Category Archives: پایان نامه های روانشناسی

پژوهش……………………………………………………………………………….. 16 1-4 – اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 19 1-4- 1-اهداف کلی پژوهش…………………………………………………………………………………. 19 1-4- 2- اهداف ویژه پژوهش………………………………………………………………………………… 19 1-5- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… 21 1-5-1- فرضیه های کلی پژوهش…………………………………………………………………………. 21 1-5-2- فرضیه های ویژه پژوهش…………………………………………………………………………….. 21 1-6- تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….. 23 1-7 -تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………. 26فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 30 2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………… 32  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-3- فلسفه‌اموزش علوم تجربی از دیدگاه برنامه قصد شده…………………………………………. 35 2-4 –منابع برنامه‌اموزش علوم در کشور ایران…………………………………………………………….. 37 2-5- اهداف کلی در برنامه قصد شده…………………………………………………………………………. 38 2-5-1- دانسته های ضروری در برنامه قصد شده…………………………………………………….. 38 2-5-2- مهارتهای ضروری……………………………………………………………………………………. 39 2-5-2-1- مشاهده……………………………………………………………………………………………. 39 2-5-2-2-جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………. 40 2-5-2-3-برقراری ارتباط……………………………………………………………………………………. 41 2-5-2-4-اندازه گیری………………………………………………………………………………………. 42 2-5-2-5-کاربرد ابزار………………………………………………………………………………………….. 43 2-5-2-6-پیش بینی و فرضیه سازی……………………………………………………………………… 44 2-5-2-7- مفهوم تفسیر یافته ها و نتیجه گیری ………………………………………………………. 45 2-5-2-8- طراحی تحقیق……………………………………………………………………………………… 46 2-5-2-9 مهارت های…

Read more

(2006) تحقیقی را با عنوان برنامه بهبود کیفیت علمی: کاربرد بهبود کیفیت به عنوان ابزاری برای اعتبارسنجی آموزش پرستاری انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از مدل معروف برنامه بهبود کیفیت آموزش (AQIP) می‌تواند دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها را قادر سازد تا به موازات مدل‌های دیگر بهبود مستمر کیفیت، به اعتبارسنجی خود بپردازند. چن و همکاران (2008) تحقیقی را با عنوان بررسی تأثیر توانمندی دانش سازمانی و قابلیت جذب دانش بر عملکرد سازمان در مؤسسات صنعتی تایوان انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که در صنایع پیشرفته، توانمندی دانش سازمانی و قابلیت جذب دانش تأثیر مثبت و به سزایی بر عملکرد سازمان دارد.مورویک و پرودان (2008) در پژوهشی با عنوان تأثیر قابلیت جذب سازمانی بر تولید و فرآیند نوآوری بیان کردند که قابلیت جذب سازمانی تأثیر مثبتی بر تولید و فرآیند نوآوری دارد . چه و همکاران (2009) تحقیقی با عنوان ارزیابی تفاوت بین کارخانه‌ها و سازمان‌های خدماتی…

Read more

اثربخش در زمینه اندازه گیری و ارزیابی یادگیری دانشجویان و استفاده از ابزارهای تفسیری اثربخش که نتایج را به شیوه ای مؤثر برای برنامه ریزی های منسجم در دانشگاه ارائه می دهد . کمسیون عالی یادگیری (2003) بیان می کند که مدل بهبود کیفیت علمی به شکل مؤثری اهمیت ارزیابی ، چشم انداز ، چارچوب و هدف را افزایش می دهد .هدف اصلی این برنامه کمک به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی به منظور بهبود عملکردها و ارتقاء اثربخشی آنها می باشد . این مدل چشم اندازهای دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی را در فرآیندها ، نتایج و فرصت ها به منظور بهبود مستمر به کار می برد . فرآیند مربوط به این مدل اعتباربخشی ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را در آماده شدن برای آینده و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به منظور تصمیم گیری ، یاری می دهد . این فرآیندها با خود ارزیابی فرصت های دانشگاه…

Read more

تحولات سریع را در نظر گرفته ، به گونه ای که از طریق سرمایه فکری به منفعت دست یابند (برنامه ملی کیفیت بالدریج ، 2012 ) .یکی از عوامل مهمی که باعث ارتباط این مدل با برنامه بهبود کیفیت علمی شده ، این است که کمسیون عالی یادگیری(2003) ، فرآیندهای اعتباربخشی مربوط به مدل بهبود کیفیت علمی را براساس معیارهای 5 گانه مدل کیفیت بالدریج تدوین کرده و توسعه داده است . بر مبنای این معیارها ،کمسیون عالی یادگیری ، اهداف خاصی را برای مدل بهبود کیفیت علمی تدوین کرده است که تحقق این اهداف ، منافعی را برای نهادهای آموزش عالی حاصل می کند بنابراین می توان انتظار داشت که این اهداف از طریق اعتباربخشی به شیوه مدل بهبود کیفیت علمی محقق شود . اهداف و فلسفه ایجاد مدل بهبود کیفیت علمی در زیر اشاره شده است :1-کمک به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عضو به منظور بهبود عملکرد…

Read more

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند بیشاپ و همکاران ( 2011)براساس مطالب ذکر شده در این قسمت…

