Tag Archives: سهامداران

۲۰-۱-۲) مدلهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانیموضوع ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گستردهای است که دامنه وسیعی از رشتهها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بودهاند و گزارشها و مقالات جدیدی درباره آن نوشته شده است. به علاوه بازار نرم افزارهای کاربردی در این زمینه نیز رشد بسیاری کرده است. اما با وجود مدلها و چارچوبهای فراوان در این زمینه برخی مدلهای مفهومی، محققان بیشترین اثر را بر روی شکلدهی این زمینه خاص داشتهاند که در این مقاله به معرفی برخی از این چارچوبها و نقاط قوت و ضعف هر یک خواهیم پرداخت. اما به منظور بررسی مدلهای ارزیابی عملکرد ارائه تعریفی از آن ضروری است.ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد(آذر، درویشی، ۱۳۸۶):اهداف استراتژیک: که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست.اهداف ارتباطی: که شامل…

Read more

اسکاندیا یک شرکت خدمات مالی سوئدی است که بدلیل جلودار بودن در امر اندازه گیری دانش خود به خوبی برجسته شده است. اسکاندیا برای اولین بار بصورت داخلی گزارش سرمایه فکری خود را توسعه داد و در سال ۱۹۹۴ بعنوان اولین شرکت بزرگ، گزارش سرمایه فکری خود را به پیوست صورتهای مالی سنتی به سهامداران عرضه کرد. اسکاندیا بطور وسیعی ابزارها و روشهای مختلف اندازه گیری سرمایه فکری را تجربه کرد و سرانجام ابزار اندازه گیری خاص خود را تحت عنوان جهتیابی اسکاندیا به همراه مدل ایجاد ارزش مربوط توسعه داد. ادوینسون بعنوان معمار مباحث ابتکاری فوق در شرکت اسکاندیا، یک مدل جامع و پویای گزارشدهی سرمایه فکری که جهت یابی اسکاندیا نام داشت را با پنج حوزه مالی، مشتری، فرآیندی، توسعه و نوسازی و انسانی مطرح نمود(ادوینسون، ۱۹۹۷).۷-۶-۱-۲) حسابداری و هزینهیابی منابع انسانی[۲۴]این روش که توسط جوهانسون توسعه داده شد، هزینه های مرتبط با اثرات مخفی منابع انسانی که…

Read more

رقابتی در بازار را از آنِ شرکت میکند.ادوینسون و سالیوان سرمایه فکری را دانشی میدانند که میتواند به ارزش تبدیل شود(زاهدی و همکاران، ۱۳۸۶).مار و اسکیوما سرمایه فکری را بصورت یک گروهی از داراییهای دانشی که به یک سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذینفعان کلیدی، بطور چشمگیری در بهبود موقعیت رقابتی سازمان مشارکت می کنند، تعریف کردهاند.به اعتقاد لیو سرمایه فکری عبارتست از، منابع سودهای آینده(ارزش)، که توسط نوآوری، طراحی های منحصربفرد سازمان یا تجربیات نیروی انسانی تولید میشود(جعفری و همکاران، ۱۳۸۵).۴-۱-۲) مدیریت موفق سرمایه فکریبرای تاثیرگذاری مثبت بر ارزش آینده بنگاه، لازم است درک بهتری از سرمایه فکری و آخرین ابزار موجود برای شناسایی، اندازهگیری و مدیریت این عامل مهم ایجاد ارزش را داشته باشیم. رهنمود حسابداری مدیریت منتشر شده بوسیله انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)، پنج گام اساسی را برای مدیریت موفق سرمایه فکری تعیین میکند:شناسایی سرمایه فکری بنگاهترسیم عوامل کلیدی…

Read more

مفاهیم مدیریت دانش در سازمان (مقدماتی) مفاهیم مدیریت دانش در سازمان (پیشرفته) مدیریت دانش و IT فرهنگ‌سازمانی تسهیم دانش، هست ها و بایدها؟ چگونه سطح دانشی سازمان را افزایش دهیم؟ مشکلات دانشی سازمان ما راه‌حل‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های مشابه. ارزیابی سطح دانشی سازمانپس از آشنایی و جلب نظر مدیران، لازم است وضعیت موجود به‌صورت کاملاً شفاف موردبررسی قرار گیرد. در این راستا پرسش‌نامه‌هایی در سازمان و در میان کارشناسان توزیع می‌شود که برگرفته از نوع سازمان، چک‌لیست‌های مشابه طرح‌های مدیریت دانش و نیز موقعیت کلی سازمان می‌باشد. نتایج این پرسشنامه‌ها و نیز اطلاعات سازمانی در یک سیستم دینامیک کامپیوتری واردشده و نمودارهای رشد دانش‌های مختلف سازمانی (بر اساس آخرین نظریه‌های مدیریت دانش) به‌عنوان خروجی به دست می‌آید.تشکیل گروه دانشپس از ارزیابی متخصصان مدیریت دانش و مدیران سازمان و برگزیدن سناریوی مطلوب و گام دانشی بعدی، با توجه به نیازهای سناریوی پیش رو، گروه‌های مدیریت دانش در سطوح مختلف…

Read more

مجموع دارایی هاهمانگونه که در فرمول نرخ بازده دارایی‌ها دیده می‌شود، بازده بالاتر به معنای عملکرد سودآوری برای یک شرکت است. نرخ بازده دارایی‌ها کارا بودن مدیریت در استفاده ارز دارایی‌ها به منظور خلق سود را نشان می‌دهد. این شاخص برای مقایسه عملکرد شرکت در دوره های مختلف و رقبا مناسب خواهد بود.نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) :این شاخص نشان هنده میزان درصد سودآوری سرمایه‌گذاری سهامداران در سهام عادی شرکت می باشد. در حقیقت شرکتها برای افزایش وبیشینه کردن سود سهامداران خود در حال فعالیت می باشند و این موضوع باید موجب بزرگتر شدن این نسبت گردد. در نتیجه این شاخص، در پی اندازه‌گیری میزان بازده مورد انتظار سهامداران عادی از سهام خود در شرکت می باشد. اگر چه این نسبت از راه های زیادی قابل محاسبه است(یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، ۲۰۱۱). اما یکی از رایج ترین روش‌های محاسبه این نسبت در فرمول زیر بیان گردیده است:سود پس از کسر بهره و…

Read more

د: نرخ سرمایه‌گذاری دولتیهـ : نرخ تورم داخلیو: باربدهی خارجیز: عوامل غیراقتصادیعلاوه بر متغیرهای اقتصادی فوق، عوامل دیگری نیز مانند بی‌ثباتی سیاسی و اعتماد سرمایه‌گذاران نقش مهمی در رفتار سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. اما در کشورهای در حال توسعه نمی‌توان این متغیرها را به کمیت در آورد. (شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ملی ایران ، ۱۳۷۴، ص۸۰-۱۹)سیاست‌های مربط به خصوصی‌سازی برای رفع چالش های انخصوصی‌سازی گشودن انحصارات دولتی به روی بخش خصوصی می‌باشد. خصوصی‌سازی شماره‌ای از خدمات عمومی مانند خدمات عام‌المنفعه یا مراقبت‌های ایمنی دامنه انکارناپذیر فعالیت دولت‌اهی مرکی یا محلی تلقی می‌شود و حل مسایل پیچیده مربوط به حقوق مالکیت می‌باشد.اهداف دولت در بطن برنامه خصوصی‌سازی و سیاست‌های مربوط به این امر عبارت است از:الف: تعدیل مقررات (مقررات‌زدایی)فعالیت‌های اقتصادی دولتی عموماً همراه با نوعی مقررات محدود کننده و انحصاری است. مقررات‌زدایی روشی برای حذف تدریجی عوامل انحصار و اجازه فعالیت به نیروهای بازار جهت افزایش کارایی و منابع اقتصادی است. ملی کردن…

Read more

عدم استفاده کافی از ابزارها و روش های موجود در سطح بین المللی ۲- علل بیرونی متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، افزایش بیکاری و عدم تعادل های تجاری ادواری (این متغیرها تأثیرات به سزایی بر کاهش جریان ورودی بانک ها از محل منابع صرف شده- یعنی تسهیلات اعطایی- می گذارند). تفاوت نرخ بهره در بازار غیر متشکل پولی با نرخ سود اعمال شده توسط بانک ها، رکود و شرایط نامناسب اقتصادی و الزامات وارده به بانک ها در خصوص امهال و یا بخشودگی جرایم تأخیر، بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، خشکسالی و زلزله و تکلیف به بانک ها، فقدان دادگاه های ویژه مطالبات معوق بانک ها، طولانی بودن پروسه تنظیم اسناد نزد دفاتر اسناد رسمی و مراحل صدور اجراییه به دلیل عدم ارایه پاسخ صریح از مراجع استعلام شونده، عدم توانایی کامل شرکت های بیمه در امر پوشش بیمه تسهیلات نقش وام گیرنده در افزایش…

