پایان نامه رشته حقوق : (1):

قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1389 12
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1390(تابهمن ماه) 12

فصل دوم:
2-1-پیشینه تحقیق: 14
2-2- مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل: 17
2-3-تعاریف ومفاهیم قتل: 19
2-3-1-تاریخچه قتل: 19
الف-قبل ازاسلام : 19
ب-بعدازاسلام ودرفقه امامیه: 19
2-3-2-قتل ازمنظرقرآن کریم: 20
2-3-3-انواع قتل 21
الف)قتل شبه عمد: 21
ب)قتل غیرعمد 21
ج)قتل خطای محض 22
د)قتل عمد 22
قتل عمدبه معنای خاص: 23
ب:قتل عمدی باانجام فعل نوعاًکشنده: 23
ج:قتل عمدبافعل موثرنسبت به مجنی علیه معین: 23
د:قتل عمدی ساده: 23
قتل عمدباسبق تصمیم: 24
و:قتل باسبق تصمیم مطلق: 24
ز:قتل باسبق تصمیم مفید: 24
2-3-4-عوامل روانی موجدقتل : 24
2-4-بزهکاران قتل ازدیدگاه جرمشناسی: 25
2-4-1-علل عمومی ارتکاب قتل: 25
الف:عواملزیستی (زیستشناختی): 25
ب:عواملروانی: 26
ج:عواملمحیطی: 26
د:عواملاجتماعی: 26
2-5-شیوه‌هایارتکابقتلعمد: 26
الف)بااستفادهازسلاح: 26
1-سلاحگرم: 27
2-سلاحسرد: 27
3-خفگی: 27
4-مسمومکردن: 28
5-سوزاندن: 28
ه)سایرشیوها: 28
2-6-طبقهبندیانگیزههایوقوعقتلعمدازدیدگاهپلیسی: 28
2-6-1-قتلهایتعارضآمیز: 28
2-6-1-1- قتلهایتعارضآمیزمواجههای(نزاع): 29
1-عدالتخواهی: 29
2-دفاعازحیثیتوشرافت: 29
3-دفاعشخصی: 29
شرایطواوضاعواحوالقتلهایمواجهای: 29
الف)قتلهایزناشویی: 30
ب)قتلهایفامیلی: 30
2-6-1-3- قتلهایتعارضآمیزمالی: 31
2-6-2-قتلهایتجاوزگرانه: 31
2-6-3- قتلهایانتقامجویانه: 31
2-7-طبقهبندیانواعقتلدرتحقیقاتپلیسی: 32
2-8-1-قتلسیاسی 32
2-7-2- قتلسریالی: 32
2-7-3- قتلفجیع: 32
2-7-4-قتلمرموز: 32
2-7-5-قتلپیچیدهدرجهیک: 33
2-7-6-قتلپیچیدهدرجهدو: 33
2-7-7-قتلهایپیچیدهدرجهسه: 33
2-7-8-قتلهایاتفاقیوقبیلهای: 33
2-7-9-قتلغیرعمد: 33
2-7-10-مرگدراثرحادثه: 33
2-7-11-خودکشی: 33
2-7-12-قتلهایدستهجمعی: 33
3-7-13-ترورمنجربهفوت: 34
3-7-14-سودءقصد: 34
2-7-15-قتلجنسی(ازدیدگاهپلیسی): 34
2-8-پیشگیری 34
2-8-1-مقدمه 34
2-8-2-مفهومپیشگیری 36
2-8-3- تعریفلغویپیشگیری: 37
تعریفپیشگیری: 37
مفهوماصطلاحیپیشگیری: 37
1)مفهومموسع 38
2)مفهوممضیق 38
2-8-4- پیشگیریازدیدگاهحقوقجزا: 38
2-8-5- مفهومپیشگیریدرسیاستجنایی: 38
2-8-6- تعریفعلمیپیشگیری: 39
2-9-انواعپیشگیری: 39
2-9-1-پیشگیریمتداول: 39
2-9-1-1-پیشگیریازبزهکاریاطفال: 39
2-9-1-2-پیشگیریعمومیوپیشگیریاختصاصی: 39
2-9-1-3-پیشگیریانفعالی: 40
2-9-1-4-پیشگیریفعال: 40
2-9-1-5-مراحلپیشگیری:پیشگیریاولیه1 ،ثانویه 2،ثالث 40
2-9-1-5-1-پیشگیریاولیه(نخستین): 40
2-9-1-5-2-پیشگیریثانویه(دومین): 40
2-9-1-5-3-پیشگیریثالث(سومین): 41
2-9-2-پیشگیریجدید(انواعپیشگیریغیرکیفری) 41
2-9-2-1-پیشگیریوضعی(Hindelang) : 41
2-9-2-2-پیشگیریوضعی: 41
2-9-2-2-1-مفهومپیشگیریوضعی: 42
2-9-2-2-2-خاستگاهپیشگیریوضعیازجرم: 43
2-9-2-2-3-تعاریفمختلفازپیشگیریوضعی: 44
تاریخچهپشگیریوضعیدرغرب: 45
2-9-2-3-اهدافپیشگیریوضعی: 45
1-دشواریاناممکننمودنوقوعجرم: 46
2-جلوگیریازپیدایشوتشدیدانگیزهمجرمانه: 46
2-9-2-4-اصولکلپیشگیریوضعی: 47
1-دخالتکردنازوضعیتهایپیشازبزهکاری: 47
الف-وضعیتهایویژهیاموقعیتهایخطرناک: 47
ب-وضعیتهایغیرویژه: 48
ج-وضعیتهایبینابین: 48
2-مصونسازانآماججرمازخطربزهدیدگی: 48
2-10-تقسیمبندینوعدیگرپیشگیریجرم: 49
2-10-1-پیشگیریازمنظرزماناجرا 49
2-10-1-1-پیشگیریکوتاهمدت 49
2-10-1-2-پیشگیریبلندمدت: 49
2-10-2-پیشگریکیفریوغیرکیفری: 50
2-10-2-1- پیشگیریکیفری: 50
الف)پیشگیریقضائی: 50
ب)پیشگیریانتظامی: 50
ج)پیشگیریغیرکیفری: 51
2-11-تاریخچهپیشگیریازجرمدرجهان: 51
2-11-1-تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران: 52
الف)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهیعلمیدرقبلازانقلاب: 52
ب)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرمراجعاجراییوقضاییدرقبلازانقلاب: 53
ج)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهی-علمیدربعدازانقلاب: 53

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرجوامعاجرایی-قضاییدربعدازانقلاب: 53

2-11-2-پیشگیریدرقوانینجمهوریاسلامیایران: 54
2-11-2-1-قانوناساسی: 54
2-11-2-2- قوانینعادی 54
2-12-نظریهپیشگیریوضعی: 55
2-12-1- نظریهفضایقابلدفاع 56
تعریفCPTED : 57
پیشگیریازوقوعجرمازطریقطراحیمحیطیCPTED 57
استراتژیهایمحیطی(عناصروارکان) CPTEDدرپیشگیریازجرم: 58
1-سختترکردنهدف: 58
2-کنترلدسترسی 59
3-افزایشمراقبت: 59
2-3-15-1-1- نظریهمدلشیوهوسبکزندگی 60
2-12-3-نظریهفعالیتروزانه(فعالیتجاری): 60
نظریهفعالیت‌هایروزمرهومثلثاصلیجرم 61
2-12-4-نظریهانتخابعقلانی 62
برنامههایپیشهادیمدلپیشگیریوضعی: 62
1-مراقبتازمحله 62
2-گشتزنیشهروندان: 63
3-اطلاعرسانیوهشدارهاپلیسی: 63
نمودارشمار 2-1 اهمیتوضرورتمطالعهاجتماعیقتلرامیتواندرایننمودارملاحظهکرد. 64

فصلسوم:
3-1- مقدمه : 66
3-2- روشتحقیق 66
3-3- جامعهآماری: 66
3-4- نمونهوروشنمونه‌گیری: 67
3-4-1- حجمنمونه 67
3-5- قلمروتحقیق: 67
3-5-1- قلمروموضوعی: 67
3-5-2- قلمروزمانی: 67
3-5-3- قلمرومکانی: 67
3-6- شناساییمتغیرهایمستقلووابسته: 68
3-6-1- متغیرمستقل: پیشگیریوضعی 68
3-6-2- متغیروابسته: 68
3-7- ابزارجمع‌آوریاطلاعات 68
3-8- رواییابزاراندازه‌گیری: 69
3-9- اعتبارپرسشنامه (پایایی): 69
3-10- روشآماریتجزیهوتحلیلاطلاعات 70

فصلچهارم
مقدمه 72
الف: یافته‌هایتوصیفی 72
4-1 توصیفخصوصیاتجمعیتنمونه: 72
4-1-1- جنسیت 72
4-1-2- میزانتحصیلات 73
4-1-3- طیفدرجاتییارتبهخدمتی 73
4-1-4- وضعیتشغلیاحرفه 74
4-1-5- سنواتخدمتی 74
4-2- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامه. (پرسشنامهشماره1): 75
4-2-1- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالاولپرسشنامه (1): 75
4-2-2- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالدومپرسشنامه (1): 76
4-2-3- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالسومپرسشنامه (1): 77
4-2-4- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالچهارمپرسشنامه (1): 78
4-2-5- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالپنجمپرسشنامه (1): 79
4-3- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامهتکمیلی: 80
4-3-1- بررسیوضعیتسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه: 80
4-3-2- بررسیوضعیتاجرایینمودنمواردافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه 81
4-3-3- بررسیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرشهرکرمانشاه 82
4-3-4- بررسیوضعیتکاهشتحریکپذیریمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه: 83
4-3-5- بررسیوضعیتحذفبهانهمجرمیندرارتکابقتل‌عمددرشهرکرمانشاه 84
4-4- نتایجاستنباطی: 85
4-4-1- آماراستنباطی: 85
فرضیه‌هایتحقیق: 85
الف) فرضیهاصلی: 85
ب) فرضیهفرعی: 85
آزمونفرضیه‌هایتحقیق: 86
4-2-2-1- آزمونفرضیه‌هایفرعی: 86
4-2-2-1- آزمونفرضیهاول: 86
4-2-2-2- آزمونفرضیهدوم: 87
4-2-2-3- آزمونفرضیهسوم: 88
4-2-2-4- ازمونفرضیهچهارم: 88
4-2-2-5- آزمونفرضیهپنجم: 89
4-2-3- آزمونفرضیهاصلی 90

فصلپنجم:
5-1- خلاصهتحقیق 94
5-2- نتیجهگیریازارزیابیفرضیاتتحقیق: 95
5-2-1- نتایجتوصیفی 95
5-2-2- نتایجاستنباطی: 97
5-3- بحثوتحلیلیافتهها: 97
پیشنهادها: 99
فهرستمنابع 100

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول (4-1-1) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبجنسیتآنها 72
جدول (4-1-3) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبطیفدرجاتییارتبهخدمتیآنها 73
جدول (4-1-4) توزیعافراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبشغلیاحرفهآنان 74
جدول (4-1-5) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبسنواتخدمتیآنها 74
جدول (4-2-1) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشتلاشوزحمتارتکابجرمقتل 75
جدول (4-2-2) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشخطرهایقابلپیش‌بینیجرم 76
جدول 4-2-3-درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفکاهشمنافعقابلپیش‌بینیاعمال
خشونت‌آمیزبهویژهقتلعمد 77
جدول 4-2-4- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهکاهشتحریکمجرمان 78
جدول 4-2-5- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهحذفبهانه‌هایموجوددرارتکابقتلعمد 79
جدول 4-3-1- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردموثردرسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه 80
جدول 4-3-2- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردمؤثردرافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه 81
جدول 4-3-3 درصدفراوانیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرارتکابقتلعمددرشهرکرمانشاه 82
جدول 4-3-4: درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسئوالاتکاهشتحریکپذیریمجرمیندرشهرکرمانشاه 83
جدول 4-3-5- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیوضعیتموجودمواردمؤثردرحذفبهانهمجرمین 84
جدولشماره (4-2-2-1) آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشمنافعدرکاهشوقوعقتلعمد 86
جدولشماره 4-2-2-2: آ‌مارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرافزایشخطربرایمجرمیندرکاهشوقوعقتل 87
جدول 4-2-2-3- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکاریوتدابیرافزایشتلاشوزحمتبرایمجرمیندرکاهشوقوعقتلعمد 88
جدول 4-2-2-4- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرحذفبهانهبرایمجرمیندرپیشگیریازوقوعقتلعمد. 89
جدول 4-2-2-5- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهکارهاوتدابیرکاهشتحریک‌پذیریدرکاهشوقوعقتلعمد 89
جدول 4-2-3-1- آزمونفریدمنجهتدسته‌بندیوضعیتموجودعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمد 91
اولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان 91
جدول 4-21 آزمونفریدمنجهتاولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان 91

چکیده
هدف از تهیه این پژوهش بررسی تأثیر مولفه‌های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل درشهر کرمانشاه می‌باشد چرا که قتل عمد در هر جامعه‌ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات‌ مالی و جانی فراوانی بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه‌های مرتبط در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است لذا اهمیت این امر موجب شد موضوع این پژوهش را بررسی تأثیر و پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد قرار دهیم. جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق ضمن مطالعه پژوهش‌های داخلی مرتبط با موضوع از تجارب و نظریات پژوهشگران برجسته خارجی نیز استفاده شد، جامعه‌ آماری این پژوهش به دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان حقوقی تقسیم شده‌اند که شامل 30 نفر از کارشناسان انتظامی و 30
نفر از وکلای پایه یک و اساتید و مشاوران حقوقی می‌شود که از طریق روش نمونه‌گیری ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی بود که ازطریق توزیع پرسشنامه که شامل دو پرسشنامه شماره یک (وضعیت مطلوب) و پرسشنامه تکمیلی (وضعیت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری و در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند که از آزمون پارامتر یک T تک نمونه‌ای و فریدمن بهره گرفته شد که در نهایت تمامی فرضیه‌های پژوهش به نوعی مورد تأیید جامعه آماری قرار گرفت و براساس آزمون فریدمن بین اولویت‌بندی مولفه‌های پیش‌گیری وضعی در وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شهر کرمانشاه اختلاف وجود دارد.

کلید‌واژه‌ها:
قتل عمد، پیشگیری وضعی، افزایش زحمت، افزایش خطر، حذف بهانه، کاهش

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *