منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی کیفری

ن موارد به نحو روشنتری تبیین می گردد.

لغات کلیدی : مسؤولیت مدنی- مزاحمت- ممانعت از حق – حقوق ایران- کامن لا

فهرست مطالب

مقدمه 1
الف- بیان موضوع 1
ب- ضرورت و اهمیت تحقیق 2
ج- هدف تحقیق 3
د- پیشینه تحقیق 3
هم- مسائل تحقیق 3
و- فرضیات 4
ز- شیوه تحقیق 5
ح- تقسیم بندی کلی مطالب 5
فصل اول- کلیات 7 م
مبحث اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق 8
گفتار اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران 8
الف- مزاحمت 8
ب- ممانعت از حق 11
گفتار دوم- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در کامن لا 11
الف- تعریف مزاحمت 11
ب- اقسام مزاحمت 12
ج- تفاوت مزاحمت و تعرض 13
مبحث دوم- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق 15
گفتار اول- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران 15
الف- مزاحمت 15
1- غیر منقول بودن مال موضوع مزاحمت 15
2- سبق تصرف خواهان 16
3- لحوق مزاحمت خوانده 17
4- عدم خروج مال از ید متصرف 18
ب- ممانعت از حق 18
1- غیر منقول بودن مال موضوع دعوای ممانعت از حق 18
2- سبق استفاده خواهان از حق ( ارتفاق یا انتفاع ) 19
3- ممانعت خوانده از حق ارتفاق یا انتفاع 19
4- عدم اقامه دعوی راجع به اصل حق ارتفاق یا انتفاع 21
ج- تفاوت های بین مزاحمت و ممانعت از حق 22
گفتار دوم- شرایط دعوای مزاحمت در کامن لا 22
الف- مزاحمت عمومی 22
1- ضرر اقتصادی 24
2- ضرر تجاری 24
3- ایجاد ناراحتی 25
ب- مزاحمت خصوصی 25
1- اقسام مزاحمت خصوصی در کامن لا 25
1-1- اختلال در انتفاع به طور کلی 25
1-2- آسیب رساندن به حقوق انتفاع و ارتفاق 25
2- معیار های مزاحمت خصوصی در کامن لا 28
2-1- بر هم زدن تعادل خواهان ( عدم تناسب ) 28
2-2- موقعیت محلی 29
2-3- سوء نیت یا انگیزه شرورانه 30
2-4- عدم حساسیت فوق العاده خواهان یا مال موضوع مزاحمت 31
2-5- تداوم عمل مزاحمت آمیز 33
2-6- اثبات خسارت 34
فصل دوم- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا 35
مبحث اول- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران 36
گفتار اول- مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران 36
الف- مبانی نظری 36
1- مبانی نظری مسؤولیت مدنی 37

2- مبانی نظری مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق 42
ب- مبانی فقهی 43
1- قاعده اتلاف 43
2- قاعده لا ضرر 46
گفتار دوم- منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران 48
الف- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب 48
ب- قانون مسؤولیت مدنی 48
ج- قانون مدنی 49
گفتار سوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران 49
الف- مشروعیت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق 50
ب- ورود ضرر 53
ج- فعل زیانبار 63
د- رابطه سببیت 65
مبحث دوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت در کامن لا 67
گفتار اول- مفهوم مسؤولیت مدنی (Tort) 67
گفتار دوم- نقش قصور در ایجاد مسؤولیت مدنی 69
گفتار سوم- اشخاص دارای مسؤولیت مدنی 70
الف- مزاحمت خصوصی 70
1- ایجاد کنندگان مزاحمت 70
2- ساکنان 71
3- مالکان 74
ب- مزاحمت عمومی 76
فصل سوم- آیین رسیدگی، ضمانت اجرا و دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق 77
مبحث اول- ضمانت اجرای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا 78
گفتار اول- در حقوق ایران 78
الف- ضمانت اجرای حقوقی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق 78
1- از بین بردن منبع ضرر 79
2- جبران ضرر از راه دادن معادل 79
2-1- دادن مثل 79
2-2- دادن قیمت 84
ب- ضمانت اجرای کیفری 85
1- رفع مزاحمت و ممانعت از حق 85
2- مجازات یک ماه تا یکسال حبس 85
گفتار دوم- در کامن لا 86
الف- غرامات 86
ب- قرار منع 87
ج- رفع مزاحمت 88
مبحث دوم- دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا 89
گفتار اول- در حقوق ایران 89
الف- حکم قانون یا مقام صالح 89
ب- غرور 90
ج- اضطرار 93
د- اسباب خارجی و اثر آن 95
1- قوای قاهره و آفات ناگهانی 95
2- فعل شخص ثالث 96
3- تقصیر زیان دیده 99
گفتار دوم- در کامن لا 100

الف- مرور زمان 100
ب- معقولیت 101
ج- جزیی بودن مزاحمت 104
د- مجوز قانونی 104
ه- رضایت یا غفلت زیان دیده 106
و- حادثه غیر مترقبه و عمل شخص ثالث 106
مبحث سوم- آیین دادرسی ، صدور حکم و نحوه اجرای آن در دعاوی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق 107
گفتار اول- در حقوق ایران 107
الف- نحوه اقامه دعوی و آیین رسیدگی 107
ب- ذینفع 109
ج- مرجع صالح 109
1- صلاحیت ذاتی 109
2- صلاحیت محلی 112
د- صدور رأی 113
ه- نحوه اجرای حکم 114
گفتار دوم- در کامن لا 118
الف- ذینفع 118
1- مزاحمت خصوصی 118
2- مزاحمت عمومی 119
ب- مرجع صالح 121
1- مزاحمت خصوصی 121
2- مزاحمت عمومی 122
نتیجه گیری 123
فهرست منابع و مآخذ 126
ضمائم 134
چکیده انگلیسی 141

