Blog

نوباوههیچمشاهدهمشاهدهمصاحبه با والدینمشاهده خانوادهمصاحبه با والدین مصاحبه با والدین شاخص های فیزیولوژی فهرست استرس فرزندپروری 155 کودک پیش دبستانیهیچمشاهدهمشاهدهمصاحبه با والدینمشاهده خانوادهمصاحبه با والدین شاخص های فیزیولوژیک مقیاس VAS ( تصاویر)مصاحبهمشاهده ساختار یافته 156مصاحبه با خانواده نگاره ی نمای بیرونی بدن 157نقاشی تصاویرفهرست استرس فرزندپروری کودک دبستانیمقیاس وارنی / تامسون 158مشاهدهمشاهدهمصاحبه با والدین و کودکمشاهده خانوادهمصاحبه با والدین شاخص های فیزیولوژیک مصاحبه ی سبک مقابله مصاحبهمشاهده ساختار یافتهمصاحبه با خانوادهفهرست تاثیر بیماری159 مصاحبه ساختار یافتهVAS (دو بعدی)نگاره نمای بیرونی بدننقاشی تصاویر مقیاس CHCAQ چک لیست صفت 160مقیاس های CMAS, CDIفهرست استرس فرزند پروریجایگاه کنترل سلامتی کودک 161نوجوانمقیاس وارنی / تامسونمشاهدهمشاهدهمصاحبه با والدین و نوجوانمشاهده خانوادهپرسش نامه ی سبک های مقابله 162 مصاحبهشاخص های فیزیولوژیک فهرست تاثیر بیماری مصاحبه ی ساختار یافتهVAS (دو بعدی)نگاره ی نمای بیرونی بدنمشاهده ی ساختار یافتهمصاحبه ی انفرادی و خانوادگیجایگاه کنترل سلامتی چک لیست صفتمقیاس CMAS , CDI CHCAQ مقیاس MMPI به طور کلی همان طور…

Read more

کورتیزول، کاتکول آمین ها، گلوکاگون و هورمون رشد). این وضعیت ممکن است تسهیل گر بهبودی کودک باشد اما عوارضی را هم به دنبال دارد. اناند 141 (1993) واکنش ها ی استرس آمیز نوزادان و کودکان کوچک را نسبت به عمل جراحی به طور جزیی شرح داد. این واکنش های استرس آمیز، با مصرف ضد دردهای اپیود142 و با توجه به تاثیرات چند گانه ای که بر هیپوتالاموس دارند، کاهش می یابد. با این وجود، بررسی این واکنش ها برای سنجش درد مورد استفاده قرار نمی گیرد. مطالعات مختلف کودکان و نوزادان نشان داده اند که آزاد سازی هورمون کورتیزول فقط درهنگام درد اتفاق نمی افتد بلکه در بسیاری از شرایط دیگر رخ می دهد. ممکن است سطح کورتیزول پلاسما در طی جراحی های کوچک افزایش پیدا کند. با این وجود، ممکن است تغییرات اندک این هورمون در طی روش های درد آور پزشکی غیر قابل شناسایی باشد. با القای مصنوعی…

Read more

درد، در فهم ناتوانی کودکان اهمیت بسزایی دارد، اما در رابطه با تداوم درد و ناتوانی کودکان، فاکتورهای دیگری هم تاثیر گذارند. به نظر می رسد که از میان فاکتورهای مختلف، فاکتورهای مهمی مثل، فاجعه سازی درد، مولفه ی برجسته ای در سازگاری کودکان و بزرگسالان نسبت به درد، می باشد. مطالعات مختلفی ارتباط بین فاجعه سازی درد و پیامدهای نامطلوبی مثل شدت درد و ناتوانی را نشان داده اند. اما چند مساله هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. اول اینکه اکثر این مطالعات به صورت طرح های مقطعی است. دوم اینکه، اگر چه می دانیم ارزیابی فاجعه آمیز در همان ابتدای زندگی به وجود می آید، اما تاکنون مطالعه ای در رابطه با فاجعه سازی کودکان و نقش آن در تداوم درد و ناتوانی، صورت نگرفته است. تحقیقات مختلفی ارتباط بین اثرات خاص فاجعه سازی درد و سایر متغیرهای مرتبط با پریشانی، مثل اضطراب صفت – که به عنوان…

