Lerner J. (2000), “The Venture Capital Revolution”, forthcoming, Journal of Economic Perspectives.
  Gupta, M., Mathur, I. & Mishra, S. (2009). Earnings management: consequences for bid-ask spread and market liquidity. Southern Illinois University-Edwardsville Department of Economics & Finance. 50, 101–122.
  Kim, Younhee (2010). mproving Performance in U.S. State Governments Risk-Taking, Innovativeness, and Proactiveness Practices. Public Performance & Management Review ,Vol 34(1): 104 – 129.
  Li .Yong, Ilan B. Vertinsky, Jing Li (2014). National distances, international experience, and venture capital investment performance. Journal of Business Venturing . Vol 29(4) : 417-489.
  Liu. John S, Lu. Louis Y.Y, Lu. Wen-Min, Lin, Bruce J.Y (2013). Data envelopment analysis 1978–2010: A citation-based literature survey. Omega ,Volume 41, Issue 1,Pages 3–15
  Lynn .Martin, M.; Warren-Smith, Izzy; Schofield, Clare; Millman, Cindy (2013). Exploring SME advice and training needs for entrepreneurial rural firms. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, Vol 14( 2) : 95-102.

   
   
  Minnis,M (2011);”The Value of Financial Statement Verification in Debt Financing: Evidence from Private U.S. Firms .Forthcoming in Journal of Accounting Researc.
  Park, J. C. Hasan, I. and Wu, Q (2012) ; “The Impact of Earnings Predictability on Bank Loan Contracting”, Journal of Business Finance & Accounting, vol39, pp. 1068–1101.
  Shahid Ebrahim. M., Sourafel Girma, M. Eskandar Shahc, Jonathan Williams (2014). Dynamic capital structure and political patronage: The case of Malaysia. International Review of Financial Analysis .Volume 31, Pages 117–128.
  Sun, L. (2013). Relationship between Inflation News and High Frequency Stock Returns.
  Vasiliou, Dimitrios and Daskalakis, Nikolaos. (2009). Institutional Characteristics and Capital Structure: A Cross-National Comparison. Global Finance Journal, Vol 19, Issue 3, pp:286-306.

  ضمایم و پیوست ها
  ضمائم و پیوست ها

  نام شرکت
  ردیف
  نام شرکت
  ردیف

  نام شرکت
  ردیف
  داروسازی کوثر
  33
  تهران دارو
  17
  آلومراد
  1
  ریسندگی و بافندگی کاشان
  34
  تولی پرس
  18
  روز دارو
  2
  زامیاد
  35
  تولید دارو
  19
  آذریت
  3

  پایان نامه
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
  رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  ساسان
  36
  تولید محور خودرو
  20
  آزمایش
  4
  سالمین
  37
  تولید نیرو
  21
  آریا الکترونیک
  5
  سخت آژند
  38
  تولید قوه پارس
  22
  یران پوپلین
  6
  سپنتا
  39
  تولیدی صنعتی آبگینه
  23
  آردتجارت
  7
  سابیک
  40
  پلاستیک شاهین
  24
  ونگان
  8
  سیمان ارومیه
  41
  پمپ پارس
  25
  مهرگام پارس
  9
  سیمان بجنورد
  42
  جام جهان نما
  26
  البرز دارو

  10
  سیمان تهران
  43
  حمل ونقل توکا
  27
  ایران پرک
  11
  سیمان غرب
  44
  خوراک دام پارس
  28
  ران خودرو دیزل
  12
  سینا دارو
  45
  داده پردازی ایران
  29
  ایران دارو

  13
  شهاب
  46
  رادایاتور ایران
  30
  آفر
  14
  شهد
  47

  پایان نامه مدیریت

  مقاله رایگان درمورد سطح معنی داری

  بهمن ۸, ۱۳۹۷

  بیشترین مقدار ، میانگین ، انحراف معیار ، واریانس متغیرها، مقدار چولگی مقدار کشیدگی متغیرها نشان داده شده است که چولگی و کشیدگی نزدیک به صفر و بازه بین (2-و2) حاکی از نرمال بودن توزیع دارد.(کشیدگی و چولگی توزیع نرمال صفر است).
  جدول شماره 4-1 آمارتوصیفی متغیر های تحقیق
  متغیرها
  تعداد
  دامنه
  کمترین
  بیشترین
  میانگین
  انحراف معیار
  واریانس
  چولگی
  کشیدگی
  LEVit
  400
  1.55
  .85
  1.40
  .6159
  .68581
  .470
  -1.305
  1.167
  Log uit
  400
  450.00
  -8.00
  442.00
  4.2316
  .69573
  .484
  1.288
  1.660
  INVOPPit
  400
  1.10
  .00
  1.10
  .4702
  .27879
  .078
  -.169
  -1.377
  TASSET it
  400
  1.79
  .01
  .89
  .0295
  .47408
  .225
  -.863
  .080
  PROF it
  400
  .99
  .02
  .99
  .6929
  .20120
  .040
  -1.147
  .631
  LIQD it
  400
  2.97
  .00
  2.97
  .6009
  .31425
  .099
  1.892
  .338
  لازم به ذکر است که اعداد بعضی از شرکت ها در قسمت اهرم مالی بالاتر از یک بوده که بیانگر این موضوع است که شرکت های مورد نظر د رآن بازه زمانی بدهی شان بالاتر از دارایی هایشان بوده است.به عبارت دیگر این شرکت ها در آن بازه زمانی نه تنها سود نمی کردند بلکه از لحاظ مالی متضرر نیز شدند. این شرکت ها در جدول زیر مشخص شده است:
  جدول4-2 اسامی شرکت ها
  ردیف
  نام شرکت
  سال مالی
  بدهی مالی
  1
  ایران پوپلین
  1389
  1.40
  2
  آرد تجارت
  1386
  1.08
  3
  ریسندگی و بافندگی کاشان
  1386
  1.01
  4
  سخت آژند
  1388
  1.10
  5
  کاشی پارس
  1387
  1.05
  6
  پلاستیران
  1387
  1.16
  4-3 آمار استنباطی:
  4-3-1پیش فرض های رگرسیون
  1- آزمون کولموگراف-اسمیرنوف( بررسی نرمال بودن متغیرها)
  به منظور اینکه از آزمون های پارامتریک و یا نا پارامتریک در آمار استنباطی استفاده کنیم ابتدا باید آزمون کنیم که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند .اگر متغیرهااز توزیع نرمال پیروی کردند از آزمون های پارامتریک و اگر از توزیع نرمال پیروی نکردند از آزمون های ناپارامتریک استفاده می کنیم.بدین منظور از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده نمودیم.نتایج آزمون کولوموگراف اسمیرنوف برای هر متغیر به شرح زیر است
  جدول 4-3 نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف
  ردیف
  متغیر های تحقیق
  شرح
  سطح معنی داری
  1
  LEVit
  تامین مالی از طریق بدهی
  .688*
  2
  Log uit
  کارایی مدیریتی
  .179*
  3
  INVOPPit
  فرصت های سرمایه گذاری شرکت
  .538*
  4
  TASSET it
  دارایی های مشهود
  .257*
  5
  PROF it
  رشد سوددهی
  .199*
  6
  LIQD it
  نقدینگی
  .499*
  7
  SIZE it
  اندازه شرکت
  .471*
  در سطح خطا 0.05 معنی دار میباشد و دارای توزیع نرمال است= *
  همانطور که در جدول 4-2 مشاهده می شود در سطح خطای 05/0 متغیر های تحقیق از 05/0 می باشد که نشان دهنده این موضوع است از توزیع نرمال پیروی می کند. (سطح معنی داری0.05). بنابراین می توان از آزمون های پارامتریک و رگرسیون برای آماراستنباطی استفاده کرد.
  2- آزمون رامسی رست (فرض خطی بودن مدل رگرسیونی)
  جدول 4-4 نتایج آزمون رامسی رست
  مقدار
  درجه آزادی
  سطح معنی داری
  Tآماره
   2.134803
   372
   0.0334
  Fآماره
   4.557386
  (1, 372)
   0.0334
  نسبت درست نمایی
   4.566225
   1
   0.0326
  به منظور بررسی فرض خطی بودن رگرسیون از آزمون رامسی رست استفاده شد. همانطور که مشاهده می شود سطح معنی داری کمتر از 05/0 است. بنابراین فرض خطی بودن رگرسیون پذیرفته می شود.
  3- آزمون چاو(پایداری ضرایب)
  نتایج آزمون ترکیب پذیری)آزمون چاو( در سطح اطمینان 5% معنی دار نمی باشد و نمی توان فرض صفر در مورد تساوی تمام ضرایب تخمین زده شده مدل درمقاطع و ادوار مختلف را رد نمود. بنابراین، مدل رگرسیونی پژوهش به روش ترکیبی )در داده های ترکیبی، متغیرها را هم در میان جامعه آماری )شرکت ( و هم در طول زمان(سال( اندازه گیری می کنیم( برآورد می شود و استفاده از مدل اثرات ثابت نسبت به مدل ترکیبی ارجحیتی ندارد. با توجه به اینکه آماره آزمون چاو(F) در سطح معناداری قرار نگرفت و روش ترکیبی استفاده گردید، دیگری نیازی به بررسی آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی نیست.
  جدول4-5 نتایج آزمون چاو
  F-آماره
  0.452354
  سطح معنی داری
  0.6365
  نسبت درست نمایی لگاریتمی
  0.913326
  سطح معنی داری
  0.6334
  آماره والد

   
   
  0.904708
  سطح معنی داری
  0.6361
  4- آزمون ریشه واحد
  یک فرایند تصادفی زمانی پایا می شود که میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باشدمقدار کواریانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد. یکی از آزمون های ریشه واحد، روش فیلیپس برون است که در زیر نشان داده شده است. آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس برون، برای سری زمانی انجام و نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است
  جدول4-6 نتایج آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس برون
  آماره فیلیپس برون
  مقادیر بحرانی
  توضیحات
  1 در صد
  5در صد
  10 درصد
  519/2
  682/2
  731/3
  827/3
  در سطح مانا می باشد
  همانطور که نشان داده شد در هرسه سطح 1 و 5و 10 درصد مقادیر بحرانی بالاتر از آماره فیلیپس برون است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هزینه سرمایه در سطح مانا می باشد
  4-3-2) نتایج رگرسیون چندگانه
  در این تحقیق برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. این مدل ها را می توان به صورت زیر تعریف کرد:
  در این تحقیق به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی(LEV) و افزایش کارایی شرکت ها (uit ) در شرکت های بورس اوراق بهادار پرداخته می شود
  متغیر وابسته
  LEV: بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل.
  متغیرهای مستقل
  Log uit: کارآفرینی که لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است که از معادله 2-1 تخمین زده می شود.
  INVOPPit : فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود.
  متغیر های کنترل :
  TASSET it : دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود.
  PROF it : رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود.
  LIQD it : نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود.
  SIZE it : اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود.
  فرضیه های تحقیق بصورت زیر است:
  بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
  بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
  بین کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود
  بررسی فرضیه اول:
  بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
  جدول 4-7بررسی فرضیه اول
  متغیرها
  ضریب تعیین
  ضریب تعیین تعدیل شده
  ضرایب
  انحراف از خطا
  Tآماره
  سطح معنی داری
  آماره دوربین واتسون
  عرض از مبدا
  0.097393
  0.084731
  7.573
  3749.156
  1.906182
  0.0074
  2.084383
  uit
  -8.378
  4849.850
  -1.666728
  0.0094
  همانطور که مشاهده می شود آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 2 است. بنابراین فرض عدم خود همبستگی رعایت شده است و نیازی به رفع آن نیست. میزان ضریب تعیین 097/0 بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی متغیر مستقل(عدم کارایی شرکت ها) بر روی متغیر وابسته (تامین مالی از طریق بدهی ) می باشد. ضریب رگرسیون بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی منفی بوده که نشان دهنده رابطه منفی و معکوس بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی است. به عبارت دیگر هرچه میزان کارایی شرکت افزایش می یابد(عدم کارایی کاهش می یابد)، استقراض شرکت ها از بانک ها افزایش یابد همچنین ارتباط بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی در سطح خطای 05/0 معنی دار بوده اند(سطح معنی داری 05/0). بنابراین فرضیه تحقیق تاییدمی شود مدل رگرسیون تحقیق بصورت زیر می باشد:
  بررسی فرضیه دوم:
  بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد.
  جدول 4-8 بررسی فرضیه دوم
  متغیرها
  ضریب تعیین
  ضریب تعیین تعدیل شده
  ضرایب
  انحراف از خطا
  Tآماره
  سطح معنی داری
  آماره دوربین واتسون
  عرض از مبدا
  0.001219
  -0.001451
  5.5026
  2836.848
  0.188062
  0.8509
  2.076397
  INVOPPit
  1.9330
  2484.551
  0.675749
  0.4996
  همانطور که مشاهده می شود آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 2 است. بنابراین فرض عدم خود همبستگی رعایت شده است و نیازی به رفع آن نیست. میزان ضریب تعیین 001/0 بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی پایین متغیر مستقل(فرصت های سرمایه گذاری شرکت) بر روی متغیر وابسته (تامین مالی از طریق بدهی) می باشد. ضریب رگرسیون بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) مثبت بوده که نشان دهنده رابطه مثبت بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی از طریق بدهی است. همچنین ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) در سطح خطای 05/0 معنی دار نبوده است(سطح معنی داری 05/0). بنابراین فرضیه تحقیق رد می شود. مدل رگرسیون تحقیق بصورت زیر می باشد:
  بررسی فرضیه سوم:
  بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد
  جدول 4-9بررسی فرضیه سوم

  پایان نامه
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
  رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  متغیرها
  ضریب تعیین
  ضریب تعیین تعدیل شده
  ضرایب
  انحراف از خطا
  Tآماره
  سطح معنی داری
  آماره دوربین واتسون
  عرض از مبدا
  0.136402
  0.024717
  5.114
  18419.78
  -0.301584
  0.7631
  2.064085
  LOGUit
  -2.543
  601.8559
  -0.469463
  0.0390
  INVOPPit
  1.263
  2508.728
  0.720390
  0.0717

  TASSET it
  2.237
  4055.709
  0.689950
  0.0907
  PROF it
  -2.713
  498.1485
  -0.404926
  0.0158
  LIQD it
  -7.806
  4206.230
  -0.668669
  0.0260
  SIZE it
  5.939
  1719.756
  0.330244
  0.0414
  همانطور که مشاهده می شود آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 2 است. بنابراین فرض عدم خود همبستگی رعایت شده است و نیازی به رفع آن نیست. میزان ضریب تعیین 136/0 بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی متغیر های مستقل بر روی متغیر وابسته (تامین مالی از طریق بدهی ) می باشد. ضریب رگرسیون بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی منفی بوده که نشان دهنده رابطه منفی و معکوس بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی است. به عبارت دیگر هرچه میزان کارایی شرکت افزایش می یابد(عدم کارایی کاهش می یابد)، استقراض شرکت ها از بانک ها افزایش یابد همچنین ارتباط بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی با توجه به متغیرهای کنترلی در سطح خطای 05/0 معنی دار بوده اند(سطح معنی داری 05/0). بنابراین فرضیه تحقیق تاییدمی شود مدل رگرسیون تحقیق بصورت زیر می باشد:
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  فصل پنجم
  نتیجه گیری و پیشنهادات
  5-1 مقدمه
  در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق پس از آزمون فرضیات،می بایستی نتایج را ارائه دهد . نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل می گیرند . بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است . نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است را برطرف کند .
  در این فصل ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آنها سعی می شود تا به سوالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. در بخش اول این فصل خلاصه نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و پاسخ هریک از سوالات تحقیق ارائه شده است . در بخش بعدی با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده ،پیشنهاداتی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردیده و در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده و محدودیت های تحقیق ارائه شده است .
  5-2- نتایج تحقیق
  در این تحقیق به بررسی رابطه کارآفرینی و بدهی های مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. با توجه به مدل زیر ضرایب رگرسیون تخمین زده خواهد شد

  در این تحقیق متغیر وابسته(LEV): بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل). متغیر مستقل(Log uit: لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است) ومتغیرهای کنترل(INVOPPit : فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود. TASSET it : دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود. PROF it : رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود. LIQD it : نقدینگی که از طریق حاصل جمع کل فروش قابل دریافت و کل فروش موجود منهای کل فروش قابل پرداخت محاسبه می شود. SIZE it : اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود). جامعه آماری تحقیق شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده که در دوره زمانی مورد تحقیق در بین سالهای 1386 تا 1390 در بورس فعالیت داشتند. داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده سپس متغیر های تحقیق از طریق نرم افزار Eviews مورد پردازش قرار گرفته که بدین ترتیب با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست و با بهره گرفتن از خروجی های مدل بدست آمده ، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند.
  این تحقیق با ارائه 3 فرضیه به شرح زیر به بررسی روابط موجود می پردازد:
  بررسی فرضیه اول:
  بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
  همانطور که در فصل 4 نشان داده شد، آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 2 است. بنابراین فرض عدم خود همبستگی رعایت شده است و نیازی به رفع آن نیست. میزان ضریب تعیین 097/0 بوده که نشان دهنده میزان تاثیر گذاری و تبیین کنندگی متغیر مستقل(عدم کارایی شرکت ها ) بر روی متغیر وابسته (تامین مالی از طریق بدهی ) می

  پایان نامه مدیریت

  فایل پایان نامه مدیریت بورس اوراق بهادار

  بهمن ۸, ۱۳۹۷

  2-2-2-2روش های ارزیابی کارآیی شرکتها : 25
  2-2-2-3سطوح مختلف ارزیابی 26
  2-2-2-4روشهای ارزیابی سطوح مختلف 27
  2-2-2-5روش تحلیل پوشش داده ها در کارایی : 28
  2-3 بخش سوم : کارآفرینی 30
  2-3-1مقدمه : 30
  2-3-2کارآفرینی : 30
  2-4بخش چهارم: ارتباط کارآفرینی و تآمین مالی از بدهی 32
  2-5 بخش پنجم : پیشینه 36
  2-5-1 پیشینه داخلی : 36
  2-5-2. پیشینه خارجی : 39
  فصل سوم: روش اجرای تحقیق 41
  3-1 مقدمه 43
  3-2) روش تحقیق 43
  3-3 تعریف متغیرهای تحقیق 45
  3-4)جامعه آماری 52
  3-5) محاسبه حجم نمونه 52
  3-6) روش گرد آوری اطلاعات: 53

  پایان نامه
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
  رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها: 53
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 56
  4-1 مقدمه 57
  4-2آمار توصیفی: 57
  4-3 آمار استنباطی: 58
  4-3-1پیش فرض های رگرسیون 58
  4-3-2) نتایج رگرسیون چندگانه 61
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 65
  5-1 مقدمه 66
  5-2- نتایج تحقیق 66
  5-3) نتیجه گیری و تبیین نتایج تحقیق 68
  5-4- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 70
  5-5- پیشنهادات به محققین آتی 71
  5-6- محدودیت های تحقیق 71
  منابع و ماخذ 72
  ضمایم و پیوست ها 77
  فهرست جداول
  عنوان صفحه
  جدول 4-1 آمارتوصیفی متغیر های تحقیق 57
  جدول4-2 اسامی شرکت ها 58
  جدول 4-3 نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف 59
  جدول 4-4 نتایج آزمون رامسی رست 59
  جدول4-5 نتایج آزمون چاو 60
  جدول4-6 نتایج آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس برون 60
  جدول 4-7بررسی فرضیه اول 62
  جدول 4-8 بررسی فرضیه دوم 63
  جدول 4-9بررسی فرضیه سوم 64

  فهرست نمودارها
  عنوان صفحه
  نمودار1-2دارایی های دائمی و داراییهای موقت 16
  چکیده
  تامین مالی کارآفرینان و شرکت های کوچک و استقراض آن ها از بانک ها و موسسات مالی، کارآیی آنها را افزایش خواهد داد زیرا استقراض افراد باعث خواهد شد تلاش بیشتری به منظور بازگشت منابع استقراض شده از بانک ها و موسسات مالی داشته باشند و این موضوع افزایش کارایی کارآفرینان را به دنبال خواهد داشت و در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کار آفرینی و بدهی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و شیوه جمع آوری وتحلیل اطلاعات در حیطه تحقیقات توصیفی است.نمونه آماری شامل 80 شرکت در طی دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 می باشد.روش گرد آوری داده ها بصورت اسناد کاوی بوده است. داده های تحقیق از طریق مراجعه به گزارش های مالی و از طریق بانک های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایت های تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزار های تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج میگردد.. داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست و همچنین پیش فرض های رگرسیون از نرم افزار EVIEWS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین بین کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان خواهد که افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند. بنابراین افزایش کارآفرینی، هنگامی که صنایع کشور دچار رکود شده و توسعه نیافته، در موفقیت شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت.
  . کلمات کلیدی: عدم کارایی شرکت ها، تامین مالی از طریق بدهی، اندازه شرکت، رشد سوددهی.
  فصل اول: کلیات تحقیق
  فصل اول:کلیات تحقیق
  1-1)مقدمه
  موتور محرک پیشرفت اقتصادی و فناوری ، در فکر دانش آموختگان و نخبگان هر کشور شکل می گیرد ایده های خلاقانه می تواند در قالب بنگا ههای دانش بنیان و با مدیریت کارآفرینان در جامعه نمود پیدا کند (زعفریان،1388). امروزه، اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور بنگاه های کوچک و متوسط می گردد ؛ به نحوی که حجم وسیعی از فعالیت بنگاه های فعال در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته مانند اروپا و ژاپن ر ا بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهد(Gompers,2000). این امر شاید یکی از علل پیشرفت سریع تکنولوژی در دهه گذشته با شد. این دگرگونی ها، نوعی تغییر الگو و فاصله گرفتن از نمونه های قدیمی مبتنی بر فرآورده های فیزیکی و صرفه مقیاس است . شاید امروز تنها چیز ثابتی که می توان یافت، تغییر و دگرگونی است. در یک اقتصاد دانش محور، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می یابد؛ بدین معنی که دستاوردهای ناشی از طرح های پژوهشی باید به طور پیوسته از طریق سرمایه گذاری به محصول، فرآیند و یا سیستم های نوین تبدیل گردد. دسترسی به ظرفیت های سرمایه گذاری برای کارآفرینان و پژوهش گران عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهره برداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است . توسعه در اقتصاد نوین، خواهان جریان ثابت سرمایه است . از آنجا که نتیجه فعالیت های مبتکرانه و نوآورانه تا حدی نامطمئن است ، مؤسسات اعتباردهنده و بانک ها اغلب رغبت کمی به سرمایه گذاری در فعالیت های نوآورانه شرکت ها ی نوپا نشان می دهند(استیری و مشیری،1390).
  لذا این تحقیق بررسی خواهد کرد که تامین مالی کارآفرینان و شرکت های کوچک و استقراض آن ها از بانک ها و موسسات مالی، کارآیی آنها را افزایش خواهد داد زیرا استقراض افراد باعث خواهد شد تلاش بیشتری به منظور بازگشت منابع استقراض شده از بانک ها و موسسات مالی داشته باشند و این موضوع افزایش کارایی کارآفرینان را به دنبال خواهد داشت(Chowdhury etal,2013). این تحقیق به بررسی صحت این موضوع می پردازد.
  1-2) بیان مسئله
  افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض ش
  رکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند. بنابراین افزایش کارآفرینی، هنگامی که صنایع کشور دچار رکود شده و توسعه نیافته،در موفقیت شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت(Chowdhury etal,2013) . کمبود سرمایه‌گذاری عاملی موثر در شکست بسیاری از کسب‌وکارهاست، با این حال به دلیل نرخ بالای آسیب پذیری کسب‌وکارهای کوچک جدید، موسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه‌گذاری در آنها ندارند. فقدان سرمایه کافی، کسب‌وکار نوپا را با رها ساختن بر بنیان مالی ضعیف، مستعد شکست خواهد کرد. یکی از بزرگترین چالشهای کارآفرینان در صنایع کوچک و متوسط و شاید مهمترین مانع آنها برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. (Chowdhury etal,2013) . به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب‌وکارها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تامین مالی کافی، کسب‌وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید(اسلامی و بیگدلو، 1384). طرح های کارآفرینی از طریق تامین مالی به صورت استقراض از بانک ها امری طبیعی است و می توان گفت که کارآفرینان برای اجرای طرح خود نیاز به این نوع تامین مالی دارند. طبیعی است در این راستا با توجه به ریسک بالایی که در پژوهش های ذکر شده در ارتباط با تامین مالی از طریق بدهی، بیان شد، مدیران تلاش خواهند کرد که با بهره وری بیشتر در کارها از طریق افزایش کارایی و اثربخشی تا آنجا که می توانند این طرح های کارآفرینانه را به درستی انجام دهند زیرا تبعات اشتباه آن ها می تواند بار مالی بر شرکت ها اضافه کند و آن ها را به سمت استقراض بیشتر و افزایش ریسک سوق دهد(مرادزاده فرد،1391).
  طیف گسترده‌ای از منابع تامین مالی (با امکان‌پذیری و هزینه‌های گوناگون)، در دسترس کارآفرینان قرار دارد و روش های متفاوتی برای طبقه‌بندی آنها پیشنهاد شده است.در یک طبقه‌بندی از این منابع، دیکینز و فریل (2003) منابع مالی شرکتهای کارآفرینی را به دو دسته درونی و برونی بخش‌بندی کرده‌اند. در گزارشی که توسط شرکت مالی «امکو» ارائه شده است، منابع مالی به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهی (استقراض) و دیگر منابع دسته‌بندی شده بودند. در یک تقسیم‌بندی دیگر، کاردلو (1999) منابع مالی در دسترس کارآفرینان را به دو دسته تقسیم کرده است: منابع غیررسـمی و منابع رسـمی. در مقایسه با شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی بسیار آسان تر می توانند از منابع مالی مختلف وام دریافت نمایند(Chowdhury etal,2013) . در بحث کمک به توسعه و ارتقاء شرکت های کوچک و متوسط در راستای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، نهادها و مراجع متعددی درگیر می شوند. حضور به موقع و فعال هر یک از این نهادها و سازوکار منسجم و یکپارچه ای که تلاش های صورت گرفته را به یکدیگر مرتبط و هماهنگ نما ید، امری لازم و ضروری است. دراین تحقیق به بررسی رابطه کارآفرینی و بدهی های مالی پرداخته می شود.کینگ و لوین نشان دادند که سیستم های مالی که در فعالیتهای کارآفرینی موثر هستند باعث افزایش بهره وری و فعال شدن پروژه ها و منابع خواهند شد و نوآوری را افزایش خواهند داد(Chowdhury etal,2013) .
  لذا با توجه به مسائل گفته شده این سوال پیش می آید که آیا بین عدم کارایی مدیریتی و بدهی مالی رابطه معناداری وجود دارد؟
  1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق

   
   
  تامین مالی مناسب یکی از مشکلترین و پیچیده ترین عناصر در فرآیند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است که نقش بسیار مهمی را در راه اندازی و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه بر عهده دارد. مکانیزم هایی مانند نظارت ،گزینش و ضمانت نامه از جمله مسائلی هستند که کارآفرینان کوچک همواره با آن مواجه هستند(Bosse,2009). روش های متعدد و رویکردهای متنوعی که در حوزه تامین مالی کارآفرینانه وجود دارد، انتخاب ها و تصمیمات متعددی را در اختیار کارآفرینان قرار می دهد که خود می تواند موجبات پیچیدگی بیشتر این فرآیند گردد (اسلامی و بیگدلو، 1384). آنچه مسلم است وام دهی بانک ها و سایر منابع مالی نقش مهمی در بنگاه های خصوصی و شرکت های کوچک و متوسط و کارآفرینان بازی می کند(Chowdhury etal,2013) .
  نتایج تحقیق حاضر می تواند در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد همچنین در استاندارد گذاری و تدوین استاندارد های حسابداری میتوان نگاهی به این تحقیق داشت و در موارد لزوم ، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جهت امور آموزش و پژوهش می تواننداز این جمله باشند و همچنین شرکتها سرمایه گذاری یا کارگزاریهای وابسته به بازار سرمایه و یا هر سرمایه گذار که از نتایج تحقیق جهت تصمیم گیری می تواند استفاده نماید.
  1-4) چارچوب نظری تحقیق
  استفاده از مدل‌های علمی پیشرفته در بازارهای مالی دنیا که از انواع کالاها و محصولات برخوردار هستند، باعث پویایی، کارآفرینی و افزایش سودآوری خواهد شد. لذا طرح، بررسی، به‌کارگیری و پیاده‌سازی چنین مدل‌هایی در جوامع در حال رشد عامل موثری در حرکت بازار به سمت پویایی و سلامت می‌باشد
  این تحقیق بررسی ارتباط بین کارآفرینی( کارایی شرکت ها )و تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می پردازد. در این تحقیق تامین مالی از طریق بدهی به عنوان متغیر وابسته و کارایی شرکت ها متغیر متغیر مستقل تحقیق است. همانطور که گفته شد افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند. فرصت های سرمایه گذاری شرکت ، دارایی های مشهود، رشد سوددهی و نقدینگی و اندازه شرکت متغیر های کنترلی تحقیق هستند.
  1-5) فرضیه تحقیق
  بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
  بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهیLEV) رابطه معنی داری وجود دارد
  بین کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد
  1-6) اهداف تحقیق
  بررسی رابطه بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV ) بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  بررسی رابطه بین کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  1-7) تعریف متغیرهای تحقیق
  عدم کارایی مدیریتی(Log uit):

  لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است. عدم کارایی شرکت های کارآفرین در این تحقیق همان عدم کارایی مدیریتی است که نشان دهنده این موضوع است افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند(Chowdhury etal,2013).
  LEV :
  بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل. (Chowdhury etal,2013).
  INVOPPit :
  فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
  TASSET it :
  دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
  PROF it :
  رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
  LIQD it :
  نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
  SIZE it :
  اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
  1-8) قلمرو تحقیق
  گستره این تحقیق در 3 قلمرو موضوعی،

  پایان نامه مدیریت

  مقاله رایگان درمورد ساختار سرمایه

  بهمن ۸, ۱۳۹۷

  بندهای قبل اشاره شده است، طیف گسترد های از روش های تأمین مالی در دسترس کارآفرینان قرار دارد که به شکل های متفاوتی نیز طبقه بندی شده اند. دیکینز و فریل منابع مالی شرکت های کارآفرینی را به دو دسته درونی و بیرونی، شرکت مالی امکو آنها را به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهی (استقراض) و دیگر منابع. کاردلو آنها را به دو دسته منابع رسمی و غیر رسمی تقسیم کرده اند. آمیت به تأمین مالی از طریق سرمایه پرمخاطره در برابر تأمین مالی از طریق سرمایه (انتشار سهام) . (آقاجانی و همکاران، 1392). علاوه بر تقسیم بندی های مختلف از روش های تأمین منابع مالی، کارآمدی رو شهای مختلف در مقایسه با هم نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. رندوی و گوآل تأمین مالی از طریق منابع مالی شخصی در مقابل تأمین مالی از طریق سرمایه (سهام) را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تأمین مالی به وسیله منابع مالی شخصی کارآتر است (Goel et al, 2013) کمپلو زیاده روی در تأمین مالی SME ها از طریق بدهی (استقراض) را خطرناک توصیف کرده و این افراط را سبب کاهش در فروش SME ها دانسته است (آقاجانی و همکاران، 1392) دریفیلد در جنوب شرق آسیا منابع مالی خارجی در مقابل منابع مالی شخصی را در تأمین مالی کارآفرینان مورد مقایسه قرار دادند و بازده آنها را قانونمند ندانسته و تصادفی اعلام نموده اند (Driffield et al,2013) براندر و دیگران تأمین مالی کارآفرینی از طریق بانک (بدهی) را در برابر سرمایه پرمخاطره مورد سنجش قرار داده و اشاره کرده اند که تأمین مالی از طریق بانک کارآمدتر از تأمین مالی سرمایه پرمخاطره می باشد (آقاجانی و همکاران، 1392) شیراسو و دیگران تأمین مالی از طریق بانک (بدهی) و تأمین مالی از طریق سرمایه (انتشار سهام) را مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که این دو شیوه تأمین مالی با چرخه های اقتصادی در ارتباط هستند (Brinckmann et al, 2011) . برادشاو و همکاران دریافتند که تأمین مالی خارجی بنگاه با بازگشت سرمایه ارتباط منفی دارد . وو، تأمین مالی شخصی و تأمین مالی از طریق سرمایه را مورد ارزیابی قرار داده و معتقد است که تأمین مالی از طریق منابع مالی شخصی کارآتر است . اولین و شاید ساده ترین روش تأمین منابع مالی مورد نیاز کارآفرینان جهت راه اندازی و استمرار فعالیت کسب و کارهایشان منابع شخصی می باشد. این موضوعی است که در تحقیقات مختلفی به آن اشاره شده است. ظاهراً کارآفرینان منافع خودکفایی و روش تأمین مالی شخصی را مشاهده نموده اند، به طوری که رایج ترین منبع تأمین وجوه سرمایه ای که برای کسب و کارهای کوچک به کار می رود، از محل صندوق شخصی کارآفرینان تأمین می شود . پس از صرف وجوه شخصی، کارآفرین به دوستان و بستگان روی می آورد. این در حالی است که در تحقیق حاضر نیز به این روش تأمین منابع مالی تأکید زیادی شده است و بیشتر مورد استفاده کارآفرینان بوده است. کارآفرینان می توانند برای خود ظرفیت ایجاد سرمایه را به وجود آورند. این روش تأمین مالی برای هر شرکت کوچکی نیز در دسترس است . یک کسب و کار کوچک می تواند توسط حساب های دریافتنی شرکت، استفاده از کارت های اعتباری، سود انباشته و اجاره به شرط تملکی (لیزینگ) منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند . این منبع را می توان یکی از کم هزینه ترین منابع تأمین مالی دانست که برای تأمین نیازهای بلندمدت و توسعه ای شرکت به کار می رود. برخی کارآفرینان از کارت های اعتباری شخصی استفاده می کنند . در تحقیق حاضر نیز با تأکید کمتری به این روش تأمین منابع مالی اشاره شده و مورد استفاده کارآفرینان بوده است. تأمین مالی از طریق سرمایه (سهام) نیز یکی دیگر از روش های مورد استفاده کارآفرینان است. از این طریق سرمایه گذار مالک شرکت می شود. در این روش ضمن اینکه مخاطره تقسیم می شود، درآمدهای بالقوه آن نیز تقسیم می گردد. (آقاجانی و همکاران، 1392)
  فرشتگان کسب و کار آنهایی هستند که سرمایه اولیه شرکت های پر ریسک و در حال تأسیس را فراهم می سازند. دو نوع اصلی از فرشتگان کسب و کار شرکای عمومی و محدود هستند. در تحقیق حاضر این روش تأمین منابع مالی نیز به گونه ای وجود داشته و مورد استفاده کارآفرینان بوده است. از دیگر روش های تأمین مالی بدهی یا استقراض می باشد که شامل وجوهی است که مالکان کسب و کارهای کوچک، استقراض کرده اند و باید با بهره، آنرا بازپرداخت کنند. هزینه تأمین مالی از طریق استقراض اغلب پایین تر از تأمین مالی از طریق سهام می باشد. کارآفرینان دامنه گسترده ای از گزینه های اعتباری (وام) در اختیار دارند. منابع تأمین مالی از طریق بدهی، به کارگزاری ها، شرکت های بیمه، اتحادیه های اعتباری، اوراق قرضه، قرضه های خصوصی، کمک های دولتی، مؤسسات وام و پس انداز، وام دهندگان به پشتوانه دارایی (وام رهنی)، اعتبار تجاری، عرضه کنندگان تجهیزات، شرکت های تأمین مالی تجاری، حساب های پرداختنی و بانک های تجاری تقسیم می شوند (آقاجانی و همکاران، 1392) کمپلو معتقد است که زیاده روی در تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) خطرناک است. در حالی که میانه روی و اعتدال در استقراض امری پسندیده است (آقاجانی و همکاران، 1392) دریفیلد و دیگران معتقدند که بازده بدهی های بلندمدت بیشتر از وام های کوتاه مدت است (Driffield et al, 2013)

