Tag Archives: افزوده اقتصادی

اسکاندیا یک شرکت خدمات مالی سوئدی است که بدلیل جلودار بودن در امر اندازه گیری دانش خود به خوبی برجسته شده است. اسکاندیا برای اولین بار بصورت داخلی گزارش سرمایه فکری خود را توسعه داد و در سال ۱۹۹۴ بعنوان اولین شرکت بزرگ، گزارش سرمایه فکری خود را به پیوست صورتهای مالی سنتی به سهامداران عرضه کرد. اسکاندیا بطور وسیعی ابزارها و روشهای مختلف اندازه گیری سرمایه فکری را تجربه کرد و سرانجام ابزار اندازه گیری خاص خود را تحت عنوان جهتیابی اسکاندیا به همراه مدل ایجاد ارزش مربوط توسعه داد. ادوینسون بعنوان معمار مباحث ابتکاری فوق در شرکت اسکاندیا، یک مدل جامع و پویای گزارشدهی سرمایه فکری که جهت یابی اسکاندیا نام داشت را با پنج حوزه مالی، مشتری، فرآیندی، توسعه و نوسازی و انسانی مطرح نمود(ادوینسون، ۱۹۹۷).۷-۶-۱-۲) حسابداری و هزینهیابی منابع انسانی[۲۴]این روش که توسط جوهانسون توسعه داده شد، هزینه های مرتبط با اثرات مخفی منابع انسانی که…

Read more

سعیدی و پقه(۱۳۹۰) بررسی رابطه بین تغییرات نرخ بهره با، بازده و سودآوری بانک ها و موسسات مالی در بورس اوراق بهادار تهران را انجام داده است. در این پژوهش به بررسی ارتباط بین تغییرات نرخ بهره با بازده و سودآوری موسسات مالی در بورس اوراق تهران پرداخته شده است. نتایج رگرسیونی نشان داد که نرخ بهره اسمی متغیر اثرگذاری بر روی بازده سهام موسسات مالی می باشد و بین تغییرات نرخ بهره اسمی و بازده سهام موسسات مالی ارتباط معکوس وجود دارد. همچنین نتیجه بین تغییرات نرخ بهره واقعی و بازده سهام موسسات مالی ارتباط معکوس و معناداری وجود ندارد. بطور کلی اینکه نتایج تحقیق نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران بین تغییرات نرخ بهره با سودآوری موسسات مالی ارتباط معکوس وجود دارد.سپهوند (۱۳۸۹) در تحقیق خود به بررسی این سوال پرداخته که آیا (( خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای خصوصی‌سازی شده در بورس اوراق…

Read more

ج- ساختار سپرده ها[۱۷]بانکهایی که سودآوری بالایی دارند، سپرده های دیداری بیشتری نسبت به سایر بانکها جذب کرده‌اند. ساختار سپرده‌ها تاثیر قابل توجهی بر عملکرد دارد. حجــم زیادی از سپرده‌های این بانکها سپرده‌های محوری[۱۸] است که معمولاً برداشت قابل توجــه از آنها غیــر محتمل است. بخش دیگر، سپرده های افراد و موسسات کوچک است که ممکن است نسبت به حسابهای سپرده با مبلغ بالا، وفادارتر باشند.د- بهرهوری کارکنان[۱۹]بانکهای موفق معمولاً سرانه دارایی و سود خالص بالاتری دارند. یکی از سیاستهای موفق در این رابطه داشتن سیستم انگیزشی مناسب و کارآ می باشد تا کارکنان با بهره وری بالاتر حقوق و مزایای بیشتری دریافت کنند. وجود سیستمی مناسب با قابلیت اندازه گیری متغیرهای کلیــــدی موثر در بهره وری به نحوی که قادر باشد تفاوت های معناداری ایجاد نماید، ابزار اصلـی اجرای این خط مشی می باشد.هـ- اهرم مالیاستفاده از اهرم مالــی[۲۰] (کاربرد بهینه منابع بدهی جهت تامین مالــی در مقابل اتکاء زیاد به…

Read more

3/3