Read more

مرتبط با کیفیت و ارزش دانشگاه ها و نهادهای اعتباربخشی(کمیسیون عالی یادگیری ، 2012) .اصول و فرآیندهای بهبود کیفیت چارچوب و اساسی برای برنامه بهبود کیفیت علمی هستند و مجموعه ساختارمندی از اهداف ، شبکه ها و فعالیت های پاسخگویی را فراهم می آورند. فرآیندهای مربوط به برنامه بهبود کیفیت علمی اساسی در جهت اندازه گیری توانایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور بهبود در عرصه های خاص هستند که حداقل یکی از این فرآیندها باید به عنوان یک الویت برای ارتقاء و ارزیابی یادگیری دانشجویان تشخیص داده شود . فرآیند های مربوط به ارزیابی یادگیری دانشجویان با اصول مدیریت کیفیت جامع در زمینه هایی مانند داده های قابل اندازه گیری ، کاربرد ابزارهای کیفیت و کاربرد مدل برای فرآیندها و بهبود مستمر ترکیب می شود (کمیسیون عالی یادگیری ، 2003) .مدل برنامه بهبود کیفیت علمی با دیگر مدل های سنتی اعتباربخشی تفاوت دارد . زیرا این مدل…

Read more

نهایی خود استفاده کند . از این رو این نوع قابلیت جذب در سطح سازمان صورت می گیرد . بعضی از پژوهشگران بر قابلیت جذب نسبی تأکید دارند و بین قابلیت جذب مطلق و نسبی تفاوت قائل شده اند (کیم و اینکپن ، 2005). 2-10-4 قابلیت جذب نسبی این شکل از قابلیت براساس مدل قابلیت جذب کوهن و لونیتال(1990) تدوین شده است که معتقد بودند قابلیت جذب عبارت است از توانایی سازمان ها برای شناسایی ، کسب و به کارگیری ارزش های جدید ، دانش و اطلاعات خارجی در فرآیندها و محصولات نهایی خود . این تعریف به طور مختصر مراحلی را که در فرآیند یادگیری بین سازمانی قرار دارد را در خود جای داده است . آنان معتقد بودند که عملکرد یادگیری زمانی ارزشمند است که هدف یادگیری با آنچه که قبلاً آموخته شده مرتبط باشد .کوهن و لونیتال قابلیت جذب را به عنوان یک مفهوم در سطح سازمان…

Read more

بین دو شخص در حد یک گفت و گو . 2- ارتباط بین یک شخص با جمعی از افراد مثلاً سخنرانی یک شخص برای گروهی از افراد . 3- ارتباط بین جمعی از افراد با یک شخص مثلاً گروهی از نویسندگان درحال صحبت با یک شخص از طریق کتاب هایشان . 4- ارتباط بین جمعی از افراد با جمعی از افراد دیگر . در فرآیندهای ذکر شده یکی از سه کانال ارتباطی زیر مورد استفاده قرار می گیرد : 1- چهره به چهره : بدون رسانه و از طریق گفت وگو 2- چهره به چهره : از طریق تکنولوژی رسانه ای 3- از طریق اسناد مکتوب . شکل 2-7 مدل لی و الهوامد را نشان داده است .   اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها…

Read more

و بخش‌های جامعه نیز خواهد شد. در حقیقت، دانشگاهها بازتاب پیشرفت پیشرفت دانش محور کشور و توانمندی آن در مدیریت سرمایه‌های انسانی و رشد و تعالی آنها هستند.دانشگاه نهادی است که با تمام حوزه و سطوح جامعه ارتباط‌های وسیعی دارد و حلقه اتصال بیشتر سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی به شمار می‌رود از این رو تسهیم دانش در دانشگاهها و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی، به عنوان عنصر کلیدی موفقیت در دستیابی به اهداف سازمان نقش مهمی برعهده دارد (سهرابی و همکاران ، 1389). تسهیم دانش فرآیندی مهم در سازمان‌ها محسوب می‌شود زیرا از طریق آن ایده‌ها و فرصت‌های جدیدی از طریق اجتماعی ساختن و تبدیل افراد به کارکنان دانشی به وجود می‌آید (گرانت ، 1996).فرهنگ تسهیم دانش براساس اعتماد ایجاد می‌شود. به عبارت روشن تر، اعتماد برای اطلاع رسانی، مشارکت دادن و ترغیب افراد سازمانی در طی تغییرات سازمانی مورد نیاز ضروری است. فرهنگ تسهیم دانش، فرهنگی است که در آن…

Read more

پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مؤلفه انگیزش کارکنان ) 105جدول 4-11 : تحلیل توصیفی پرسشنامه بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مؤلفه درک نیازهای دانشجویان ) 106جدول 4-12 : تحلیل توصیفی پرسشنامه بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مؤلفه کمک به یادگیری دانشجویان) 107جدول 4-13 : تحلیل توصیفی پرسشنامه بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (مؤلفه رهبری و ارتباطات) 108جدول 4-14 : تحلیل توصیفی پرسشنامه بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (ارزش قائل شدن برای افراد) 109جدول 4-15 : تحلیل توصیفی پرسشنامه بهبود کیفیت علمی در دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد اسلامی واحد خوراسگان (حمایت از فعالیت های سازمان) 110جدول 4-16 : خلاصه نتایج…

Read more

20/58