Leave a Comment on دانلود تحقیق حقوق در مورد شرکت تأمین سرمایه
ادمه مطلب دانلود تحقیق حقوق در مورد شرکت تأمین سرمایه
Posted in پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق حقوق در مورد شرکت تأمین سرمایه

قبول نمودهاند. در این توافق، فروشنده میپذیرد که دارایی موردنیاز مشتری را خریداری نماید و آن ‌را به قیمتی بالاتر…

Leave a Comment on دانلود تحقیق حقوق در مورد ﺧﺪﻣﺎﺕ
ادمه مطلب دانلود تحقیق حقوق در مورد ﺧﺪﻣﺎﺕ
Posted in پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق حقوق در مورد ﺧﺪﻣﺎﺕ

همین دلیل است که بایع حق فسخ عقد را ندارد، زیرا علی الاصول او باید از مقدار مبیع آگاه باشد…

Leave a Comment on دانلود تحقیق حقوق در مورد مبانی مشروعیت
ادمه مطلب دانلود تحقیق حقوق در مورد مبانی مشروعیت
Posted in پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق حقوق در مورد مبانی مشروعیت

می شود و مالاً وصف تملیکی بودن بیع، منحصر به بیع عینِ معین می گردد. برخی از محققان معتقدند: ملکیتی…

Leave a Comment on دانلود تحقیق حقوق در مورد بانکداری اسلامی
ادمه مطلب دانلود تحقیق حقوق در مورد بانکداری اسلامی
Posted in پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق حقوق در مورد بانکداری اسلامی

نظرات فقهی ـ حقوقی و سابقه تاریخی استفاده از قرارداد استصناع، بیانگر آن است که این قرارداد، عقـد است و…

Leave a Comment on پایان نامه رشته حقوق : فناوری اطلاعات
ادمه مطلب پایان نامه رشته حقوق : فناوری اطلاعات
Posted in پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رشته حقوق : فناوری اطلاعات

توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و مجدداً رویه به حالت سابق بازگشت. برای بهتر روشن شدن موضوع…

Leave a Comment on پایان نامه رشته حقوق : نشریات الکترونیکی
ادمه مطلب پایان نامه رشته حقوق : نشریات الکترونیکی
Posted in پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رشته حقوق : نشریات الکترونیکی

فیلترشکن برای شخص دیگری بفرستد، مرتکب توزیع شده است؟ یا این امر در زمره ارتباط خصوصی آن فرد قرار می‌گیرد؟…