Read more

کشیده باشد. علاوه بر این، ممکن است کودکان بدون هیچ گونه شواهدی دال بر آسیب یا ضایعه بافتی، درد مستمر را تجربه کنند (گچل، ترک64، 1381) مدل زیستی روانی اجتماعی درد مزمن، غالبا برای شرح چگونگی تاثیرگذاری مولفه های درونی و بیرونی چندگانه بر درد مزمن کودکان و نوجوانان، به کار می رود. مطابق با این مدل، درد مزمن، به عنوان یک پدیده ی تعدیل شده از طریق مولفه های فیزیولوژی، روان شناختی، اجتماعی و محیطی، تعریف می گردد (سیمونز65 و همکاران،2008). آنچه کودکان می فهمند، آنچه انجام می دهند و آنچه احساس می کنند همگی می تواند بر درد آنها اثر عمیقی بر جای گذارد. عوامل شناختی شامل فهم (دریافت) کودکان از منشا درد، توانایی آنها برای کنترل آنچه روی خواهد داد و انتظارات کودکان در زمینه ی کیفیت و قدرت دردی که تجربه خواهند کرد، است. برخی از عوامل مثل سن، جنس، سطح شناختی، تجربیات قبلی در مورد…

Read more

چکیده هدف پژوهش حاضر طراحی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) و کارآزمایی بالینی آن بر روی کودکان 7 تا 12 ساله، بوده است. بر این اساس، تحقیق حاضر در دو مرحله انجام شد: در مرحله ی اول، برای طراحی پروتکل، منابع مرتبط با درمان پذیرش و تعهد و درمان های روان شناختی کودکان، مورد وارسی قرار گرفتند. از سوی دیگر گرته اولیه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان، به همراه مشورت با اعضای انجمن علوم رفتاری و بافتاری، مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب در مرحله نخست، پروتکل یادشده، بر اساس گام های هشتگانه با تکالیف والدین و کودکان شکل گرفت. سپس در مرحله ی دوم، این پروتکل مورد کارآزمایی بالینی قرار گرفت. هدف مرحله ی دوم، تعیین تاثیر راهنمای یاد شده بر میزان انعطاف پذیری، کیفیت زندگی و عملکرد آزمودنی های گروه آزمایش بود. بدین منظور، ابتدا با توجه به…

Read more

sport management, Human Kinetics pub.44. Bristow, D. N., & Sebastian, R. J. (2001). Holy cow! Wait’til next year! A closer look at the brand loyalty of Chicago Cubs baseball fans. Journal of consumer marketing, 18(3), 256-75. Retrieved from ProQuest database.45. John, D. (2006). Strategic brand management on the cutting edge: building leveraging identifying and protecting brands. Institute for research in marketing’s Carlson on branding, university of Minnesota.46. Bauer, H. H., Stokburger-Sauer N. E., & Exler s. (2008). Brand Image and Fan Loyalty in Professional Team Sport: A Refined Model and Empirical Assessment. Journal of Sport Management, 22, 205-226.47. Kunkel, T., Funk, D., & Hill, B. (2011). Development of a league brand association model. 19th conference of the European Association for sport management, 141-142.48. Gladden, J.M., & Funk, D.C. (2002). Developing an understanding of brand asoociations in team sport: empirical evidence from consumers of professional sport. Journal of Sport Management, 16(1),54-81.49.…

Read more

که بازیکنان و مربیان محبوب و باکیفیت خارجی تاثیر بسیاری در آگاهی و تصویر برند دارند در صورت همراستا بودن با فلسفه باشگاه خرید این افراد به ارتقای برند سازمان کمک می نماید.• از آنجا که واحدهای روابط عمومی تصویرکننده وجهه سازمان در جامعه می باشند، لذا استخدام و به کارگیری افراد متخصص در این زمینه توصیه می شود.• ایجاد واحد تخصصی بازاریابی برای باشگاه ها و لیگ با استفاده از افراد متخصص برای ارتقای برند و برنامه ریزی برنامه های ترفیعی توصیه می گردد. با توجه به مقتضات می توان از برون سپاری برنامه های بازاریابی به شرکت های تخصصی بازاریابی استفاده نمود.• جمع سپاری برخی امور غیرفنی به هوادران با درگیر کردن هر چه بیشتر طرفداران در مسایل باشگاه، وفاداری و تعهد آن ها رانسبت به برند ارتقا می بخشد.• به منظور ارتقای برند بایستی به تحلیل بازار پرداخت و بازار هدف را تعیین نمود و برای اهر…

Read more

اصلیعقد قراردادهای بلند مدت با بازیکنان با کیفیت ومحبوب برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی برای ارتقا سطح دانش بازیکنان، مربیان و سایر عواملعدم تبادل بازیکن با رقبای سنتیتعیین مدیر با تجربه، علمی و با فکر اقتصادیدوری از حواشی رسانه ای عوامل باشگاهحفظ جایگاه و شان باشگاه از سوی عواملفرهنگایجاد اتحادیه باشگاهی منسجم و برخورد با برنامه های تخریبی رسانه هاتدوین برنامه فرهنگی جامع فوتبال در سطح فدراسیون و سازمان لیگتدوین برنامه های بازاریابی و ترفیعی برای جذب سایر اقشار جامعه به فوتبال و استادیوم ها توسط لیگ و باشگاه(به جز طبقات پایین)تدوین برنامه های فرهنگی مناسب در راستادیوم ها برای جهت دهی رفتار تماشاگران توسط افراد متخصصتدوین استانداردهای رفتار حرفه ای اهالی فوتبالایجاد واحدهای تحقیقی در باشگاه ها و لیگ توسط افراد متخصصتدوین برنامه ها و استانداردهای لازم برای یکسان سازی رفتار و برخورد باشگاه ها برای ایجاد فرهنگ هوادار بودن(فرهنگ اعتراض، حمایت و خرید)استفاده از…

Read more

ها، استفاده از برند و تخریب برند)پارادایم کد گذاری محوریدر فرایند کد گذاری محوری، مقوله “مدیریت استراتژیک برند باشگاه فوتبال” به عنوان پدیده محوری در نظر گرفته شد و مقوله های به دست آمده در خانه های پاردایم تحقیق داده بنیان جاسازی شد. بدین ترتیب که بخش های شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تدوین گردید. جدول 4- 9 نتایج کدگذاری محوری (پارادایم داده بنیاد) در خصوص مدیریت برند باشگاه جزئیات خانه های پارادایم کد گذاری محوری شرایط علی: در این بخش علل اهمیت پدیده اصلی مورد بررسی (مدیریت استراتژیک برند باشگاه فوتبال) شناسایی گردید.جدول 4- 10 شرایط علی کدگذاری محوریشرایط علیافت وضعیت فنی و جایگاه فوتبال لیگ و کشورتضعیف تصویر فوتبال در بین جامعهکاهش محسوس تماشاچیان استادیوم هاجذب، حفظ و وفاداری هوادارتوانایی تبدیل شدن به فرابرند(تجربی بودن فوتبال، ارتباط داشتن فوتبال با احساسات)درآمدزایی(جذب رسانه، جذب اسپانسرها و امور تبلیغاتی)علل اهمیت مدیریت استراتژیک برند…

Read more

دست امده توسط متخصصیم و صاحنظران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تایید گردید. توصيف و تجزيه داده‌ها يکي از مراحل مهم در هر فرايند پژوهشي است. در اين فصل به تحلیل داده‌های خام پژوهش و استخراج نتايج پرداخته می‌شود. با توجه به کیفی بودن روش تحقیق و استفاده از شیوه داده بنیاد، در اين فصل نتایج کد گذاری در 3 حیطه باز، محوری و انتخابی تدوین شده است. در نهایت الگوی های مستخرج از تحقیق ترسیم شده است. نتایج کد گذاری بازدر فرایند کد گذاری باز مصاحبه های انجام گرفته در مجموع تعداد 214 نشان شناسایی گردید که در اولین مرحله کدگذاری با توجه به نزدیکی موضوعی و مفهومی در 22 طبقه به شرح زیر دسته بندی شدند. جدول 4- 8 نتایج حاصل از کدگذاری باز در خصوص مدیریت برند باشگاهمفاهیمنشان ها1. بازار مشتری1. شناسایی انواع مشتری (هوادار، اسپانسر، رسانه، همکار، …)2. ضعف در شناخت بازار هوادار3. شناسایی…

Read more

700/840