Read more

سود خالص سهامداران عادی: درآمد هر سهمتعداد سهامیکی از راه‌های مناسب برای کشف میزان رشد شرکت‌ها محاسبه این شاخص و مقایسه آن با سال‌های قبلی فعالیت آن شرکت می باشد. گاهی این شاخص به عنوان مهمترین شاخص برای اندازه‌گیری سودآوری شرکت‌ها نیز در نظر گرفته می شود.۱-۱۱- ساختار تحقیقدر این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق بیان شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای تحقیق تعریف شدند. این تحقیق شامل ۵ فصل به شرح زیر می باشد:فصل اول: کلیات تحقیقفصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیققصل سوم: روش شناسی تحقیقفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده هافصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهادر پایان نیز پیوست ها و نگاره ها ارائه می شود.فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق۲-۱) مقدمهسازمان‌های امروزی در محیط‌های بسیار متغیر و پیچیده ملی و بین‏المللی با چالش‌های عدیده‌ای…

Read more

در این تحقیق با توجه تحقیق رینگ بومو همکاران[۲](۲۰۰۷) صورت گرفته در داخل کشور در ابتدا با توجه به روش تحلیل پوششی داده ها، شاخص های عملکرد مالی شامل نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم به عنوان متغیر های وروردی و متغیر کارایی بانک تجارت به عنوان متغیر‏های خروجی تعریف شده اند.نرخ بازده دارایی هانرخ بازده حقوق صاحبان سهامدرآمد هر سهمخصوصی سازیشاخص های عملکرد مالینرخ بازده دارایی هانرخ بازده حقوق صاحبان سهامدرآمد هر سهمبانک تجارتکارایی بانکبه منظور اجرای تحلیل پوششی داده ها در این تحقیق از مدل CCR استفاده می شود که در ادامه فصل در خصوص این مدل توضیحات مفصل ارائه می شود.مدل CCR: در مدل فوق۰ λ:مقدار اولیه حد بالا و حد پایین برای ستاده هاj λ: مقادیر حد بالا و حد پایین برای ستاده هاrj y: مقدار ستانده j واحد تصمیم گیرنده(شعبه بانک تجارت) r که شامل کارایی بانک می باشد.rj x: مقدار داده j واحد تصمیم…

Read more

–  رشد و توسعهتصمیم های بنیادی مرتبط با اهدافنیل به اهداف بانک مستلزم اتخاذ تصمیمات بنیادی و پایش مستمر محیط درونی و بیرونی است. محورهای اصلی تصمیم‌گیری (توجه مستمر و سیستماتیک) به شرح زیر است:الف- تصمیمات ساختار سرمایه– تعیین ترکیب بهینه منابع (سرمایه، سپرده ها، اوراق مشارکت، وام بین بانکی، وام خارجی) با توجه به هزینه، منابع و تاثیر ریسک.–  خط مشی تقسیم سود[۱۲]ب- تصمیمات ساختار دارایی‌ها–  خط مشی تخصیص دارایی ها و تعیین پرتفوی مطلوب–  قیمت گذاری محصولات و خدمات–  تعیین ترکیب پرتفوی تسهیلات–  مدیریت مالیاتی معاملات بانکی[۱۳]ج- تصمیمات توسعه فعالیت–  تعیین سهم بازار و چگونگی دستیابی به آن–  کانال های توزیع (شعب، POS و ATM)د- تصمیمات مدیریت هزینه–  تعیین فرآیندها بر مبنای نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ارزش فرآیندها–  کنترل هزینه های عملیاتی–  تدوین سیستم های ارزیابی عملکرد شعب و کارکنان۲-۴) تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاریبانک صنعتی است که تحت قواعد و الزاماتی خاص فعالیت…

Read more

10/10