  پایان نامه
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
  رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  از طرفی می توان این گون بیان کرد که از آن جا که تامین مالی از طریق بدهی بر ریسک تأثیرگذار است، لذا می توان نتیجه گرفت که تامین مالی از طریق بدهی بر تصمیمهای سرمایه گذاران تأثیر دارد . استون و ژیوسکی نشان دادند که هر افزایش در سود قبل از کسر بهره در مورد شرکتهایی که در ساختار سرمایه ی خود از بدهی و اوراق قرضه ی بیشتری برخوردارند (تامین مالی از طریق بدهی بزرگتر ) در مقایسه با شرکتهایی که دیونشان کمتر است (تامین مالی از طریق بدهی کوچکتر ) تأثیر کمتری بر روی قیمت سهام و تصمیم های سرمایه گذاران دارد. درتحلیل این مسئله، آنها معتقدند شرکتی که دارای اهرم مالی بالایی در ساختار سرمایه ی خود می باشد و در نتیجه ریسک بالایی دارد، بازار از آن نرخ بازده ی بالاتری را طلب می کند و این باعث کاهش واکنش بازار به سودهای گزارش شده می گردد . لذا از تمامی مباحث بیان شده می توان این گونه نتیجه گرفت که میزان اتکای شرکت ها بر تأمین مالی از طریق بدهی اثر معکوسی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده دارد. (کریم زاده و همکاران، 1392)
  به طور کلی باید گفت که از جمله مسائل و موضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند ساختار سرما یه می باشد. اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکل دهد، تا در نها ت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی) یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزاش ارزش بازار سهام شرکتها گردد، از دیرباز به عنوان یک مساله عمده و مهم مطرح بوده است. محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار سرمایه نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزاش دهد. همچنین افزاش توان رقابتی، موجب ورود جریانات نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد (نظری پور و همکاران، 1391)
  با توجه به موارد گفته شده باید به این نکته اذعان داشت که طرح های کارآفرینی از طریق تامین مالی به صورت استقراض از بانک ها امری طبیعی است و می توان گفت که کارآفرینان برای اجرای طرح خود نیاز به این نوع تامین مالی دارند. طبیعی است در این راستا با توجه به ریسک بالایی که در پژوهش های ذکر شده در ارتباط با تامین مالی از طریق بدهی، بیان شد، مدیران تلاش خواهند کرد که با بهره وری بیشتر در کارها از طریق افزایش کارایی و اثربخشی تا آنجا که می توانند این طرح های کارآفرینانه را به درستی انجام دهند زیرا تبعات اشتباه آن ها می تواند بار مالی بر شرکت ها اضافه کند و آن ها را به سمت استقراض بیشتر و افزایش ریسک سوق دهد.

  2-5 بخش پنجم : پیشینه
  2-5-1 پیشینه داخلی :
  آقاجانی و همکاران (1392) در تحقیق خود به تبیین رو شهای تأمین مالی طرح های کارآفرینانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران پرداختند. یافته ها نشان داده اند که تمامی چهار روش تأمین مالی هر کدام با شدت و ضعف خاص خود مورد توجه کارآفرینان بوده اند. از این نظر، روش سرمایه شخصی در اولویت اول و روش های استقراض، سهام و منابع داخلی در اولویت های بعدی بوده اند. به علاوه اینکه کارآفرینان مورد مطالعه، در مجموع آگاهی های کمتری از روش های مختلف و متنوع تأمین مالی دارند و تنها روشهایی را مورد توجه و تدقیق قرار داده اند که در جامعه امروزین ما رایج و مصطلح بوده و همه به صورت عام مورد استفاده قرار می دهند. در پایان نتیجه گیری شده که لازم است نوآوری هایی در این زمینه انجام شود و به دیگر روش های متنوع تأمین مالی نیز توجه شود. (آقاجانی و همکاران، 1392)
  کریم زاده و همکاران (1392) به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی، هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش باز ار نسبت به سودهای گزارش شده توسط آن ها تأثیرگذار است؟ هم چنین منظور از بررسی تأثیرگذاری تمرکز سهامداران، بررسی نقش و تأثیر مالکین نهادی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط شرکت است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1380-1389) انتخاب و بررسی گردید . در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت ها افزایش می یابد. (کریم زاده و همکاران، 1392)
  شیخ و همکاران (1392) در تحقیق خود این گونه بیان کردند که هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ تورم بر تأمین مالی از طریق بدهیهای بانکی و انتشار سهام است. عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تأمین مالی هستند که در این پژوهش، نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شدهاند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایش- طولی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1386 است. به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون ساده وچندگانه استفاده شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که نرخ تورم بر تأمین مالی از طریق بدهی بانکی، تأثیر بیشتری نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار سهام دارد. همچنین، مشاهده شد ریسک مالی دارای بیشترین تأثیر بر تأمین مالی از هر دو طریق و نیز نسبت مالکانه دارای کمترین تأثیر برای تأمین مالی از طریق بدهی و نرخ بازدهی کل دارای کمترین تأثیر برای تأمین مالی از طریق انتشار سهام است. (شیخ و همکاران، 1392)
  امیری و محمدی خورزوقی (1391) در پژوهش خود به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت سود در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی است. برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون چند جمله ای درجه دوم به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است. سپس فرضیه پژوهش در قالب مدل معادلات همزمان و با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات دو مرحله ای مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوعی رابطه سهمی گون وجود دارد. (امیری و محمدی خورزوقی، 1391)
  مرادزاده فرد و همکاران (1391) در پژوهش خود بیان کردند که هدف این تحقیق، ازمون رابطه بین کارایی سرمایه فکری و سوداوری شرکت ها می باشد. شواهد نشان می دهد که سرمایه فکری محاسبه شده، رابطه مثبت با سوداوری شرکت ها دارد. همچنین یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد هر یک از اجزای سرمایه فکری نقش معناداری در تبیین سوداوری شرکت ها دارند. در حالت خاص، سرمایه ساختاری به عنوان بخش کلیدی سرمایه فکری، بیشترین تاثیر را بر سوداوری داشته است. سرمایه فیزیکی نیز دارای یک رابطه مثبت با هر چهار شاخص سوداوری انتخابی می باشد.نتایج تحقیق به درک نقش سرمایه فکر
  ی در خلق ارزش در شرکت ها کمک و محر کهای خاص سرمایه فکری را که بر سوداوری تاثیر می گذارند، شناسایی کرده است. (مرادزاده فرد و همکاران، 1391)

   
   
  نظری پور و همکاران (1391) در تحقیق خود بیان کردند که این تحقیق در تلاش است تا رابطه بین ساختار سرمایه با نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر صنعت سیمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این تحقیق، بدهی کوتاه مدت به دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی و حقوق صاحبان سهام به دارایی معیارهای ساختار سرمایه و شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام، به عنوان معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی شامل در نظر گرفته شده است. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شرکتهای فعال در صنعت سیمان (29 مورد) در دوره پنج ساله (84-88) می باشد. فرضیات این تحقیق با بهره گرفتن از روش رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج تحقیق بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکتهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد. (نظری پور و همکاران، 1391)
  اربابیان و صفری گرایلی در پژوهش خود نشان دادند؛ بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکت و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی و سودآوری، رابطه مثبت وجود دارد، ولی بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سودآوری رابطه منفی وجود دارد (اربابیان و

  پایان نامه مدیریت

  مقاله رایگان درمورد جریان های نقدی

  بهمن ۸, ۱۳۹۷

  ی تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند،خصوصا در شرایطی که بازارهای پولی دچار رکود گردد و اخذ وام های کوتاه مدت مقدور نباشد.
  2-1-6-2معایب تامین مالی از طریق بدهی:
  1-صرف نظر از سود یا زیان ناشی از عملیات موضوع قرارداد،هزینه ی بهره ی بدهی ها باید پرداخت شود.
  2-معمولا اصل بدهی باید در تاریخ سررسید پرداخت شود.
  3-شرایط قرارداد قرضه ممکن است محدودیت های زیادی بر شرکت تحمیل کند.
  4-ممکن است ریسک شرکت به واسطه ی خطاهای پیش بینی در عملیات موضوع قرارداد تامین مالی،شدیدا افزایش یابد. (هامپتون و همکاران، 1390)
  2-1-7 منابع بازپرداخت بدهی های بلندمدت
  مسئله اصلی در تامین مالی هر پروژه تعیین منبع یا منابع بازپرداخت سرمایه استقراضی است.در تامین مالی پروژه میتوان دو منبع پرداخت را مشخص کرد:
  1-منبع اولیه ی پرداخت:عبارتست از پرداخت بهره،اصل وام و منافع آن در صورتی که روند عملیات موضوع قرارداد تامین مالی مطلوب باشد.شرکت و بستانکاران تمایل دارند که منبع(منابع)اولیه¬ی پرداخت را بشناسند.برای وام های مربوط به سرمایه¬ی در گردش،تبدیل دارایی ها به وجه نقد یا فروش موجودی ها و یا وصول مطالبات به عنوان منبع اولیه¬ی بازپرداخت وام می¬باشند.
  2-منبع ثانویه پرداخـت: عبارتـست از بهره ای که فقـط به بانک یا شـرکت تامین کننـده ی وام تعـلق می گیرد.برای این منظور دو منبع ثانویه ی زیر را میتوان برای بازپرداخت بدهی های بلند مدت در نظر داشت:
  الف)وثیقه: عبارتست از دارایی ای که به عنوان تضمین بازپرداخت اصل و فرع وام به گرو گذاشته می شود.
  ب)ضمانت: عبارتست از یک موافقت نامه ی کتبی که طی آن یک طرف قرارداد،وام می دهد و طرف دیگر قرارداد،مسئولیت پرداخت وام را در صورت قصور وام گیرنده در بازپرداخت مبلغ می پذیرد.
  2-1-8 ساختار وام برای تامین مالی پروژه ها
  برای مشخص کردن سهم وام در هر برنامه ی تامین مالی،شرکت باید در مورد ساختار وام با شرکت وام دهنده مذاکره کند .اصلی ترین عوامل مورد بحث عبارتند از:

  پایان نامه
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
  رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  1-نرخ بهره: وام با نرخ بهره ی ثابت زمانی وجود دارد که نرخ بهره ی اعلام شده،در طول دوره ی بازپرداخت وام تغییر نکند.وام با نرخ بهره ی متغیر یا شناور در شرایطی است که نرخ بهره ی وام تابع شاخص معینی از بازار پول قرار گـیرد و با توجه به تغیـیرات آن، تغییر کند.اصـطلاحات مهم در مورد وام های با نرخ بهره ی متغیر عبارتند از:
  الف)پرایم: نرخ پرایم عبارتست از یک نرخ فراگیر که به عنوان یک شاخص پولی در بازار توسط بانک اعلام می شود.هر بانکی یک نرخ پرایم دارد و وام های پرداختی خود را با آن نرخ عرضه می کند.
  ب)لیبور: نرخ پیشنهادی بانک های بین المللی لندن است که به عنوان یکی از شاخص های پولی در بازار بین المللی مطرح است و این نرخ برای بانک های معتبر در اعطای وام به شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

  ج)کپ: بالاترین نرخ بهره ی یک وام را می نامد.
  د)فلور: حداقل نرخ بهره ی وام است.
  2-دوره ی زمانی:کمتر اتفاق می افتد که موسسات مالی برای یک دوره ی زمانی بیش از 7سال وام در اختیار شرکت ها بگذارند.رایج ترین دوره ی زمانی بازپرداخت وام از 3 تا 5سال است.بنابراین مبلغ اقساط اکثر وام هایی که برای تامین مالی پروژه ها تخصیص می یابد، بسیار زیاد بوده و معمولا بیشتر از مبلغ اقساط سایر وام ها می باشد.
  3-کارمزد و مانده جبرانی:یک موسسه مالی ممکن است بیش از آنچه که به عنوان بهره ی وام براساس نرخ بهره پرداخت می شود از مشتری وجه دریافت کند.این پرداخت اضافی کارمزد است.کارمزد عبارتست از هزینه ای که به صورت مبلغ معینی وجه نقد یا درصدی از وام به شرکت وام دهنده پرداخت می شود.علاوه بر کارمزد و نرخ بهره ممکن است مبلغی به عنوان مانده ی جبرانی از وام گیرنده درخواست شود که بیانگر این مطلب است که از مبلغ وام اعطائی توسط بانک به شرکت مقداری مشخص طبق قرارداد در حساب بانکی شرکت در بانک طرف قرارداد،به عنوان سپرده بماند.مقدار کارمزد و سطح مانده ی جبرانی باید بر اساس مذاکره ی طرفین تعیین شود.معمولا هزینه ی کارمزد در ابتدا پرداخت می شود به طوری که مبلغ کارمزد را در تاریخ اعطای وام از مبلغ پرداختی کسر می کنند.میزان کارمزد معمولا از4/1درصد تا1% مقدار وام خواهد بود.برای مانده ی جبرانی که یک ضرورت برای پشتیبانی از طرف قرارداد است معمولا 5 تا 20 درصد از وام در یک حساب جاری بدون بهره نزد موسسه وام دهنده می ماند.
  4-قراردادها: عبارتست از توافقاتی که طی یک موافقت نامه منعقد می شود و به موجب آن وام گیرنده پرداخت مبلغ مشخصی را در مقابل وام دهنده متعهد می شود.مثلا به موجب یک قرارداد،وام دهنده وام گیرنده را ملزم می کند که حداقل نقدینگی مورد توافق را در شرکت حفظ کند.
  2-1-9 بازپرداخت وام:
  معمولا وام های بیش از سه سال را بلند مدت تلقی می کنند و بر این اساس اقساط اینگونه وام ها را به صورت افزایشی تعیین می کنند.در این نوع وام ها دو عامل مهم وجود دارد:
  الف)بازپرداخت وام:عبارتست از فرآیند کاهش اصل وام که در اثر پرداخت های اقساط دوره ای به وام دهنده،ایجاد می شود.چنانچه کل وام دریافتی از طریق اقساط معین در دوره های خاص پرداخت شده باشد،بدین معناست که وام کاملا مستهلک شده است.
  ب)دوره ی بازپرداخت:دوره ای است که وام به طور کامل در آن مدت بازپرداخت می شود.مثلا ممکن است شرکتی یک وام 5 ساله را با بازپرداخت 15ساله پیشنهاد کند.در این صورت دوره ی بازپرداخت برای15 سال مورد محاسبه بود. (هامپتون و همکاران، 1390)
  2-1-10 تفاوت بین وام های بانکی و اوراق قرضه
  بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند که حتی با بهره بیشتر از بانک وام بگیرند ولی اوراق قرضه منتشر نکنند.یکی از صاحبنظران امور مالی در این خصوص می گوید:مذاکره و معامله با مسئول یک بانک از دادوستد با بازار بی سروته سرمایه به مراتب راحت تر است.
  خریداران اوراق قرضه نسبت به شرکتی که به آن وام می دهند احساس هیچ گونه تعهدی نمی نمایند با شرکت منتشر کننده هیچ ارتباط و مذاکره مستقیمی ندارند.ایجاد ارتباط مستقیم بین طرفین قرارداد وام باعث خواهد شد که از نظر نظارت بر فعالیت های شرکت وام گیرنده،بانکی که به شرکت وام می¬دهد در مقایسه با خریدار اوراق قرضه متحمل هزینه نظارت کمتری شود.
  بیشتر دولت ها نوعی انگیزه سرمایه گذاری به وجود می آورند تا بر میزان تولید و صادرات کشور
  بیفزایند، مثلا ممکن است برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی وام های با بهره کم را به شرکت های فعال در آن بخش اعطا نمایند مثل وام های اعطایی برای توسعه بخش کشاورزی. سودآوری،و در نتیجه ارزش بازار هر شرکتی،تا حد زیادی در گرو قدرت و توانایی آن شرکت در باقی ماندن در میدان رقابت است.هر شرکتی دو نو ع سرمایه نامشهود دارد.اول وجود مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که برای آگاه ساختن و هماهنگ نمودن گروه های مختلفی که در طراحی،ساخت و فروش کالا دخالت دارند،اهمیت زیادی دارد.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان،کارکنان و سایر گروه ها به شرکت و بقای آن اطمینان داشته باشند زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط ان ها با شرکت می¬شود.از شرایط اصلی برای ایجاد این حس اعتماد این است که شرکت،از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد. (شاپیرو، 1385)
  دیدگاه های تامین مالی از طریق بدهی به منظور کیفیت سود :
  یکی از عوامل اثر گذار بر کیفیت سود، تامین مالی از طریق بدهی است ( Ghosh & Moon, 2010). ادبیات حسابداری در مورد اینکه تامین مالی از طریق بدهی چگونه بر انگیزه ها، انتخاب رویه های حسابداری و برآوردهای مدیریت و در نتیجه بر کیفیت سود اثر می گذارد، سه دیدگاه متفاوت مطرح نموده است.
  دیدگاه اول مبنی بر اثر مثبت تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود می باشد. طبق این دیدگاه، اعتباردهندگان با درخواست صورت های مالی حسابرسی شده معتبر جهت ارزیابی وضعیت وام گیرندگان، بر آن ها کنترل و نظارت دارند. در نتیجه ی این کنترل فزاینده از سوی اعتباردهندگان، انتظار می رود که با افزایش بدهی ها، اقلام تعهدی و سود گزارش شده، اطلاعات بیشتری در مورد جریان های نقدی آتی داشته باشد و اصطلاحا با کیفیت تر باشد. از سوی دیگر، اعتبار
  دهندگان نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری وام گیرندگان، واکنش نشان می دهند. بدین معنی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری اعتبارگیرندگان بهتر باش
  د، شروط محدودکننده کمتر و نرخ بهره پایین تری را در قراردادهای وام آن ها در نظر می گیرند و بالعکس. در نتیجه اعتبار گیرندگان سعی می کنند تا از طریق گزارش اطلاعات با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط محدودکننده قراردادهای بدهی را کاهش دهند(Armstrong et al,2010). به علاوه بدهی تضاد منافع ناشی از جریان های نقدی آزاد بین مدیران و سهامداران را کاهش می دهد. زیرا بازپرداخت بدهی، جریان های نقد آزاد را جذب می کند و وجوه نقد در اختیار مدیران که ممکن است صرف سرمایه گذاری در طرح های با بازدهی کم یا منفی شود را کاهش می دهد. بنابراین مدیران دلایل اندکی برای پنهان کردن عملکرد اقتصادی خود از دید سهامداران داشته و کمتر به دستکاری سود می پردازند (امیری و محمدی خورزوقی، 1391)
  دیدگاه دوم مبنی بر اثر منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود است. در این دیدگاه دو دلیل برای اثر منفی بدهی بر کیفیت سود، مطرح می شود. اول اینکه به علت تضادهای نمایندگی بین اعتباردهندگان و مدیران، اعتباردهندگان برای حفظ ثروت و منافع خود هنگام اعطای وام و اعتبار، با وام گیرندگان قرارداد منعقد کرده و شروط و محدودیت هایی را در قرارداد می گنجانند که تخطی از این شروط، هزینه هایی را برای اعتبارگیرندگان در پی دارد(Chan et al, 2014 ). بنابراین مدیران فرصت طلب برای دستکاری سود در جهت کاهش احتمال نقض شروط قراردادهای بدهی،انگیزه پیدا می کنند که این امر می تواند موجب تخریب کیفیت سود گردد. دلیل دوم اینکه اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام، به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند. در نتیجه مدیران شرکت ها ممکن است برای جلب نظر مثبت اعتباردهندگان، سود را دستکاری کرده تا بتوانند تصویر مطلوبی از توان سودآوری شرکت به نمایش گذاشته و سرمایه مورد نیاز را جذب نمایند(دفوند و جیمبالو 1994،1 ). در نتیجه می توان گفت که بدهی اثری منفی بر کیفیت سود دارد.
  گش و مون ( 2010 ) با توجه به دو دیدگاه متضاد در خصوص اثر بدهی بر کیفیت سود، دیدگاه سومی را مطرح می نمایند. به اعتقاد آن ها، دلایل مطرح شده در هر دو دیدگاه فوق، منطقی به نظر می رسد. بنابراین انتظار نمی رود که ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، یک رابطه خطی مستقیم یا معکوس باشد؛ بلکه نوعی رابطه سهمی گون است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش بین اثرهای مثبت و منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود. آن ها معتقدند وقتی سطح بدهی شرکت ها پایین است، انتظار می رود که شروط محدودکننده مندرج در قرارداد های بدهی آنها کمتر باشد یا اصلا شروط محدودکننده نداشته باشند، که در نتیجه ریسک نقض شروط قرارداد کاهش یافته و مدیران کمتر به دستکاری سود و تخریب کیفیت آن تمایل دارند. در عوض آن ها متمایل به کاهش هزینه بهره و سایر شروط محدود کننده قرارداد، از طریق گزارش سودهای با کیفیت بالا می باشند. در مقابل وقتی شرکت ها بدهی قابل ملاحظه ای دارند، رابطه بدهی و کیفیت سود معکوس می گردد. در این حالت نیز هر چند مدیران شرکت ها انگیزه دارند تا از طریق گزارش سودهای با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط محدودکننده قرارداد بدهی را کاهش دهند، اما آن ها همچنین ریسک بالایی در خصوص نقض شروط قراردادهای بدهی دارند. لذا انتظار می رود که مدیران برای اجتناب از نقض شروط چنین قراردادهایی از اختیار خود در برآوردها و انتخاب رویه های حسابداری استفاده نموده و به دستکاری سود بپردازند. به عبارتی مدیران اجتناب از نقض شروط قرارداد بدهی را بر منافع ناشی از گزارش سود با کیفیت بالا مقدم می دارند. با توجه به مطالب مذکور، گش و مون معتقدند رابطه بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، نوعی رابطه سهمی گون(غیرخطی) است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش .( میان اثر های مثبت و منفی بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود(Ghosh & Moon, 2010)
  2-2بخش دوم: کارآیی شرکت ها
  2-2-1مقدمه :

