ش. مهر ۵ام, ۱۳۹۹

ور مقابله با خرید و فروش و تجارت انسان 32
فصل سوم : قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی 34
بخش اول : حمایت از کودکان و نوجوانان و جهانی شدن حقوق 35
بخش دوم : مهمترین حقوق رشدمدارانه کودکان در اسناد بین المللی 36
گفتار اول : حق حمایت 36
گفتار دوم : حق عدم تبعیض 37
گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوءرفتار 37
فصل چهارم : حقوق بشر و قاچاق انسان 43
بخش اول : حقوق بشر 44
گفتار اول : نقص حقوق بشر 45
گفتار دوم : حق زندگی 46
گفتار سوم : آزادی بیان 47
بخش دوم : قاچاق زنان 47
بخش سوم : وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در کشورهای اسلامی 48
بخش چهارم : طرح مساله 49
بخش پنجم : شناخت پدیده قاچاق زنان 50
گفتار اول : مفهوم قاچاق 51
گفتار دوم : قاچاق زنان، فاجعه ای بزرگ در جهان 52
گفتار سوم : مفهوم قاچاق زنان 53
بخش ششم : پیشینه شناسی 54
بخش هفتم : قاچاق فریبنده 55
بخش هشتم : قوانین قبل از انقلاب 56
بخش نهم : قوانین پس از انقلاب 59
بخش دهم : سوداگری زنان 60
بخش یازدهم : عبور دادن غیر مجاز از مرز 60
بخش دوازدهم : رویارویی با قاچاق زنان 62
گفتار اول : رویارویی بر پایه قانونگذاری 62

گفتار دوم : رویارویی بر پایه پیشگیری 63
گفتار سوم : رویارویی بر پایه پیگیری 63
گفتار چهارم : پیگرد داخلی 64
گفتار پنجم : پیگیرد بین‌المللی 67
بخش سیزدهم : دستاورد 69
بخش چهاردهم : عوامل و زمینه‏های قاچاق زنان و دختران 70
گفتار اول : علل فرهنگی 70
گفتار دوم : عوامل اقتصادی 71
گفتار سوم : عامل خانوادگی 72
فصل پنجم : مقابله با بردگی و جرائم سازمان یافته در مقرارات ایران 74
بخش اول : مفهوم بردگی 75
بخش دوم : انواع برده داری 76
گفتار اول : برده به عنوان دارای 76
گفتار دوم : بیگاری کشیدن 76
گفتار سوم : نیروی کار اجباری 76
گفتار چهارم : ازدواج اجباری 76
بخش سوم : برده‌داری در ادیان 76
بخش چهارم : منع برده‌داری 77
بخش پنجم : جرائم سازمان یافته 77
بخش ششم : تعریف جرم سازمان‏یافته فراملّی و ویژگی‏های آن 78
بخش هفتم : ویژگی‏های جنایت سازمان‏یافته فراملّی 79
بخش هشتم : عوامل و پیامدهای جرایم سازمان‏یافته فراملّی 79
بخش نهم : پیامدهای جنایت سازمان‏یافته فراملّی 81
بخش دهم : عوامل توسعه جنایت سازمان‏یافته فراملّی 82
گفتار اول : عامل فرهنگی 82
گفتار دوم : شهرنشینی و صنعتی شدن کشورها 83
گفتار سوم : فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد 83
گفتار چهارم : توسعه اطلاعات و سرعت و آسانی حمل و نقل 84
گفتار پنجم : درگیری‏های داخلی 84
گفتار ششم : ضعف و فساد دولت مرکزی 85
گفتار هفتم : گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته 85
بخش یازدهم : علل حقوقی گسترش جرایم سازمان‏یافته 85
بخش دوازدهم : راه‏کار مبارزه با جرایم سازمان‏یافته 87
بخش سیزدهم : راه‏کار قانونی مبارزه با جرایم سازمان‏یافته فراملّی .87
بخش چهاردهم : مبارزه با جرایم سازمان‏یافته در قوانین داخلی .88
بخش پانزدهم : جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی ..88
بخش شانزدهم : آینده جرایم سازمان یافته …91
نتیجه گیری 93
پیشنهادات 93
منابع 98
چکیده به لاتین 103

1 . بیان مساله
به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گستردهتر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیدههای ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافتهاند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت میگیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح میشود. این قبیل جرایم دارای ویژگیهای خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.
بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئلهای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقهای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کردهاند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره میگیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و…. از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم میسازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش میدهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقهای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال 1904 میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامهها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه منطقهای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله میتوان به کنوانسیونها 1910-1912-1933-2000 که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.
در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیتآمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله میتوان به برگزاری کنگرههای پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.
2 . سابقه تحقیق
در زمینه قاچاق انسان چه در سطح داخلی و چه در سطح
بین المللی کارهای صورت گرفته است اما اکثر این آثار که اکثرا به صورت مقالات هستند، صرفاً یک جنبه از موضوع را در نظر گرفته‌اند و کاری که به صورت جامع به بررسی کلیه اقدامات بین المللی در این زمینه پرداخته باشد، انجام نشده است. آثار زیر به موضوع قاچاق انسان پرداخته شده است:
-بیگی، جمال؛ راهبردهای حمایتی سازمان ملل متحد، ایران و اسلام در تامین امنیت بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان، نشریه فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1389، شماره 1.
-کولایی، الهه، عامل و انگیزه‌های قاچاق انسان( با تاکید بر آسیای مرکزی)،فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره37،زمستان 1386.

– ذاقلی، عباس، بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 26، بهار و تابستان 1388.
-اسفندیاری، گلپر؛ موثقی، سید احمد، قاچاق انسان بردگی در عصر جدید، فصلنامه سیاست، شماره 3 دوره 38.
-غلامحسین، بیابانی،، سازمان¬های جنایی و قاچاق زنان، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، بهار 1390
-سلیمی، صادق ( 1386 ). “قاچاق انسان ومبارزه با آن در حقوق کیفری ایران ”، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره26 .
– السان، مصطفی، قاچاق زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی، فصلنامه رفاه اجتاعی سال چهارم بهار 1384.
– سلیمی، صادق جنایت سازمان یافته فراملی، انتشارات صدا، تهران 1385.
-سلیمی،صادق، قاچاق انسان با عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی، فصلنامه حقوق و سیاست، دانشگاه تهران، شماره 64.
-اسدی، طیبه، قاچاق زنان و کودکان و همکاری‌های قانونی، سازمان دفاع از قربانیان خشونت با حممایت مرکز مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری، سال.
3 . ضرورت تحقیق
آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار میگیرند. اما خساراتها اغلب از سطح فرد فراتر میرود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار میدهد.
با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال 2007 در 40 درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای 1,5 در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای 2003 تا2007، 32 درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکردهاند. و 42 درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکردهاند. جالب آن است که 19 % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بودهاند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمیتوان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را میطلبد. تراژدی قایق مالتا در 1996که منجر به کشته شدن 272 جوان شد ( 170 نفر هندی، 71 نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.
اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری میطلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازمالاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.
4 . سوال های تحقیق
1-آیا درسطوح بین المللی و منطقهای اقدامات حقوقی در جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟
2-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از وقوع ویا گسترش آن موثر باشند؟
3.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟
5 . فرضیات تحقیق
فرضیه یک: اقدامات حقوقی متعددی چه در سطح منطقه ای وچه در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با قاچاق انسان شکل گرفته است.
فرضیه دو: علیرغم نواقص موجود این اسناد توانسته اند تا حدودی مانع گسترش و توسعه جرم مذکور گردند.
فرضیه سه: جهانی شدن باعث تسهیل افزایش قاچاق انسان درسال های اخیر گرددیده.
6 . هدف ها و کاربردهای تحقیق
هدف این تحقیق پرداختن به مساله قاچاق انسان ،فراتر از یک مساله تئوریک بوده و سعی شده با نگاهی علمی و کاربردی قاچاق انسان را به

By

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *