Category Archives: پایان نامه مدیریت

تفرقه، بی بندو باری و بی تعهدی را به مردم الغا کند فرهنگی است ضعیف و درمقابل یک فرهنگ قوی توان مقابله نداشته و فرهنگ بیگانه آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد، چنین فرهنگی را فرهنگ ضعیف می نامند( علی احمدی،1382: 5).  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه باورها، انتظارات و ارزش های یادگرفته شده و تسهیم شده و مورد قبول اعضای یک شرکت که از یک نسل کارکنان به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگ سازمانی منعکس کننده و نشان دهنده ارزش های بنیانگذاران و ماموریت یک سازمان یا شرکت است. در واقع فرهنگ سازمانی به آن سازمان هویت می دهد: ” فرهنگ سازمانی عبارت است از آنچه که هستیم، آنچه که انجام می دهیم و آنچه که برایش تلاش می کنیم” ( علی احمدی،1382: 13). فرهنگ سازمانی دو مشخصه اصلی دارد، شدت و یکپارچگی. شدت (یا عمق) فرهنگی…

Read more

چارچوب کارت امتیازدهی متوازن به عنوان ابزاری کنترلی و نظارتی ایجاد شده است و به بهبود توجه ای ندارد (قلاینی و همکاران، 1997).  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت اگرچه کارت امتیازدهی متوازن چارچوب ارزشمندی است که نواحی مهم و حساس را برای ارزیابی ارائه می‌کند ، اما در مورد اینکه چگونه می‌توان شاخص‌های مناسب را پس از شناسایی معرفی کرد و در نهایت در جهت مدیریت سازمان به کاربرد، حرفی به میان نمی‌آورد. همچنین این مدل به جنبه رقبا هیچ‌گونه توجهی نمی‌کند و خواسته‌های تمامی ذی‌نفعان سازمان را در نظر نمی‌گیرد (نیلی و آدامز، 2002).6-3-2-2. فرایند کسب‌وکار (1996) چارچوب‌های توضیح داده‌شده تا بدین جا سلسله‌مراتبی – مدار هستند. چارچوب‌های دیگری نیز وجود دارند که مدیران را تشویق می‌کنند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند. برای مثال می‌توان «فرایندهای کسب‌وکار» را نام برد که توسط «براون» در سال 1996 پیشنهاد…

Read more

ساختار به روابط میان اجزا یک ” مجموعه سازماندهی شده” اشاره دارد. بدبن ترتیب ، مفهوم ساختار می تواند برای هر چیزی به کار برده شود. نظریه پردازان سازمان عمدتا دو نوع ساختار را مورد بررسی قرار می دهند: ساختار فیزیکی و ساختاراجتماعی.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت ساختار فیزیکی به روابط بین عناصر فیزیکی یک سازمان نظیر ساختمان ها و مکانهای جغرافیایی اشاره دارد. در تئوری سازمان ، ساختار اجتماعی به روابط میان عناصر اجتماعی نظیر افراد، پست ها و واحدهای سازمانی که متعلق به آنها هستند ( نظیر دپارتکان ها، بخش ها) اشاره دارد. در نظریه های کلاسیک و اولیه سازمان تصور می شد روابطی که ساختار اجتماعی یک سازمان را شکل می دهند، ایستا یا تکراری اند و تغییر، زمانی رخ می دهد که مدیریت حکم به طراحی مجدد ساختار سازمان دهد. تئوری سیستم های باز، ایده هایی درباره رشد و توسعه ارگانیکی…

Read more

عملکرد می تواند هدف اساسی موسسه در مقطعی از زمان و استراتژی آن در موقع دیگر باشد. افزون بر آن، با تبیین و تشریح بیشتر استراتژی و هدف های اساسی ، یک رابطه سلسله مراتبی بین آنها به وجود می آید، به این ترتیب که اجزای استراتژی در مراتب بالاتر مدیریتی هدف اساسی مراتب پایینتر سازمانی می شود. اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف…

Read more

میشود. مطالعات تجربی از جمله کائورانا و همکاران (1998) از ارزیابی عملکرد سازمان توسط مدیران استفاده میشود.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت 8-1- روش تحقیقپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. برای اطمینان از اعتبار صوری پرسشنامه، مدیران دانشگاه‌ها استفاده می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش اعتبار درونی پرسشنامه استفاده‌شده است.1-8- 1- نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌هابرای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده و پرسشنامهها از طریق فاکس و ایمیل به مدیران ارشد در دانشگاه‌های دولتی که لیست اسامی آن‌ها و اطلاعات تماس با مدیران آن‌ها درسایت این وزارت موجود هست. ارسال شد. پرسشنامه طراحی‌شده توسط محقق از طریق این اطلاعات برای تمامی دانشگاه‌های…

Read more

کمتری است.برای شرکتهایی که به دلیل اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد ارائه مجدد نموده اند ،کاهش در محتوای اطلاعاتی سود،قابل ملاحظه تر است.لی یو (2004)پژوهشی با عنوان تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر تغییر حسابرسان و مدیریت ارشد را انجام داد.نمونه آماری این پژوهش شامل 569 شرکتی بود که پس از ارائه مجدد اقدام به تغییر حسابرس خود نموده اند. نتایج نشان داد که اعلان ارائه مجدد به طور معنا داری موجب افزایش احتمال تغییر و عزل حسابرسان میشود.2-12-2 پیشینه داخلی  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت شریعت پناهی و کاظمی (1389) با مطالعه 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1378الی1386 به این نتیجه رسیدند که تجدید ارائه صورتهای مالی موجب کاهش محتوای اطلاعاتی سود میشود و شرکتهایی که عمدهترین دلیل صورتهای مالی تجدید ارائه شده آنها اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد است محتوای اطلاعاتی سود آنها کاهش یافته…

Read more

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت ه تجدید ارائه دارند. آمار نشان می دهد بیش از یک سوم ارائه مجددهای حسابداری درآمریکا مربوط به صنایع پیشرفته بوده است (وو،2002).2-3-1-2- ذخایربر اساس اصول حسابداری، شرکت میتواند برای بدهیهای قابل پیش بینی،برگشت از فروش و خدمات پس از فروش در حساب ها ذخیره منظور نماید. تخصیص نامناسب ذخیره احتمال وقوع تجدید ارائه صورت های مالی را افزایش خواهد داد. برای نمونه، در شرکت سان بیم علاوه بر مسائل مربوط به شناخت درآمد، یکی دیگر از دلایل ارائه مجدد صورتهای مالی سال 1998 ایجاد ذخیره نامناسب بود. این شرکت در سال 1996 اقدام به ایجاد ذخیره نمود تا زیان گزارش شده را افزایش دهد و ذخایر مازاد را در سال 1997 به سود منتقل کرد تا بتواند سود شرکت را متورم نماید(کروس و همکاران، 2004).2-3-1-3- ارائه بیش از واقع دارایی هامقوله ارائه مجدد صورتهای مالی شامل انعکاس بیش از حد…

Read more

خروج آنها و تقسیم بین سهامداران جلوگیری کند، ازراه های تامین مالی می توان به استقراض، انتشار سهام عادی و ممتاز، سودانباشته می باشد (جهانخانی، 1373).  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت گردش حسابرس:تغییرات حسابرس مستقل هر شرکت از دوره ای به دوره دیگر را گردش حسابرس و مسئولیت پذیری حسابرس نیز می نامند. در این پژوهش با اتکا به پژوهش هنس و همکاران (2010)، گردش حسابرس با استفاده از گزارشات سالیانه شرکت، استخراج و با استفاده از دو متغیر صفر و یک اندازه گیری شده است (هنس و همکاران، 2010).خلاصه فصلفصل اول هر پایان‌نامه، چارچوب کلی پژوهش را نشان می‌دهد. از این‌رو در این فصل به بیان مساله پژوهش که بررسی تاثیر مالکیت دولتی و نهادی متمرکز بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، اشاره شد. در ادامه اهمیت موضوع و دلیل ضرورت انجام تحقیق مورد بحث قرارگرفت و…

Read more

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت استان ها نیز مورد بررسی قرار داد و مطالعه کرد که آیا در سایر استان ها هم همین نتایج را در پی دارد.5-7- محدودیت های پژوهشهر تحقیقی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی روبرو می شود که لازم است آن ها را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها گام بردارد. انجام این تحقیق نیز با مشکلات متعددی مواجه بود که عمده آن ها عبارت بود از: – عدم دسترسی به تعداد بیشتر مطالعه های موردی انجام شده در خارج ازکشور به منظور افزایش تعمیم نتایج.– عدم همکاری بانک رفاه استان در جهت جمع آوری داده های مورد نیازعدم وجود آمار برخی از متغیرها به تفکیک فعالیت‌های بخش صنعت، از جمله تورم.منابع و منآخذاحسانفر، محمدحسین، تلیک، روجا ( 1392). ارزیابی تاثیر اعتبارات شبکه بانکی در توسعه فرصت های کسب و کار و اشتغال در بخش صنعت…

Read more

همین دلیل به طور گسترده از همانباشتگی به منظور آزمون نظریههای اقتصادی و تخمین پارامترهای بلندمدت استفاده میشود.آزمون همانباشتگی به هنگام استفاده ازداده های پانل، عموماً به روش پیشنهادی پدرونی انجام میشود. آزمون همانباشتگی انگل-گرنجر (1987) بر مبنای آزمون مانا بودن باقیماندههای رگرسیون، هنگامی که متغیرهای معادله معادله رگرسیون انباشته از درجه یک یا I(1) است صورت میگیرد.اگر متغیرها همانباشته باشند، پس باید باقیماندههای آنها I(0) یا انباشته از درجه صفر شوند. از طرفی، اگر متغیرها همانباشته نباشند، باقیمانده I(1) خواهد بود. (همان منبع)  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت مفهوم اقتصادی همجمعی آن است که وقتی دو یا چند متغیر سری زمانی براساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می شوند تا یک رابطه تعادلی بلند مدت را شکل دهند، هر چند ممکن است خود این سری های زمانی دارای روند تصادفی بوده باشند (ناپایا باشند)، اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال می…

Read more

10/76