   
   
  سازمانها برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز می بایست به طور مستمر از روشها و الگوهایی به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خود بهره گیرند. ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیتهاست.
  کارایی و بهره وری مفاهیمی اند که تعیین کننده نسبت های ورودی و خروجی یک سیستم اقتصادی است.افزایش کارایی در بنگاه به مفهوم راهی مطمئن برای افزایش ایجاد قدرت رقابت پذیری و سوددهی بیشتر است.معمولا” در بنگاه های که در شرایط نزدیک به بازارهای شبه رقابتی عمل می کنند و تعیین قیمت نهاده و ستاده ها توسط بازار وخارج از اختیار بنگاه صورت می گیرد ، مدیریت عوامل تولید در بنگاه ، نقش مهمی را در میزان سود دهی بنگاه بازی می کند.
  امروزه محاسبه کارایی یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در عرصه های داخلی و خارجی یک کشور است. (حسن زاده، 1386)
  2-2-2کارآیی :
  کارایی در تعریفی نسبت بازده (ستانده) به داده مطرح شده است. (Kim, 2010).
  کارایی نسبت بازده به منابع مصروفه است. بازده، محصول یک واحد اقتصادی است که منجر به درآمد می شود و منابع مصروفه عبارت است از : نیروی کار، سرمایه و سایر منابع مادی مورد استفاده برای تولید. بنابراین ساعاتی را که نیروی کار برای تولید و یا ارائه خدمت صرف می کند یا به هزینه به کارگیری نیروی کار و سرمایه می تواند بیانگر منابع مصروفه باشد. (حسن زاده، 1386).
  کارایی تکنیکی توانایی یک بنگاه را برای بدست آوردن ماکزیمم ستاده از یک مجموعه از نهاده های داده شده منعکس می نماید. به بیان دیگر، با فرض تکنولوژی یکسان برای همه بنگاه ها، عدم اتلاف نهاده ها در تولید مقدار مشخصی از ستاده ها مورد توجه است. کارآیی تکنیکی بواسطه مقیاس تولید است و بر مبنای روابط فنی و نه قیمتها و هزینه ها میباشد.کارایی تخصیصی، توانایی یک بنگاه را برای استفاده از نهاده ها در نسبتهای بهینه با توجه به قیمتهای متناظر نهاده ها را منعکس مینماید. این نوع کارآیی به حداقل سازی هزینه تولید با انتخاب مناسب نهاده ها برای یک سطح داده شده از ستاده ها و با توجه به مجموعه ای از قیمتهای نهادهای مربوط میشود. کارآیی اقتصادی (هزینه) ، این کارآیی با ترکیبی از کارآیی تکنیکی و کارایی تخصیص مرتبط است. یک سازمان تنها در

  پایان نامه مدیریت

  منبع تحقیق درمورد تحلیل اطلاعات

  بهمن ۸, ۱۳۹۷

  خلاقیت
  0.848
  چالش های شغلی
  0.892
  ارزش کار
  0.827
  فرصتهای شغلی
  0.856
  ابزار شغلی
  0.639
  خوداستقلالی
  0.743
  بازخورد
  0.665
  جدول3-1)نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج پرسشنامه خلاقیت
  گزینه ها
  ردیف
  کاملا”مخالفم
  مخالفم
  نظری ندارم
  موافقم
  کاملا”موافقم
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  3
  1
  2
  3
  4
  5
  4
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  3
  4
  5
  7
  1
  2
  3
  4
  5
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  10
  1
  2
  3
  4
  5
  11
  1
  2
  3
  4
  5
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  13
  1
  2
  3
  4
  5
  14
  1
  2
  3
  4
  5
  15
  1
  2
  3
  4
  5
  16
  1
  2
  3
  4
  5
  17
  1
  2
  3
  4
  5
  18
  1
  2
  3
  4
  5
  19
  1
  2
  3
  4
  5
  20
  1
  2
  3
  4
  5
  21
  1
  2
  3
  4
  5
  22
  1
  2
  3
  4
  5
  23
  1
  2
  3
  4
  5
  24
  1
  2
  3
  4
  5
  25
  1
  2
  3
  4
  5
  26
  1
  2
  3
  4
  5
  27
  1
  2
  3
  4
  5
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  29
  1
  2
  3
  4
  5
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  31
  1
  2
  3

   
   
  4
  5
  32
  گزینه ها
  ردیف
  کاملا”مخالفم
  مخالفم
  نظری ندارم
  موافقم
  کاملا”موافقم
  1
  2
  3
  4
  5
  33
  1
  2
  3
  4
  5
  34
  1
  2
  3
  4
  5
  35
  1
  2
  3
  4
  5
  36
  1
  2
  3
  4
  5
  37
  1
  2
  3
  4
  5
  38
  1
  2
  3
  4
  5
  39
  1
  2
  3
  4
  5
  40
  1
  2
  3
  4
  5
  41
  1
  2
  3
  4
  5
  42
  1
  2
  3
  4
  5
  43
  1
  2
  3
  4
  5
  44
  1

  پایان نامه
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
  رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

  در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  2
  3
  4
  5
  45
  1
  2
  3
  4
  5
  46
  1
  2
  3
  4
  5
  47
  1
  2
  3
  4
  5
  48
  1
  2
  3
  4
  5
  49
  1
  2
  3
  4
  5
  50

  اگر امتیاز محاسبه شده بین 200 تا 250 باشد ، آزمودنی خیلی خلاق است.
  اگر امتیاز محاسبه شده بین 150 تا 200 باشد ، خلاقیت آزمودنی در حد بالای متوسط است.
  اگر امتیاز محاسبه شده بین 100 تا 150 باشد ، خلاقیت آزمودنی در حد متوسط است.
  اگر امتیاز محاسبه شده بین 50 تا 100 باشد ، خلاقیت آزمودنی زیرمتوسط است.
  اگر امتیاز محاسبه شده بین 0 تا 50 باشد ، آزمودنی غیرخلاق است.
  جدول 3-2) نحوه امتیازبندی وتفسیر نتایج پرسشنامه ماهیت شغل
  گزینه ها
  گویه ها
  ابعاد ماهیت شغل
  کاملا”مخالفم
  مخالفم
  نظری ندارم
  موافقم
  کاملا”موافقم
  1
  2
  3
  4
  5
  2و1
  چالش های شغلی
  1
  2
  3
  4
  5
  14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و3
  ارزش کار
  1
  2
  3
  4
  5
  19و18و17و16و15
  فرصت های شغلی
  1
  2
  3
  4
  5
  24و23و22و21و20
  ابزار شغلی
  1
  2
  3
  4
  5
  30و29و28و27و26و25
  خود استقلالی
  1
  2
  3
  4
  5
  35و34و33و32و31
  بازخورد
  3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات:
  در این تحقیق ابتدا براساس بیان مسئله با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق ، متغیرهای تحقیق شناسایی شد. سپس از میان کارکنان بیمه استان گیلان (بصورت موردی مدیران و کارکنان شرکت بیمه ایران) نمونه گیری صورت گرفت. داده های مورد نیاز برای سنجش اندازه گیری توسط پرسشنامه جمع آوری شده و تبدیل به امتیازات مربوطه گردیده و برای تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از نرم افزار آماری ( Spss ) آماده گردیدند که با محاسبه مشخصه های توصیفی به دست آمده جداول مربوطه تنظیم و در نهایت از طریق همبستگی چند متغیره به آزمون فرضیه ها اقدام گردید.
  فصل چهارم
  تجزیه وتحلیل اطلاعات
  4-1-مقدمه:
  تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این تحقیق سبب بدست آمدن اطلاعات مربوط به رد یا پذیرش فرضیه های این تحقیق می گردد.
  در این فصل ابتدا به توصیف متغیرها پرداخته می شود، سپس فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند.
  4-2- توصیف متغیر های تحقیق:
  ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف هر متغیر استفاده شده است که برای این کار از نمودارهای ستونی و جداول فراوانی بهره برده شده است. تعداد کل پاسخ دهندگان در این تحقیق برابر 108 نفر و جزئیات مربوطه در ذیل بیان گردیده است
  4-2-1- جنسیت:
  همانطور که در جدول فراوانی 4-1مشاهده می شود 51.9 درصد از پاسخگویان مرد و 48.1 درصد زن بوده اند.
  جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت
  جنسیت
  جنسیت
  تکرار
  درصد
  درصد معتبر
  درصد تجمعی
  مرد
  56
  51.9
  51.9
  51.9
  زن
  52
  48.1
  48.1
  100
  جمع
  108
  100
  100
  نمودار 4-1) نمودار ستونی جنسیت
  4-2-2- سن:
  همانطورکه در جدول فراوانی 4-2مشاهده می شود 51.9 درصد از پاسخگویان در دامنه سنی بین 20تا 30سال، 41.7 درصد در دامنه سنی 30 تا 40 سال و 6.5 دصد در دامنه سنی 40 تا 50 سال می باشند.
  جدول 4-2) جدول فراوانی سن
  سن
  تکرار
  درصد
  درصد معتبر
  درصد تجمعی
  از 20 تا 30 سال
  56

  51.9
  51.9
  51.9
  از 30 تا 40 سال
  45
  41.7
  41.7
  93.5
  از 40 تا 50 سال
  7
  6.5
  6.5
  100
  جمع
  108
  100
  100
  نمودار 4-2) نمودار ستونی سن
  4-2-3- تحصیلات:
  همانطورکه در جدول فراوانی 4-3 مشاهده می شود 1.9 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات زیر دیپلم، 18.5 درصد دیپلم، 31.5درصد فوق دیپلم، 44.4 لیسانس و 3.7 نیز فوق لیسانس بوده اند.
  جدول 4-3) جدول فراوانی تحصیلات
  تحصیلات
  تکرار
  درصد
  درصد معتبر
  درصد تجمعی
  زیردیپلم
  2
  1.9
  1.9
  1.9
  دیپلم
  20
  18.5
  18.5
  20.4
  فوق دیپلم
  34
  31.5
  31.5
  51.9
  لیسانس
  48
  44.4
  44.4
  96.3
  فوق لیسانس
  4
  3.7
  3.7
  100
  جمع
  108
  100
  100
  نمودار4-3) نمودار ستونی تحصیلات
  4-2-4- وضعیت تأهل:
  همانطورکه در جدول فراوانی 4-4 مشاهده می شود 69.4 درصد از پاسخگویان متأهل و 30.6 مجرد بوده اند.
  جدول 4-4) جدول فراوانی وضعیت تأهل
  وضعیت تاهل
  تکرار
  درصد
  درصد معتبر
  درصد تجمعی
  متاهل
  75
  69.4
  69.4
  69.4
  مجرد
  33
  30.6
  30.6
  100
  جمع
  108
  100
  100
  نمودار 4-4 ) نمودار ستونی وضعیت تأهل

  4-2-5- ترتیب فرزندان:
  همانطورکه در جدول فراوانی 4-5 مشاهده می شود 31.5 درصد از پاسخگویان فرزند اول خانواده، 26.9 درصد فرزند دوم، 81.5 درصد فرزند سوم و 23.1 فرزند چهارم یا بالاتر بوده اند.
  جدول 4-5 ) جدول فراوانی ترتیب فرزندان
  ترتیب فرزندان
  تکرار
  درصد
  درصد معتبر
  درصد تجمعی
  اول
  34
  31.5
  31.5
  31.5
  دوم
  29
  26.9
  26.9
  58.3
  سوم
  20
  18.5
  18.5
  76.9
  چهارم و بالاتر
  25
  23.1
  23.1
  100
  جمع
  108
  100
  100
  نمودار 4-5) نمودار ستونی ترتیب فرزندان

  4-2-6- تجربه کاری:
  همانطورکه در جدول فراوانی 4-6 مشاهده می شود 33.3 درصد از پاسخگویان دارای تجربه کاری زیر 5 سال، 31.5 تجربه 5 تا 10سال، 20.4 درصد دارای تجربه 10 تا 15 سال، 7.4 درصد دارای تجربه 15 تا 20 سال، 4.6 درصد دارای تجربه 20 تا 25 سال و 0.9 درصد نیز دارای تجربه بالاتر از 25 سال می باشند.
  جدول 4-6 ) جدول فراوانی تجربه کاری
  تجربه کاری
  تکرار
  درصد
  درصد معتبر
  درصد تجمعی
  زیر5 سال
  36
  33.3
  34
  34
  از 5 تا 10 سال
  34
  31.5
  32.1
  66
  از 10 تا 15 سال
  22
  20.4
  20.8
  86.8
  از 15 تا 20 سال
  8
  7.4
  7.5
  94.3
  از 20 تا 25 سال
  5
  4.6
  4.7
  99.1
  بالا تر از 25 سال
  1
  0.9
  0.9
  100
  جمع
  106
  98.1
  100
  فاقد داده
  2
  1.9
  جمع
  108
  100
  نمودار 6-4) نمودار ستونی تجربه کاری

  4-2-7- خلاقیت:
  متغیر خلاقیت دارای میانگین 3.724 و انحراف معیار 0.296 و واریانس 4.370می باشد. همچنین خلاقیت دارای حداقل امتیاز 2.8 و حداکثر 4.44 است.
  جدول 4-7) جدول توصیفی خلاقیت
  جدول توصیفی
  تعداد
  حداقل
  حداکثر
  میانگین
  انحراف معیار
  واریانس
  خلاقیت
  108
  2.8
  4.44
  3.724
  0.296
  4.370
  تعداد صحیح
  108
  نمودار 4-7) نمودار هیستوگرام خلاقیت

  4-2-8- چالش های شغلی:
  متغیر چالش های شغلی دارای میانگین 3.986و انحراف معیار 0.628 و واریانس 0.789 می باشد. همچنین چالش های شغلی دارای حداقل امتیاز 2 و حداکثر 5 است.
  جدول 4-8)جدول توصیفی چالش های شغلی
  جدول توصیفی
  تعداد
  حداقل
  حداکثر
  میانگین
  انحراف معیار
  واریانس
  چالش های شغلی
  108
  2
  5
  3.986
  0.628
  0.789
  تعداد صحیح
  108
  نمودار 4-8) نمودار هیستوگرام چالش های شغلی
  4-2-9- ارزش کار:
  متغیر ارزش کار دارای میانگین 3.705و انحراف معیار 0.368و واریانس 1.628می باشد. همچنین ارزش کار دارای حداقل امتیاز 2.58 و حداکثر 4.5 است.
  جدول4- 9) جدول توصیفی ارزش کار
  جدول توصیفی
  تعداد
  حداقل
  حداکثر
  میانگین
  انحراف معیار
  واریانس
  ارزش کار
  108
  2.58
  4.5
  3.705
  0.368
  1.628
  تعداد صحیح
  108
  نمودار4-9) نمودار هیستوگرام ارزش کار
  4-2-10- فرصتهای شغلی:
  متغیر فرصتهای شغلی دارای میانگین 3.394و انحراف معیار 0.512 و واریانس 1.31می باشد. همچنین فرصتهای شغلی دارای حداقل نمره 1.8 و حداکثر 4.6 است.
  جدول4-10) جدول توصیفی فرصتهای شغلی
  جدول توصیفی
  تعداد
  حداقل
  حداکثر