Tag Archives: مزیت رقابتی

رقابتی در بازار را از آنِ شرکت میکند.ادوینسون و سالیوان سرمایه فکری را دانشی میدانند که میتواند به ارزش تبدیل شود(زاهدی و همکاران، ۱۳۸۶).مار و اسکیوما سرمایه فکری را بصورت یک گروهی از داراییهای دانشی که به یک سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذینفعان کلیدی، بطور چشمگیری در بهبود موقعیت رقابتی سازمان مشارکت می کنند، تعریف کردهاند.به اعتقاد لیو سرمایه فکری عبارتست از، منابع سودهای آینده(ارزش)، که توسط نوآوری، طراحی های منحصربفرد سازمان یا تجربیات نیروی انسانی تولید میشود(جعفری و همکاران، ۱۳۸۵).۴-۱-۲) مدیریت موفق سرمایه فکریبرای تاثیرگذاری مثبت بر ارزش آینده بنگاه، لازم است درک بهتری از سرمایه فکری و آخرین ابزار موجود برای شناسایی، اندازهگیری و مدیریت این عامل مهم ایجاد ارزش را داشته باشیم. رهنمود حسابداری مدیریت منتشر شده بوسیله انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)، پنج گام اساسی را برای مدیریت موفق سرمایه فکری تعیین میکند:شناسایی سرمایه فکری بنگاهترسیم عوامل کلیدی…

Read more

فرجی، آرزو، (۱۳۹۳ ) در پژوهش خود با عنوان: امکان‌سنجی و ارائه راهکاری برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در محیط بیمارستانی ( مطالعه موردی بیمارستان امام خمینی ). عنوان می‌کند که پرسشنامه‌ای جهت امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش بین پزشکان و پرستاران بیمارستان امام خمینی توزیع و ۱۱۰ پرسشنامه عودت داده شد. تحلیل آماری با نرم‌افزار اس. پی. اس. اس صورت گرفته شد و مؤلفه‌های ساختار سازمانی، فرهنگ‌سازمانی، منابع انسانی، رهبری و فناوری اطلاعات موردبررسی قرار گرفت و درنهایت نتیجه‌گیری نهایی برای متغیر وابسته و برآورد ریسک حاصل از پیاده‌سازی با نرم‌افزار matlab صورت گرفت؛ و نتایج حاصله نشان‌دهنده این مطلب بود که وضعیت مؤلفه‌های تعیین‌شده در بیمارستان امام خمینی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش مناسب نبوده و سازمان دارای آمادگی لازم نمی‌باشد. درنتیجه ریسک حاصل از پیاده‌سازی آن با کمک تصمیم‌گیری فازی برابر ۵۰% موفقیت و ۵۰% شکست برآورد گردید.محمدی، مهدی، (۱۳۸۹ ) در پژوهش با عنوان بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و…

Read more

۴-۶-۱- فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………۱۰۱۴-۶-۲) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………۱۰۲فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹۵-۲- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۰۹۵-۳- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………۱۱۱۵-۳-۱- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………..۱۱۱۵-۳-۲) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………۱۱۳۵-۴- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش………………………………………………………………..۱۱۴۵-۵- پیشنهاداتی مربوط به تحقیقات آتی……………………………………………………………………۱۱۵۵-۶- محدودیت‌ها و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….۱۱۶منابع:منابع داخلی:……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷منابع خارج: ………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰فهرست جداولجدول ۲- ۱: شاخص‌ها و نسبتهای کمی ریسک های اصلی در بانک‌ها………………………………۳۲جدول ۴- ۱: آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………….۹۳جدول ۴- ۲: مقادیر ورودی و خروجی شعب بانک تجارت، نمونه آماری…………………………۹۴جدول ۴- ۳: نتایج تخمین شعب کارا و ناکارا…………………………………………………………………۹۶جدول ۴- ۴: آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………….۹۷جدول ۴- ۵: آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………۹۸جدول ۴- ۶: آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…………………………………………………………۹۹جدول ۴- ۷: آزمون میانگین دو جامعه…………………………………………………………………………۱۰۰جدول ۴- ۸: آزمون میانگین دو جامعه………………………………………………………………………..۱۰۱جدول ۴-۹ آزمون میانگین دو جامعه …………………………………………………………………………۱۰۲جدول ۴- ۱۰: نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ………………………………………………..۱۰۴فهرست نمودارنمودار ۴- ۱: منحنی اجزاء خطاها – مدل(۱)……………………………………………………………………….۹۸چکیدههدف اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن…

Read more

3/3