پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، مدل ساختاری، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات

دی ۲, ۱۳۹۷

…………………………………………………………………….16
2-3 اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………18
2-4 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….22
2-4-1 پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………22
2-4-2 پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………….24
2-6 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………25
2-5-1 کیفیت سیستم هوش تجاری و نحوه استفاده از اطلاعات………………………………………………………32
2-5-2 کیفیت سیستم هوش تجاری و کیفیت اطلاعات…………………………………………………………………..38
2-5-3 کیفیت سیستم هوش تجاری و ارزش تسهیم اطلاعات………………………………………………………….41
2-5-4 کیفیت اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات………………………………………………………………………44
2-5-5 ارزش تسهیم اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات……………………………………………………………..47
2-5-6 نحوه استفاده از اطلاعات بر استقرار سیستم هوش تجاری در بانک………………………………………..49
2-6 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………51
2-7 تحلیل مدل…………………………………………………………………………………………………………………………51
2-8 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………55
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….55
3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….55
3-4 روش نمونهگیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….56
3-5 روش گردآوری دادهها………………………………………………………………………………………………………….57
3-6 ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………….58
3-6-1 نحوه امتیازبندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….59
3-6-2 روایی…………………………………………………………………………………………………………………60
3-6-3 پایایی…………………………………………………………………………………………………………………62
3-7 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………….63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………66
4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….67
4-2-1 توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی…………………………………………………………………….68
4-2-1-1 جنسیت……………………………………………………………………………………………..69
4-2-1-2 سن……………………………………………………………………………………………………70
4-2-1-3 تحصیلات…………………………………………………………………………………………..71
4-2-1-4 سابقه کاری…………………………………………………………………………………………72
4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….73
4-3 بررسی نرمال بودن دادهها……………………………………………………………………………………………………..74
4-4 محاسبه همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………..78
4-3-1 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیههای پژوهش………………………………………..79
4-3-1 تحليل عاملي تائيدي…………………………………………………………………………………………….80
4-3-1-5 مدل ساختاری پژوهش…………………………………………………………………………81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….86
5-2 تفسیر یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………86
5-3 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پژوهش)……………………………………………………………………………………88
5-4 پیشنهادهایی برای سایر پژوهشها………………………………………………………………………………………….91
5-5 محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..91
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
پیوست اول………………………………………………………………………………………………………………………………..96
پیوست دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..101

فهرست جدولها
عنوان شماره صفحه
جدول1-1 تعيين متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………..9
جدول 3-2 مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفه ها……………………………………………………….58
جدول 4-1 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت…………………………
..
…………………………………………..67
جدول 4-2 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن………………………………………………………………………………68
جدول 4-3 تفکیک نمونه اماری بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………..69
جدول 4-4 تفکیک نمونه اماری بر حسب سابقه کاری……………………………………………………………………70
جدول 4-5 شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش……………………………………………..73
جدول4-6 آزمون کلموگروف – اسمیرنوف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………74
جدول4-7 آزمون کلموگروف – اسمیرنوف متغیر های پژوهش………………………………………………………..76
جدول 4-8 نحوه داوری میزان عددی ضریب همبستگی…………………………………………………………………79
جدول 4-9 نتایج آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………….80
جدول 4-27 نامگذاری کدهای مدل کلی پژوهش…………………………………………………………………………..82
جدول 4-28 شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………………..72
جدول 4-29 شاخصهای برازش مدل اصلاحی پژوهش…………………………………………………………………74
جدول 4-30 برآوردهای مدل نهایی پژوهش………………………………………………………………………………….84

فهرست شکلها
عنوان شماره صفحه
شکل 4-1 مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد………………………………………………………………..80
شکل 4-2 مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد……………………………………………………………………….81
شکل 4-3 مدل اصلاحی تحقیق با ضریب غیراستاندارد…………………………………………………………………..82
شکل 4-4 مدل اصلاحی تحقیق با ضریب استاندارد………………………………………………………………………..83

نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 4-1 تفکیک نمونه آماری بر اساس جنسیت…………………………………………………………………………67
نمودار 4-2- تفکیک نمونه آماری بر اساس سن……………………………………………………………………………..68
نمودار 4-3 تفکیک نمونه آماری بر اساس تحصیلات…………………………………………………………………….69
نمودار 4-4 تفکیک مشتریان بر اساس سابقه کار…………………………………………………………………………….70

چکیده:
مدیران شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی برای استقرار هوش تجاری اعلام نیاز میکنند، چراکه از طرق مختلف با

No Comments

Leave a Reply