نشانه های اختصاری

ق . ا . ق .ج . ت . ع ………………………………..قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352
ق . آ . د . م . د . ع . ا ……………………………قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب
ق . آ . د . م . قدیم………………………………….قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مصوب 1318
ق آ . د . ک…………………………………………….. قانون آیین دادرسی کیفری
ق . آ . د .ک . د . ع . ا…………………………….قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب
ق . م………………………………………………………….قانون مدنی
ق . م . ا…………………………………………………….قانون مجازات اسلامی
ق . م . م……………………………………………………قانون مسؤولیت مدنی
ج……………………………………………………………….جلد

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ص……………………………………………………………..صفحه

مقدمه

الف-بیان موضوع
با توجه به وجود اختلافات ناشی فراوان ناشی از تصرف املاک بین افراد جامعه و مراجعه به محاکم قضایی جهت حل و فصل اینگونه اختلافات ، طرح دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق نیز که ناشی از این گونه اختلافات می باشد به طور فزاینده ای در محاکم رواج یافته و به جرأت می توان گفت که در اکثریت قریب به اتفاق محاکم قضایی کشور پرونده هایی با موضوعات مذکور در حال رسیدگی است و یا مختومه گردیده است.
دعوی مزاحمت دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از تصرفات کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته مزاحمت عمومی و مزاحمت خصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی فعل یا ترک فعل غیر قانونی است که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر انداخته یا مختل می کند یا بوسیله آن جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع برخورد می کند و مزاحمت خصوصی عبارت است از: ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق (مانند حق ارتفاق) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد.
به دنبال ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق ، ممکن است خساراتی به خواهان وارد شود که جبران این خسارات فقط با صدور دستور رفع مزاحمت ممانعت از حق امکانپذیر نباشد و زیاندیده جهت مطالبه خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق علیه فرد مزاحم اقامه دعوی نماید که در این تحقیق پس از بیان کلیاتی در خصوص شرایط تحقق مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا ، در خصوص شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ، ضمانت اجرا و عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از این دعاوی در این دو نظام حقوقی بحث خواهد شد.

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به کثرت و اهمیت این دعاوی ، تا کنون قوانین و مقررات متعددی در این خصوص تدوین گردیده است که همین امر باعث عدم وجود رویه قضایی واحد در محاکم قضایی کشور در خصوص نحوه رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به این دعاوی گردیده است ولی باید اذعان نمود که در قوانین وضع شده فقط به ضمانت اجرای رفع مزاحمت و ممانعت از حق اشاره گردیده و در خصوص نحوه جبران سایر خسارات ناشی از این دعاوی و شرایط تحقق مسؤولیت مدنی به طور مستقل قانونی وضع نشده است که ناچار باید به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی مندرج در سایر قوانین مراجعه شود.
در کامن لا پرونده های متعددی در این خصوص منتهی به صدور رأی گردیده است که علاوه بر صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، حکم به پرداخت سایر خسارات نیز گردیده است که مطالعه این آراء و معیارهای لازم جهت تحقق مزاحمت و ضمانت اجرای پیش بینی شده در کامن لا ، می تواند تا حدودی در رفع ابهامات و نواقص موجود در قانون کشورمان راه گشا باشد.

ج- هدف تحقیق
هدف از این تحقیق ، بررسی شرایط تحقق ، ضمانت اجرا و همچنین عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا جهت رفع نواقص و ابهامات موجود در قوانین و ایجاد رویه قضایی واحد جهت رسیدگی و صدور رأی در پرونده هایی با موضوعات فوق می باشد.

د- پیشینه تحقیق
در خصوص شرایط تحقق ، ضمانت اجرا و همچنین عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق و مقایسه آن با حقوق سایر کشورهای خارجی ، تا کنون کتاب و یا پایان نامه ای تدوین نگردیده است و از این جهت یک نوع تحقیق کاملا جدید در این زمینه محسوب می شود.

ه- مسائل تحقیق

مسأله اصلی:
شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا چیست؟

مسائل فرعی:
ضمانت اجرای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا چیست؟
2- عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا چیست؟

و- فرضیات

فرضیه اصلی:
در حقوق ایران ، مشروعیت تصرفات خواهان بر مال یا حق موضوع مزاحمت و ممانعت از حق و کلیه ارکان مسؤولیت مدنی شامل ورود ضرر ، فعل زیانبار (مزاحمت و ممانعت از حق) و وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارد شده و در کامن لا ، ذینفع بودن خواهان در ملک موضوع دعوی ، اثبات ورود خسارت به خواهان ، بر هم خوردن تعادل خواهان در استفاده و بهره برداری از ملک خود یا حق انتفاع و ارتفاق و…از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی می باشد.

فرضیات فرعی:
ضمانت اجراهای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران عبارت است از: رفع مزاحمت و ممانعت از حق و پرداخت خسارات وارده به خواهان از طریق دادن مثل یا قیمت اموالی که تلف یا ناقص گردیده اند و در کامن لا عبارت است از: پرداخت غرامات ، رفع مزاحمت و قرار منع.
عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران عبارت است از: معقول بودن عمل با توجه به موقعیت محلی ، قوه قاهره ، اجازه مقامات

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *