Tag Archives: سلسله مراتبی

۲۰-۱-۲) مدلهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانیموضوع ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گستردهای است که دامنه وسیعی از رشتهها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بودهاند و گزارشها و مقالات جدیدی درباره آن نوشته شده است. به علاوه بازار نرم افزارهای کاربردی در این زمینه نیز رشد بسیاری کرده است. اما با وجود مدلها و چارچوبهای فراوان در این زمینه برخی مدلهای مفهومی، محققان بیشترین اثر را بر روی شکلدهی این زمینه خاص داشتهاند که در این مقاله به معرفی برخی از این چارچوبها و نقاط قوت و ضعف هر یک خواهیم پرداخت. اما به منظور بررسی مدلهای ارزیابی عملکرد ارائه تعریفی از آن ضروری است.ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد(آذر، درویشی، ۱۳۸۶):اهداف استراتژیک: که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست.اهداف ارتباطی: که شامل…

Read more

فشرده‌سازی معمولاً همراه با گمشدگی اطلاعات است. کد کردن فریم Fi با استفاده از فریم Fi-1، باعث بوجود آمدن کمی اعوجاج می‌شود و همینطور کد کردن فریم Fi+1 با استفاده از فریم Fi (که خود دارای کمی اعوجاج است) باعث اعوجاج بیشتر می‌شود. در فرآیند انتقال داده‌ها نیز ممکن است تعدادی بیت گم شوند.در نتیجه به مرور شاهد خطاهای تجمعی خواهیم بود. به همین دلیل نیاز به استفاده مکرر از intra-فریم‌ها در توالی ارسالی می‌باشد. intra-فریم‌ها با I و inter-فریم‌ها با P[26] نشان داده می‌شود.می‌توان یک فریم دیگر را در نظر گرفت که هم بر اساس فریم قبلی و هم بر اساس فریم بعدی کد می‌شود. کند بودن کدگذار[۲۷] اهمیت چندانی ندارد ولی کدگشا[۲۸] باید سریع باشد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز برای پخش را به موقع آماده نماید. معمولاً کدگشاها دارای چندین مدار هستند که به طور همزمان در حال کدگشایی از چندین فریم هستند. فرض کنید کدگذار فریم ۲ را بر اساس هردو فریم…

Read more

کاستلی،پسنتی. و اکوویچ[۱۴۷](۲۰۰۴)، یک مدل ارزیابی عملکرد یک سیستم سلسله مراتبی با یک یا دو سطحی را ارائه کرده اند. برای یک سیستم تک سطحی، عملکرد سیستم نسبت جمع خروجی به جمع ورودی می باشد. نظریه مشابهی برای سیستم های دو سطحی، می تواند تعمیم یابد. دو حالت در این مطالعه، بحث شده اند، که یکی تعدیل وزنی و دیگری تعدیل جریان می باشد.(کائو ۲۰۱۴)کوک ، چا، دویل وگرین[۱۴۸](۱۹۹۸)، مورد بررسی قرار گرفته است. مرکز نظارت دارای چندین بخش می باشد و هر بخش دارای چندین زیر مجموعه می باشد. آن ها ۱۰ نیروگاه کانادایی، شامل ۴۰ واحد قدرت برای شرح لایه ۱، مورد استفاده قرار دادند.(کائو۲۰۱۴)فار وپریمونت[۱۴۹] (۱۹۸۴)، یک مدل فاصله را برای ارزیابی، شرکت های دارای چند واحد، را ارائه دادند و کائو(۱۹۹۸)، آن را برا ی ارزیابی عملکرد، ۸ ناحیه در تایوان به کار بستند، که دارای ۳۴ محافل تابع کار(فرآیند) می باشد. نظره پایه، ارزیابی عملکرد هر…

Read more

تسی و مار مولینر[۱۱۵](۲۰۰۲)، عملکرد امور بحرانی بیمارستان در آمریکا در ۵ دسته پزشکی، جراحی، زایمان، روانپزشکی و بقیه کارها، با استفاده از مدل ارزیابی فاصله فرآیند، مورد بررسی قرار داده اند.دیز- تیسیو و منسبون[۱۱۶](۲۰۰۲) از ایده بیسلی (۱۹۹۵)، مار مولینرو(۱۹۹۶)، و مار مولینرو و تسی[۱۱۷](۱۹۹۷) را ، برای آنالیز عملکرد، خدمات پلیس اسپانیا، مورد استفاده قرار دادند. خدمات به بخش های جرائم و حفاظت و حفظ نظم، با تعداد پلیس ها به عنوان یک ورودی مشترک و مشاهدات که از ۴۷ مرکز استان ها برای ارزیابی جمع آوری شدند، تقسیم بندی کرده اند.چاو[۱۱۸](۲۰۱۰)، تابع های شرکت های مالی بانک ها، بیمه، امنیتی و بقیه را تقسیم بندی کرده اند، و عملکرد ۱۲ شرکت مالی در تایوان را ارزیابی کرده اند. ورودی های مشترک را برای پیدا کردن مناسب ترین سهم برای هر فرآیند در اندازگیری ها گنجانده اند.ارزیابی های فاصله جهت دار نیز برای ارزیابی عملکرد برا ی سیستم…

Read more

سبک هویت هنجاریسبک سردرگم/اجتنابی ۷۴/۰۵۶/۰۸۱/۰ خلاقیتبالندگیتعهد در پرسشنامهی سلامت اجتماعی در خرده آزمون پذیرش اجتماعی سوال ۶ با توجه به این که پایایی در صورت حذف سوال از پایایی کل این خرده آزمون بیشتر است (۵۴/۰>51/0) این سوال مشکل دار است و همچنین در خرده آزمون مشارکت اجتماعی نیز سوال ۱۱ (۸۴/۰> 82/0) مشکل دار است به عبارتی در صورتی که با حذف سوال پایایی را نسبت به کل مقایسه کنیم و این پایایی کاهش پیدا کرده باشد سووال مناسب و برعکس و یا به سخنی دیگر اگر با حذف سوال پایایی کل آن خرده آزمون بالاتر رود این سوال، سوال مشکلی است .۳-۷- روش جمع آوری اطلاعاتبا مراجعه به دانشکدهای دانشگاه، به روش تصادفی ۳۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس پرسشنامهها به آنها داده میشد. برای جمعآوری دادهها، با مراجعه به گروههای آموزشی مختلف، هدف از انجام توضیح و رضایت دانشجویان کسب گردید و پرسشنامهها توسط دانشجویان…

Read more

5/5