پایان نامه رشته حقوق درباره : نظام های حقوقی

ق.ا.ا.م قانون اجرای احکام مدنی
ق.ا.ت.ع قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه
ق.ا.پ.ق.د قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
ق.ا.ح قانون امور حسبی
ق.ا.م.ح قانون اصول محاکمات حقوقی
ق.ت قانون تجارت
ق.ت.د.ع.ا قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ث قانون ثبت
ق.ج.ا.د.م قانون جدید آیین دادرسی مدنی در دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق.ق.آ.د.م قانون قدیم آئین دادرسی مدنی مصوب1318
ق.م قانون مدنی
م.ع.ا.ق محکمه عالی انتظامی قضات

فهرست مطالب :
عنوان صفحه
مقدمه 1
الف :بیان موضوع : 1
ب:پیشینه تحقیق: 2
پ :ضرورت و اهمیت تحقیق: 3
ث : ساختار تحقیق: 4
ج: سوالات تحقیق: 4
چ: فرضیات تحقیق: 5
فصل اول کلیّات 6
مبحث اول – مفاهیم 7
گفتار اول – مفهوم جلسه ، دادرسی و جلسه ی دادرسی 8
الف : مفهوم جلسه 8
1- در لغت 8
2- در اصطلاح 8
ب – مفهوم دادرسی 9
1- در لغت 9

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2 – در اصطلاح 9
ج – مفهوم جلسه ی دادرسی 10
گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف 13
الف : مفهوم حقوق 13
1- در لغت : 13
2 – در اصطلاح : 13
ب: مفهوم تکالیف 14
1- در لغت : 14
2- در اصطلاح : 14
ج- تفاوت حق وتکلیف 15
گفتار سوم– مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها 17
الف – مفهوم خواهان 17
1- در لغت: 17
2- در اصطلاح فقه و حقوق: 17
ب -مفهوم خوانده 18
1- در لغت: 18
2- در اصطلاح : 19
ج – تشخیص خواهان از خوانده 20
د– نماینده اصحاب دعوا 21
ه – اقسام نمایندگی 22
مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه 25
گفتار اول- اقسام دادرسی 25
الف : دادرسی عادی و اختصاری 25
ب: دادرسی فوری 28
ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص 29
گفتار دوم : جلسه ی دادرسی و اقسام جلسه دادرسی 32
اقسام جلسه ی دادرسی 33
1– جلسه ی دادرسی عادی 33
2– جلسه ی دادرسی خارج از نوبت 34
3- جلسه ی دادرسی فوق العاده 34
4– جلسه ی اداری 35
5- جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی 35
گفتار اول : تشریفات جلسه ی دادرسی 36
الف : چگونگی تعیین جلسه 36
ب – شرایط تشکیل جلسه ی دادرسی 39
ج- جریان جلسه ی دادرسی 40
د- پایان جلسه ی دادرسی 47
گفتار دوم : اوصاف جلسه ی دادرسی 48
الف – علنی بودن جلسه ی دادرسی 48
ب – رعایت نظم جلسه ی دادرسی 48
فصل دوم شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی 51
مبحث اول- توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن 53
گفتار اول : توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و اوصاف زمانی آن 54
الف- توصیف حقوقی اوّلین جلسه 54
ب- اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی 59
گفتار دوم : چگونگی تشخیص اولین جلسه ی دادرسی در دعاوی مختلف : 63
الف- دعاوی اصلی 63
مبحث دوم- تشخیص و شناسایی جلسه ی اول در موارد تجدید جلسه 68
گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه 70
الف – تجدید جلسه 70
ب- اصطلاحات مشابه: 70
گفتار دوم – تشخیص جلسه ی اوّل در موارد تجدید جلسه ی دادرسی 72
الف : انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا 72
ب-لزوم اخذ توضیح از خواهان 72
ج-استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی 74
د-استناد به اسناد خارج از دادگاه 75
هـ – استناد به گواهی گواهان 75
و- لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن 76
ز- ورود ثالث 77
ح- ارائه اسناد جدید 78
ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه 80
ی – دعوی تقابل 80
ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل 81
ل- جهات دیگر تجدید جلسه : 82
فصل سوم حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی 84
مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی 85
گفتار اول – حقوق خواهان 86
الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی 86
ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی 89
گفتار دوم : حقوق خوانده 95
الف – طرح ایراد 95
ب- طرح دعوی تقابل 98
ج- اعتراض به بهای خواسته 102
د- درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی 103
هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس 105
گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده 108
الف- جلب ثالث 108
ب- جلب ثالث در مرحله واخواهی 110
ج – جلب ثالث در مرحله تجدید نظر 111
د- تعرض به اصالت اسناد 112
1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید) 113
2- مواعد تعرض به اصالت سند 114
مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی 121
گفتار اول- تکالیف خواهان 121
الف – ارائه اصول اسناد 121
ب- ارائه هر نوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده 123
گفتار دوم- تکالیف خوانده 125
الف- پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان 125
ب- حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها 127
گفتار سوم : تکالیف مشترک اصحاب دعوا دراولیّن جلسه ی دادرسی 130
الف- حضور در جلسه و ادای توضیح 130
1- حضور در اولین جلسه ی دادرسی 130
2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا 131
ب- مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه 132
نتیجه گیری : 134
پیشنهادات 136
فهرست منابع 138

مقدمه
الف :بیان موضوع :
آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.
مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی به مرور زمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان
به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال 1290 هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب 1807 میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال 1318 ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.

به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی ، ایرادات و اعتراضات ، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده 90 همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است. همچنین به لحاظ علمی ، سوالات متعددی در ارتباط با جلسه اول دادرسی در نظام داوری فعلی ما مطرح است. از جمله این که در دعوی ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ی اول دادرسی نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامی بر آن مترتب است؟
ب:پیشینه تحقیق:
با توجه به عدم تدوین احکام حاکم بر اولین جلسه دادرسی مدنی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسی و تاثیر به سزای آثار مترتب بر اولین جلسه دادرسی ، انجام تحقیق مستقلی را که علاوه بر تبیین جنبه های مجهول علمی ، بتواند وظایف و تکالیف اصحاب دعوا و همچنین وکلای آنها و همچنین قضات و مراجع قضایی را در مجموعه واحد گرد آوری نماید کاملا ضروری احساس می شود. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی ولزوم آگاهی عمومی از این حقوق و تکالیف و نحوه کاربرد عملی آنها ، آثار حقوقی مهمی که بر آنها بار می شود ، از این جهت که کلیه اقدامات طرفین در قالب این حقوق و تکالیف متجلی می شود انگیزه ای شد که به بررسی جلسه اول دادرسی مدنی و آثار مترتب بر آن بپردازیم و با ارائه معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی و مشخص کردن حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در این جلسه و تعیین حدود و شرایط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنین قضات دادگستری و و کلای دادگستری و سایر وابستگان با وظایف و تکالیف خویش بیشتر آشنا شوند.
پ :ضرورت و اهمیت تحقیق:
در خصوص جلسه اول دادرسی پایان نامه جامعی تدوین نیافته و این موضوع از سوی برخی حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متین دفتری، دکتر مهاجری که تالیفاتی را در این خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسی دقیق واقع نشده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در سه حوزه خلاصه کرد:
الف- ارائه تعریف دقیق علمی از اولین جلسه دادرسی مدنی
ب- تدوین مقررات پراکنده مرتبط با موضوع

ج- پاسخ به بسیاری از ابهامات علمی موجود در این زمینه ها
ت :روش تحقیق:
موضوع تحقیق و بحث و بررسی آن بر مبنای کتابخانه ای استوار است و سعی بر این است که با مطالعه آثار و تالیفات اندیشمندان حقوقی،مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات و سایر منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقیق رساله و تجزیه و تحلیل انها به توصیف داده های حذف ماخوذه پرداخته شود.
ث : ساختار تحقیق:
موضوع تحقیق در سه فصل ، فصل اول با عنوان کلیات و فصل دوم با عنوان شناسایی ضابطه اولین جلسه دادرسی و فصل سوم با عنوان حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه دادرسی تدوین گردیده است .
ج: سوالات تحقیق:
در خصوص تحقیق سوالات متعددی قابل طرح و بحث می باشد که از جمله :
با توجه به اینکه جلسه اول دادرسی در تعیین حقوق و تکالیف اصحاب دعوا موثر است و تشخیص جلسه اول از سایر جلسات رسیدگی حائز اهمیت است جلسه اول رسیدگی به کدام جلسه اطلاق می گردد ؟
آیا واخواهی و جلسه

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *